1. 1.
  Liberal Düşünce Topluluğu, 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edildi. Dernek olarak kuruluşunu ise, 1 Nisan 1994'te tamamladı ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak; vatandaşlarımızın düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır. Topluluk, ayrıca bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

  Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Partilere karşı bağımsızdır. Bir fikir grubu olarak faaliyet göstermektedir. Topluluk bu çerçevede özgürlüğe, piyasa ekonomisine, insan haklarına, liberal demokrasiye inanan, bunu fikrî veya meslekî çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumların gelişmesi ve yaygınlaşması için entellektüel düzlemde mücadele etmeye istekli, kabiliyetli ve verimli insanları bünyesinde toplamaya yönelmektedir. Nitekim informel olarak kuruluşundan Liberal Düşünce dergisinin yayınlanışına kadar geçen üç yıllık dönemde, Türkiye'de liberalizm, muhafazakârlık, insan hakları, adalet, laiklik, özelleştirme, siyasi yozlaşma gibi konularda başvurulabilecek temel Türkçe kaynakların önemli bir kısmını yazanlar ve ilgilenenlerin yararlanmasına sunanlar topluluk üyeleridir. Bu süre zarfında yayınlanan telif ve çeviri kitapların sayısı otuza yaklaşmaktadır.

  Topluluk, ayrıca, isteyen vakıflara, derneklere ve gayri resmi topluluklara, gerek liberalizmin tarihinin ve başlıca tezlerinin, gerekse muhafazakârlık, sosyalizm, sosyal demokrasi, komüniteryenizm gibi modern sosyal teorilerin ve adalet özgürlük, hoşgörü, insan hakları gibi çağdaş siyaset felsefesinin temel kavramlarının öğretilmesine yönelik paket eğitim programları sunmaktadır

  http://www.liberal.org.tr
  http://www.haberfeneri.com

  (bkz: atilla yayla)
  (bkz: mustafa erdoğan)
  (bkz: özlem yılmaz)
  5 -2 ... registerlater
 2. 2.
  abden aldıkları 450 bin euronun nasıl kullanıkları hakkında fikir edinmek için izlenimler.netten kopyalıyorum:

  "Atilla Yayla ile gelişmelerde Emin Çölaşanı bekliyordum, kambersiz düğün olmaz misali, nihayet teşrif etmiş. Aslında ben ne yazacağını biliyordum, seneler evvel medyaya yansıyan Atilla Yayla ile bir polemikleri vardı. Emin Çölaşan Atilla Yaylanın başında olduğu Liberal Düşünce Topluluğunun ABden para aldığını vs. söylüyordu. Daha sonra ne oldu bilmiyorum ama Atilla Yayla o ara "bizim bütün faaliyetlerimiz açıktır, gizli saklı bir işimiz yok, dünyanın çeşitli kuruluşlarından proje karşılığı fon bulmaya çalışıyoruz çünkü bu işleri yürütebilecek maddi gücümüz yok" mealli birşeyler söylemişti. Emin Çölaşan bugün de Atilla Yayla ile yaptığı telefon görüşmesinde Atilla Yaylanın Avrupa destekli projelerden 450.000 Euro aldıklarını söylediğini işte yakaladım edasıyla aktarıyor.

  Öncelikle AB projelerinden destek almakta ne gibi bir tuhaflık onu anlayamadım. Geçenlerde çevremdeki bazı küçük sanayi erbabı, çeşitli kamu daireleri ve belediyelerin AB Projesi adıyla harıl harıl yazıp çizdiklerini, bunları ingilizceye çevirtmeye çalıştıklarını gördüm. Ne oluyor diye sorduğumda, herhangi bir proje ile ABye başvurulduğunda bu projelere destek sağlandığını öğrendim. Ben pek anlamam ama bahsettikleri projelerin bir kısmı saçma sapan şeylerdi. Fakat bir liste gösterdiler, Çankırı, Samsun, Çorum civarlarında AB projesi kazanan köfteciler, yerel gazeteciler, odalar, borsalar filan listelenmişti. Üstelik ufacık bir işletme için alınan destek rakamı 100.000 Euroya ulaşıyordu. 50.000 Euro altında destek görmedim. Üstelik bu fonlara başvuranların liberal olmadığını da müşahade ettim. Devlet kuruluşları, bakkal, meslek odası türü şeyler ve çoğu da bildiğimiz milliyetçi, ulusalcı, muhafazakar, solcu insanlar.

