1. 1.
    akdenizdir esas olan, mavi akdeniz!
    ... arxaggelou