1. 1.
    Kıyafet, makyaj malzemelerine, aksesuarlara para harcama.
    ... sherlockholmesss