1. 1.
  Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılması.
  ... worldlike
 2. 2.
  Narkoanaliz (bu terim için kullanılan diğer isimler: Narkoterapi , Amital Görüşmesi , ilaç Yardımlı Görüşme , ilaçlı Hipnoz , Narkohipnoz)

  Psikiyatrik görüşmelerde daha fazla bilgi alabilmek için bazı psikiyaristler ilaç yardımlı görüşmeler yapmayı savunurlar. Amobarbital'in intravenöz enjeksiyonu ile görüşme kendisine popüler adıyla "Amital Görüşmesi" adının verilmesine neden olmuştur. Narkoterapi veya Narkoanaliz ile ilaç Yardımlı psikoterapi seansları kastedilmektedir. Hem sedatifler (Örneğin Barbituratlar ve Benzodiazepinler) hem de uyarıcı ilaçlar (Örneğin Metilfenidat) kullanılabilir. Narkoterapi'nin katharsisis sağlayarak, baskılanmış hafızayı kaldırarak, ya da bilinçli farkında olmayı arttırarak yararlı olduğu düşünlmüştür. Narkoterapi'nin modern psikiyatride nadir olarak kullanılmasına rağmen yenilenmiş haline ilgi devam etmektedir. Bazı psikiyatristler 3-4 Metilendioksimetamfetamin'in (MMDA, Ecstasy) ilaç yardımlı görüşme ajanı olarak kullanıldığında yararlı olabaileceğini belirtmektedir. Fakat bu öneri tartışmaya çok açıktır.

  Endikasyonları:

  ilaç yardımlı görüşmelerle ilgili çok yazılmasına rağmen, literatürde anektodal yayınların ve kontrollü olmayan çalışmaların varolması endikasyonların kesin olmamasına neden olmuştur. Bir kaç kontrollü çalışma, Amobarbital'in "Gerçeklik Serumu" olarak olarak aslında yanlış olarak isimlendirilmesine rağmen, hastaların ilaç kullanımı ile doğruyu söyleyebileceğinin garantisi olmadığını göstermiştir. Bir kaç çalışma da ilaçla kolaylaştırılmış bir görüşmenin, empatik bir görüşmeciden, hipnoz veya plasebo uygulamasından daha iyi olmadığını göstermiştir. Bu tekniğin modern uygulamadaki yeri, bilgi vermeyen, suskun, konuşmayan, katatonik hastalar ve konversiyon bozukluğudur. ilaçsız görüşmeye göre, görüşmeyi kolaylaştırır, ancak terapotik sonuçlara olumlu etkisi olduğuna dair kanıt yoktur. Hasta travmatik olayı tekrar tekrar yaşadığı için anksiyetesi fazladır ve bu nedenle sessizdir (Örneğin; tecavüz, kaza), ilaç yardımlı görüşme bu gibi olgularda başarıyla kullanılabilir. Ama hipnoz, günlük (daytime) sedasyon, empatik ve destekleyici yaklaşımlar ve zaman da bilgi almayı ilaç yardımlı görümeye göre risksiz olarak kolaylaştırır. Mental bozukluğu olan sessiz hastalar katatonik şizofreni veya konversiyon bozukluğu olabilir, ya da hasta numarası yapan olgulardır. Barbituratl'ar ya da Benzodiazepin'ler katatonik hastalarda geçici aktivite sağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle katatonik şizofrenide bu yöntemle görüşme endkiasyonu olabilir. Konversiyon bozukluğu ya da hastalık numarası yapanlarda da bu yöntemle bazen düzelme sağlanabilir. ilaç yardımlı görüşmelerin fonksiyonel veya psikolojik bozuklukları düzelttiği yaygın ancak tartışmalı bir düşünce olmakla birlikte organik veya medikal hastalıklar bu yöntemle düzelmezler hatta daha da kötüleşirler. Eğer hasta düzelirse, ilaç yardımlı görüşmenin bunu yaptığına dair bir endikasyon yoktur, eğer hasta düzelmez ya da daha kötüleşirse bu görüşmeden alınana bilginin hastanın tedavisinin yönlendirilmesinde çok az katkısı vardır.

  ilaç yardımlı görüşmenin bir başka endikasyonu konfüzyonun ayırıcı tanısıdır ki fonksiyonel konfüzyonun bu uygulama sırasında kaybolacağı, organik konfüzyonun kaybolmayacağı varsayamına dayanır. Yalancı-pozitif sonuçlar alkol veya barbiturat yoksunluğunda veya epileptik bozukluk nedeniyle hasta konfüze olduğunda görülür. Yalancı-negatif sonuçlar ise görüşmeci çok fazla ilaç kullandığında ve hasta konversif olduğunda ya da hastalık numarası yaptığında görülür. ilaç yardımlı görüşmenin bir diğer endikasyonu da Şizofreni ve depresif bozukluğun ayrılmasındaıdr. Amobarbital şizofreni hastasına verildiğinde şifozreni hastası bizar materyal, depresif hasta ise depresif materyali hatırlar. Kontrollü çalışmalarda hipotez doğrulanmamıştır. Amobarbitalin destek tedavide kullanılabileceği düşünülmekte ve ilaç terapotik öneriyi güçlendirmektedir (Örneğin; sigarayı bırakma). Ayrıca kas gevşetme ek davranış terapisi olarak Na-Amobarbital'den daha güçlü etkiye sahiptir.

