1. 1.
  Siyasal Bilgiler Fakültesinin çekirdeğini oluşturan Hamidiye Ticaret Mektebinin kurulması hususundaki ilk teşebbüs, devrin Maarif Nâzırı Münif Paşa’nın (1828-1910) Sultan II. Abdülhamid’e, bu konudaki düşüncelerini sözlü olarak arzıyla başlamıştır. Teklifi uygun bulan padişah, okulun kurulması için Münif Paşa’yı görevlendirmiştir. Münif Paşa 11.12.1879 tarihinde Sadârete yazdığı bir tezkire ile durumu sadrazamın bilgisine sunmuş ve “bütçeden para ayırmaksızın zenginlerin yardımlarıyla bu mektebi kurmayı” planladığını dile getirmiştir.

  Devrin sadrazamı Said Paşa bu teklifi 18 Aralık 1879 tarihinde Saray’a sunarak Sultan II. Abdülhamid’den irâde taleb etmiş, ayrıca okulun yeri olarak da Yeniköy’deki Cezayirlioğlu Mığırdıç’ın devletçe daha önceden haczedilmiş yalısının tahsisini istemiştir. Sadâret’ten gelen bu arza padişah olumlu cevap vermiştir. Ayrıca padişah cevabında bu sahilhânenin mektebe tahsisini onadıktan sonra, “buranın tamiri ve sahilhânenin arkasında bulunan setlere de talebeler için taş ve tuğladan koğuşlar (yurt) yapılmasını tavsiye ederek, bütün bu masrafların ihsan-ı şâhane olarak bizzat kendisi tarafından karşılanacağını, mektebin de yine bizzat kendi himayesinde eğitim vereceğini…” bildirmiştir.

  Hamidiye Ticaret Mektebi’nin kurucu müdürü olarak tayin edilen Prof. Ferdinando De Grati başta olmak üzere o dönemin büyük iş adamları, Sultan II. Abdülhamid’e 04 Şubat 1880 tarihinde bir mektup arzetmiştir. Padişaha arz edilen mektubun içeriği şöyledir:

  “Padişahımızın tahta çıktığı günden beri ülkede her türlü kalkınma ve ilerlemenin yaygınlaştırılması için gösterdikleri gayrete güzel bir ilâve olmak üzere bu sefer de istanbul’da bir ticaret mektebi tesisi ve bunun masraflarını karşılamak üzere hazine mülklerinden büyük bir yalının verilmesine müsaade buyrulmuştur. Ve ben [Zarifî] Maarif Nezâreti (Eğitim Bakanlığı) tarafından bu mektebin tanzim ve idaresine seçilmiş olmakla ve bu mektebi padişahımızın bizzat himayesine [alıp] kabulünden dolayı hem [şahsım] ve hem de istanbul’da bulunan bütün tâcirler adına… teşekkürlerimizi arz ederiz. [Allah] Teâla’nın yardımı, padişahımızın sâyesi ve Maarif Nâzırı Münif Efendi’nin de… gayretleriyle yakında kurularak, ülkenin bu mektepten umulan meyveleri alacağına kat’i olarak inanmaktayım… Zarifî, Kamando, Köçeoğlu Ağop, iskodamor, Kamara, Ömer Efendi, es-Seyyid Şerif Ali, es-Seyyid Süleyman, Tavukçuoğlu Artin, Müdir-i Mektep Prof. Grati. 04 Şubat 1880 (Hicri 22 Safer 1297). Maarif Nazırı Münif imzalı bir tezkire ile kurucuların tanzim ettiği mazbata aynı gün Saray’a sunulmuştur.

  Bu arzı müteakip, Hamidiye Ticaret Mektebi, Kanlıfırın’daki izzet Efendi konağında faaliyete geçmiş, bu konakta altı seneyi aşkın bir süre kalan okul, 1890’da Beyazıt’taki Hakkı Bey konağına taşınmıştır.
  Hamidiye Ticaret Mektebinde haftalık tatil Cuma ve Pazar, yıllık tatil ise 15 Temmuz-01 Eylül arasıdır. Günlük beş saat, haftalık ise otuz saat ders okutulmuştur.

  Zaman içinde yapılan düzenlemelerle birlikte müfredatta yer alan dersler şunlardır: Ticaretgâh idaresi, hukûk-i medeniye, stenografi ve yazı makinesi (daktilografi), ingilizce, Almanca, banka, sigorta, beden eğitimi, istatistik, devletler hukuku, teknoloji, şehbenderlik (konsolosluk), kimya tahlilleri ve malî piyasalar. ilk mezunlarını Ekim 1886’da veren Hamidiye Ticaret Mektebinin bazı öğretim elemanları, Şubat 1888’de çeşitli rütbelerden nişanlar verilerek ödüllendirilmiştir. Okula 1917-1918 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk defa kız öğrenciler alınmaya başlanmıştır.

  Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte adı Ticaret Mekteb-i Âlisi olarak değişen okulda eğitim “kısm-ı evvel” (birinci kısım) ve “kısm-ı sânî” (ikinci kısım) adıyla iki bölümdür. Öğretim süresi eskisi gibi yine üç yıldır. Bundan başka iki yıllık eğitim süreli “kısm-ı amelî” (uygulamalı kısım) da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

  Maarif Vekâletinin 1925-1926 yılı istatistiklerinde Ticaret Mektebinin “orta ticaret mektebi”, “yüksek ticaret mektebi”, “ulûm-i âliye-i ticâriye mektebi” olarak üç bölüme ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan orta ticaret mektebi iki, diğerleri ise üçer yıllıktır.

