1. 1.
    Yoktur. Patlak erkektir o.
    ... 1 station insani