1. .
    afganistan eyaleti.

    (bkz: panşir)
    ... pipishik