  Klinik kullanma yöntemleri:

  Amobarbital'in % 10 luk solüsyonu 0,5-1 ml/dak hızla uygulanır. hız ve total doz hastaya göre ayarlanır. Total doz 0,25-5 gr. arasında değişir. Bazı hastalar 1 gr. a gereksinim duyarlar Sonuç orta derecede sedasyondu, uyku değildir. Benzodiazepin'ler - örneğin Diazepam (Valium)- Barbiturat'lar kadar efektiftir ve daha az tehlikelidir. Barbiturat'lar karaciğer, böbrek, kardiopulmoner hastalıkları, porfirisi, ve sedatif kötüye kullanımı olan hastalara verilmemelidir. Barbiturat görüşmesi sırasında hastada allerjik reaksiyonlar ya da respiretuar supresyon gelişebilir. Klinisyen bu iki olasılığı hep akılda bulundurmalıdır. Hasta terapotik çalışmalardan geçmediği halde, bir çok klinisyen bunların etkili olduğunu bildirmiştir. Bunların çoğu tehlikeli ve istenmeyen etkilere sahip olduğu için farmakoterapi bunların yerini almıştır.

  Kaynak: B J Sadock, Kaplan H I: Other Biological Therapies, In Comprehensive Textbook of Psychiatry, ed 6, H I Kaplan, Sadock B J, editors, p Williams & Wilkins, Baltimore, 1995
  ... narkotik79
 3. 3.
  Narkoanaliz

  Kişinin, şuurlu olarak kendisine, kontrol kabiliyetini azaltıcı narkotik, uyuşturucu bir madde vererek, şuur altı ve şuur dışını araştırma usulüdür. 1936'da Horsley tarafından öne sürülen bu teknik, vücuttan kısa sürede atılacak uyuşturucu bir maddeyi ağır ağır damara zerketmekten ibarettir.

  Narkoanaliz, teşhis için mühim bilgiler sağlayacağı gibi, tedaviye de bir yol gösterebilir. Psikiyatri ve nöroloji dallarında işe yarar. Narkoanaliz iki şekilde etki yapar: 1) Uyanıkken mevcut olan çeşitli hastalık belirtilerini ortadan kaldırır ki; böyle kişinin kendini yalandan hasta gösterdiği veya histeriden şüphelenildiği hallerinde işe yarar. 2) Kişinin şuur altında bulunan bazı duygusal eğilimleri ortaya çıkartır ki bunlar; nevrotik bir davranışa yol açan çatışmalı problemler hakkında hekime bilgi verir.

  Narkoanalizin tedavideki faydası, görülen bozuklukların mekanizması hakkında yeni bir görüş getirdiği ölçüde mühimdir. Bu şartlar altında yapılan psikoterapi, çok kere etkili olur.

  Narkoanalizin adli tıpdaki uygulaması, oldukça tartışmalı bir konudur. ikinci Cihan Harbinde, esirleri itirafa zorlamak için, Almanlar tarafından kullanılmıştır. Fakat bunun etkisi, tartışmalıdır. Hasta telkin altında kalabilir ve muayene eden kimsenin istediği cevapları verebilir.

  Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
  http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Narkoanaliz
  ... narkotik79
 4. 4.
  Narkoanaliz

  ikinci Dünya Savaşı sırasında görülen savaş nevrozlarında yaygın olarak kullanılan bir tedavi biçimidir. Yöntem, genellikle kısa sürede etki gösteren tiopenton ya da metoheksiton sodium gibi bir barbitüratla yavaş i. v. enjeksiyon tekniğidir. i. v. sodium amilobarbiton da kullanılabilir. Enjeksiyon yavaş ve subhipnotik dozlarda uygulanmalıdır. Hasta tam bir gevşeme durumuna girer, rahatlık ve huzur duygusuyla birlikte düşüncelerini dile getirme arzusu ve ifade kolaylığı hisseder. Bastırılmış anıları, duyguları ve çatışmaları dile getirebilir. Yakın zamanda önemli ve şiddetli bir travma geçirmiş hastalarda, özellikle histerik konversiyonların giderilmesinde bu teknikle başarı sağlanır. Psikojen amnezi de giderilebilir; oysa organik kökenli amnezinin bu teknikle şiddetlenmesi ihtimali vardır ve bu gibi hastalarda ölüm rapor edilmiştir.

  Kaynak: http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Narko-Analiz
  ... narkotik79
 5. 5.
  Nispeten kısa süreli bir psikanalitik terapi biçimi. Bugün pek kullanılmayan bu terapide doktorla işbirliği yapması, duyguların araştırılması ve dışavurum kazanması, önemli çocukluk olaylarının su yüzüne çıkarılması ve hastanın semptomların altında yatan bilinçdışı güçler konusunda daha iyi içgözlem yapması için hastaya sürekli olarak narkotik bir ilaç enjekte edilir.

  Kaynak: http://www.termbank.net/psychology/4815.html
  ... narkotik79
 6. 6.
  Narkoanaliz veya narkohipnoz Amital Sodyum veya Pentotal Sodyum gibi ilaçları kullanarak hipnoza benzer şekilde bilinçte değişiklik sağlanmasıdır. Narkoanalizin adli araştırmalarda kullanımı tıpkı hipnoz gibidir. Gerek hipnoz gerekse narkohipnoz, adli soruşturmayı yönlendirebilecek faydalı bilgiler sağlayabilirler fakat mutlak gerçekleri bulmayı garanti etmezler.

  Kaynak: http://www.terapistim.com.../Narkoanaliz(narkohipnoz).html
  ... narkotik79