Advertisement

 1. 1.
  Az miktardaki radyoaktif işaretleyiciler ile görüntülenme tekniğine dayanır. Bize kalbin fonksiyonlarını non-invaziv olarak göstermeye yarar(kalbe direkt girişim olmadan). Genelde koroner arter hastalığı(daralma), hastalığın ciddiyetini ve kalbe giden kan akımına olan etkilerini ve aynı zamanda miyokardın viabilitesini gösteren tanısal bir araç olarak kullanılır. En çok kullanılan görüntüleme MPI(miyokard perfüzyon imaging)'dır. işlem sırasında hasta stres testindeyken koldaki venlerden küçük dozlarda nükleer işaretleyici (thallium, sestamibi veya tetrofosmin) enjekte edilir. işaretleyici ile kan akımının dağılımına göre miyokard tarafından tutulurlar. Sonuç itibariyle kanlanması bozulan ve canlılığını kaybetmiş miyokard bölgeleri düşük miktarda radyoaktif işaretleyici tutarlar.
  Nasıl çalışır?
  Kalpteki işaretleyici tutulumu işaretleyici tarafından salınan çok küçük miktarlardaki radyasyonu bile ölçebilecek kapasiteye sahip gama kamerası tarafından görüntülenir. Kamerayı hasta etrafında çevirerek farklı açılardan çeşitli görüntüler elde edilir. Bilgisayarlı metotlar kullanılarak kalbin tuttuğu radyoaktif ajan dağılımı 3 boyutlu olarak gösterilir(SPECT). Tomografik görüntülerin kesit çekimleri sayesinde hasarlı bölgenin lokalizasyonu net olarak gösterilebilir.
  Sonuçlar nasıl yorumlanır?
  Sağlıklı bir kalpte stres sonrası miyokarda tutulan işaretleyiciler uniform olarak görülmektedir. Sonuçta prognoz iyi ve herhangi bir operasyon(anjiyoplasti ya da bypass) endikasyonu yoktur. Çünkü kan akımının yetersiz olduğuna dair bir kanıt görülmemektedir. Enjeksyonu takiben bir ya da daha fazla bölgede görülen azalmış radyofarmasotik tutulumu koyu(soğuk) olarak görülmesi; daha önceden geçirilmiş MI'a bağlı olarak azalmış kan akımına veya hasar görmüş kalp kasının göstergesidir (ya da her ikisi birden). Stres sırasında büyük bir kas kütlesinin yetersiz kan akımına sahip olduğunun gösterilmesi hastanın balon anjiyoplasti ya da bypass ameliyatından fayda sağlayabileceği anlamına gelmektedir.
  Bilinen işaretleyicilerin kullanımı ve EKG-gated SPECT ile kalp fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi elde edilebilir. Miyokard SPECT için literatürde ortalama %89-92 sensitivite ve %78 spesifisite bildirilmektedir. Standart T-201, Tc-99m-sestamibi protokolü rutinde en sık kullanılan yöntemler olmasına karşın, uzun ve zahmetlidir. Bu yüzden, 'dual izotop'; istirahat talyum- 201/stres Tc99m sestamibi gated single-photon emission tomografi(SPECT) protokolu giderek artan bir popularite kazanmaktadır. Günümüzde revaskülarizasyon sonrası geriye dönüşümlü kardiak disfonksiyonlu hastaların belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu bakımdan nükleer kardiyoloji sürekli gelişmekte olan bir disiplindir. Yeni ajanlar ve yeni işaretleyiciler geliştirildikçe, miyokard hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olacaktır.
  Teknik; talyum-201, teknesyum sestamibi ve tetrofosmin gibi radyoişarteleyicileri kan akımı göstergeleri olarak kullanır. Bu perfüzyon ajanları, miyosit membranını geçip hücre içine hapsolduklarından, normal perfüze olan ve canlı miyokardiyal dokulara dağılırlar. Stresle tetiklenen ve sonraki geç dinlenme çekimlerinde normal perfüzyon gösteren bir perfüzyon defekti revesibl perfüzyon defekti olarak adlandırılır. Stres ile dinlenme çekimleri arasında fark sergilemeyen bir defekt ise sabit (fixed) perfüzyon defekti olarak isimlendirilir. Yalnız dinlenmede bile şiddetli iskemide olsa da bu defektlerin %25-30'u canlı dokuya sahip olabilir. Böyle dokular 'kış uykusunda yatan'(hibernating) dokular olarak düşünülür.

  üreticiden not: ola ki seminer, dönem ödevi gibisinden hazırlamak isteyenler için kapsamlı görüntülü ppt. ve word dosyaları bende mevcuttur. benimle irtibata geçin alın boşuna uğraşmayın. afiyet olsun!
  ürünlerimiz garantisizdir!
  ... scarface