  Sonra acaba Atilla Yaylanın gizli kapaklı işiyle ilgili internette bilgi var mı diye bakınırken aklıma kendilerinin resmi web sitesi geldi. Tuhaf şey, bu projelerini alenen web sitelerinde zaten görebiliyordunuz. Yani Emin Çölaşanın gizemli bir edayla ABden para alıp ülkeyi satacaklar mesajı vermeye çalıştığı konunun detayları zaten derneğin resmi sitesinde yer alıyor. Mesela Çölaşanın bahsettiği proje şu:

  Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiyede ifade Özgürlüğü Projesi

  Türkiyenin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde yerine getirilmesi öngörülen Kopenhag siyasî kriterleri arasında önemli bir boyut olan düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bir araştırma ve yayın projesi yürütülmektedir.

  Proje Avrupa Birliği Komisyonu insan Hakları Vakfı tarafından desteklenmektedir.

  Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiyede ifade Özgürlüğü ismini taşıyan projenin amaçları;
  1. Türk mevzuatında düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin ayrıntılı bir dökümünü sunmak ve mevzuatın ıslahıyla Kopenhag siyasî kriterlerinin karşılanması doğrultusunda öneriler geliştirmek,
  2. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda kamuoyunun duyarlılık düzeyini tespit etmek, insan hakları taleplerinin toplumsal tabanının bir analizini yaparak siyasa yapımı ve uygulamalarına yol gösterici veriler hazırlamak,
  3. Yayınlar ve toplantılar yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kamuoyunu ve karar vericileri bilgilendirmek.

  Evrensel standartlara uygun bir insan hakları rejiminin ve liberal-demokratik bir hukuk devletinin oluşmasına katkıda bulunmak üzere proje çerçevesinde 5 ana alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar;

  1. Uluslararası (1), ulusal(2) ve bölgesel sempozyumlar düzenlemek,
  2. Türk mevzuatında (Anayasa, yasalar, tüzük ve yönetmeliklerde) düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin ayrıntılı bir tespit ve öneriler paketi hazırlamak,
  3. Türkiye kamuoyu ve karar önderleri arasında düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin sorun/çözüm algılama biçimlerini tespit edecek kapsamlı bir sosyal araştırma yürütmek,
  4. Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine araştırmalar yayınlamak,
  5. Düşünce ve ifade özgürlüğü inceleme yarışması düzenlemek.

  Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiyenin yasal ve sosyal bir envanterini hazırlayan proje, Türkiyenin Avrupa Birliğine uyum sürecine önemli bir katkısı olacaktır.

  Proje Çerçevesinde Yayınlanan Aşağıdaki Kitapları LDTden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz:

  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Işığında ifade hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Reyhan Sunay,
  2. Madde 312, Ahmet Gokcen
  3. ifade Hürriyeti ve Sınırları, Wojciech Sadurski, çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu
  4. ifade Özgürlüğü: Felsefi Bir inceleme, Frederick Schauer; çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu
  5. Serbest ifade: Hukuki ve Felsefî Denemeler, W. J. Waluchow, çeviren: Erhan Çağlar
  6. 21. Yüzyılda ifade Özgürlüğü, Robert Trager, çeviren: Nuri Yurdusev
  7. Hürriyet Üstüne, John Stuart Mill, çeviren: Ömer Çaha
  8. Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararlarında ifade Özgürlüğü, derleyen ve yorumlayan: Vahit Bıçak
  9. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Kararlarında ifade Özgürlüğü, derleyen ve yorumlayan: Zühtü Arslan
  10. Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında ifade Özgürlüğü, derleyen ve yorumlayan: Reyhan Sunay
  11. Yargıtay Kararlarında Kararlarında ifade Özgürlüğü, derleyen ve yorumlayan: Haci Ali Ozhan and Bekir Berat Özipek
  12. Teorik ve Pratik Boyutlarıyla ifade Özgürlüğü, derleyen: Bekir Berat Özipek
  13. Rapor: Türk Mevzuatının ifade Özgürlüğü Bakımından Değerlendirilmesi
  14. insan Hakları ve ifade Özgürlüğü konulu kamuoyu araştırması sonuçları ve değerlendirme raporu

  Bu faaliyetlere baktığımızda 2001-2003 arası iki yıl boyunca ülke çapında yapılan ulusal ve uluslararası paneller, toplantılar, çevrilen, edisyonu yapılan, telif edilen ve ücretsiz dağıtılan kitaplar, hazırlanan raporlar, makale yarışmaları gibi az paraya mal olmayacak şeyler görüyoruz. Atilla Bey alenen beyan etmiş, 450.000 Euro destek aldık diye. Peki konu ne? Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiyede ifade Özgürlüğü. Yani tam da memleketimizi ilgilendiren bir konu. Üstelik bugünlerde Atilla Yaylanın başının aynı meseleden derde girmesi de bir ironi.

