1. 1.
    kim siker misvak ı ya.
    -1 ... tutusur dizelerim