1. 1.
    Tasavvuf edebiyatı nın önde gelen isimlerinden olan büyük mütefekkir ve mutasavvıf Ali Şîr Nevâî’nin kaleme aldığı Lisanüt Tayr, Ferîdüddin Attâr hazretlerinin Mantıku’t-Tayr’ına bir nazîredir.
    2 ... semaatsiz