1. 1.
    (bkz: pastra)
    ... usualsuspects
  2. 2.
    (bkz: pastırma)
    ... bakhele