1. 1.
    Bizatihi siyasal islamci kitlenin sebep oldugu sorunsal.

    Ya allaaaahhh bismillah!!!
    ... erector