1. 1.
    (bkz: squat)
    (bkz: deadlift)
    ... nesgayfe