  1932-1933 yıllarını gösteren Maarif istatistiklerinde okulun adı Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi olarak geçmekte olup tek bölümdür ve üç yıllık eğitim vermektedir. 1940-1941 yılında Maarif Vekâletince yayımlanan bir kitapta okul hakkında şu bilgiler bulunmaktadır: “Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebine ticaret lisesi mezunları ve umumî lise mezunlarından olgunluk imtihanlarını vermiş olanlar girebilir. Bundan dolayı ders programları, ilk iki sınıfta hem liselerden ve hem de ticaret lisesinden gelen talebenin yüksek derecede meslekî bilgileri takip etmelerini mümkün kılacak tarzda tertip edilmiştir. Üçüncü sınıfta başlayan ihtisas sınıfları şunlardır: Banka, sigorta, muhasebe ve matematik, ekonomi, ticaret ve konsolosluk. 1940-1941 yılından itibaren dersler öğleden evvele alınmış ve talebenin öğleden sonra muhtelif ticarî ve iktisadî müesseselerde çalışarak bir taraftan da tatbikat görmeleri imkânı temin edilmiştir.”

  iktisat ve Ticaret Mektebi 09.07.1938 tarih ve 3507 sayılı “Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebinin Maarif Vekâletine Devri” adlı beş maddelik bir kanunla Maarif Vekâletine devredilmiştir. Okula lise mezunları ile ticaret liselerini bitirenlerin imtihansız olarak kabul edileceği kayıt altına alınmıştır. 1942-1943 döneminde yürürlüğe giren talimatnâmeye göre okulun maliye, iç ticaret, konsolosluk, dış ticaret, banka ve muhasebe şubeleri bulunmaktadır.

  Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 08.06.1959 tarihli ve 7334 sayılı kanunla akademiye dönüştürülmüş ve istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi (iiTiA) adını almıştır. Akademi tarafından Sultanahmet semtinde kullanılan bina, yapıldığı tarihten 1970’lere kadar geçen sürede bazı değişiklikler geçirmiştir. Binanın sağ köşesindeki yeniçeri müzesi ile binanın orta ekseni üzerindeki Osmanlı armaları indirilmiş, mermer kitabesi ise ters yüz edilmiş, kirişler üzerindeki saçak da ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca binaya ait özgün bacalardan hiç birisi de bugünlere gelmemiştir. Bu tarihî bina 1977 yılında bir kundaklama sonucu tamamen olmasa da büyük çapta yanmıştır. Binanın ahşap döşeme ve tavanlarından çoğu yanmış ama dış duvar oldukça sağlam kalabilmiştir. Bir de tavanı özenle yapılmış ahşap nakışlarla süslü toplantı salonu bu felaketten kurtulabilmiştir.

  1962 yılında kurulan Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu, Anayasa Mahkemesinin özel yükseköğretim kurumlarının anayasa aykırı olduğuna dair almış olduğu karar sonrasında 1979 yılında istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisine devredilmiştir.

  istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Marmara Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. Söz konusu kanuna göre istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisine bağlı Ekonomi, işletme, Siyasal Bilimler ve Ticari Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.

  1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi yaklaşık otuz yıl boyunca akademik faaliyetlerine devam etmiş ve Bakanlar Kurulunun 05 Mart 2012 tarihinde aldığı kararla kapatılarak yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi, işletme Fakültesi ve iktisat Fakültesi kurulmuştur.

  Siyasal Bilgiler Fakültesi, istanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Anadoluhisarı Kampüsünde faaliyetlerine başlamıştır. Tarihî Göksu Mesiresinin üzerine kurulu olan kampüs, istanbul’daki en güzel yerleşkelerden biri olup, nitelikli peyzaj alanları, sâkin ortamı, gelişmiş eğitim ve spor altyapısı, istanbul Boğazı’nın ve Beykoz’un benzersiz imkânları ile ayrıcalıklı bir eğitim mekânıdır.

  Akademik faaliyetlerine Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (ingilizce) ve Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümleri ile başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesinin bünyesinde aynı yıl Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (%30 ingilizce) ve Kamu Yönetimi (%30 ingilizce) bölümleri kurulmuştur. Yeni kurulan Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünün adı “Uluslararası ilişkiler”, Kamu Yönetimi Bölümünün adı ise “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değiştirilmiştir. Aynı yıl Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan Yerel Yönetimler (Türkçe) lisans programı, on yedi yıllık mücadelenin sonunda kurulmuştur. Fransızca eğitim yapılan Kamu Yönetimi bölümünün adı ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) olarak değiştirilmiştir.

  https://siyasal.marmara.edu.tr/fakulte/tarihce/
  ... bay polar
 2. 2.
  tek özelliği servet tanilli hocamızın bir dönem ders vermesidir.

  bunun dışında elli yıldır tek bir sıra dışı kalburüstü insan çıkmamıştır.

  1976 yılları en karışık yıllarıdır.

  devrimci yol ve kurtuluş örgütlerinin birbirine girmesine pek çok devrimcinin bu yüzden ölmesine neden olan kavga bu okulda alevlenmiştir.
  tek olayı da budur ..

  buradan mezun olmuş biri bir ara üst katta oturuyordu ,bankaya gişe memuru girmiş zamanında banko memuru olarak emekli olmuş.
  bir arkadaşta sayfalar alıntı yapmış.
  bilmesek yedik.
  2 ... baris hemen simdi
 3. 3.
  tamamıyla ülkücü cenahın ellerine teslim edilen bir okul..

  artık ana akım medyada davar gütmek için kullanılan hiç bir bilimselliği olmayan beyin salyalarını bilgi olarak ezberlersiniz..

  buyrun afiyetle yazın..
  ... artificialhuman