  Emin Çölaşan bravo, AB komisyonundan proje karşılığı 450.000 Euro alınmış ve bu para ifade hürriyeti ile ilgili çabalara harcanmış, alnından öpmek lazım diyeceğine Atilla Yaylayı satılık olmakla, hırsızlıkla suçluyor. Üstelik Yayla kendisine telefonda bu projelerin (aynı Çorumdaki leblebi dükkanında olduğu gibi) açık, tamamen devletin kontrolünde olduğunu, yani tüm ödemelerin belgeli yapıldığını belirttiği halde.

  AB Komisyonundan, başka fon ve finans kurumlarından ciddi projeler oluşturulup para alınması anormal birşey değildir. Çeşitli vakıflar dünya üzerindeki muhtelif faaliyetleri desteklemeyi kendilerine görev bilirler. Mesela Almanyada solcuları destekleyen (Friedrich Ebert gibi) vakıflar da vardır, Konrad Adenaur gibi muhafazakarları ve Friedrich Naumann gibi liberalleri destekleyen vakıflar da. Üstelik bu vakıflar gizli yeraltı teşkilatı değil devlet kontrolünde aleni kurumlardır. Türkiyede sağcı, solcu, islamcı, liberal kurumların faaliyetlerini yürütmek için bu destekleri sağlamalarında ayıp birşey yoktur. Hatta sivil toplumun gelişmesi açısından, proje mantığını öğrenmeleri açısından hayırlı bir iştir de.

  Neticede 450.000 Euro bir kişinin cebine girmiş, o da isviçreye uçmak üzereyken yakalanmış havası oluşturmaya çalışan Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesi ve zeka düzeyleriyle ilgili ciddi şüphe duyduğum gazete yorumcuları büyük bir yanılgı içinde.

  Bükemediğin bileği öpeceksin, yap sen de Türk Siyasi Hayatında Kemalizmin Yeri ve Önemi projesi, 4.5 Milyon Euro al, ilk tebrik eden ben olayım. (Emin Çölaşanı alnından öpmek isteyip istemeyeceğim ayrı bir konudur). Yalnız Selçuk Parsadan yöntemiyle Cumhurbaşkanı, hükümet ya da resmi kurumlardan para sızdırmak yok, ona göre. Adam gibi proje yazılıp AB fonuna başvurulacak. ingilizceye çevirmesi benden."
  3 -1 ... registerlater
 3. 3.
  avrupa topluluğu ile ya da diğer uluslar arası gönüllü kuruluşlarla ortak projeler yürüten, liberteyayınları ile kitaplar çeviren, yayınlayan piyasa adıyla üç aylık iktisat dergisi, liberal düşünce adıyla 3 aylık siyasi dergi çıkaran akademik bir kuruluş. atilla yayla ve mustafa erdoğan ın sürüklediği bir oluşumdur. hürriyet , adalet ve barış temel ilkeleridir.
  4 ... drunkenstein
 4. 4.
  National Endowment Democracy'den Center for International Private Enterprise'a aktarılan fondan, 1997 ylında iş ve iktisat; Medya ve Yayın, Politik Çalışmalar için 61.710 ABD doları almış olan topluluk.

  projenin kağıda aktarılan özeti: islâm ve demokrasinin bağdaşabilirliğini göstermektir. bu bağlamda çeşitli seminerler düzenlenmiştir.
  2 -1 ... bl
 5. 5.
  amerikadan aldığı destekle, türkiye'de "made in usa" damgalı özgürlüğün pazarlanması işini yürüten topluluk.

  başkanlığını Atilla yayla'nın yaptığı topluluğa
  G.M.K. Bulvarı, 108/17 Maltepe, Ankara 06570
  Tel: 90-312-230-8703, Fax: 90-312-230-8003
  Email: liberal@ada.net.tr
  Website: http://www.liberal-dt.org.tr

  bilgileriyle ulaşabilirsiniz.
  4 -1 ... bl
 6. 6.
  ankara maltepede bulunan dairesinde çok iyi çalışmalar yaptıklarına inandığım topluluk.
  topluluğun karşı dairesinde ise liberte yayınlarına ait bir daire bulunmaktadır.bu dairede topluluğun seminer odası ve lşberte yayınlarından çıkan pek çok kitap görülebilir,satın alınabilir.Orda bulunan arkadaşlar çok büyük yardımda bulunuyor ve süper tanıtıyorlar topluluğu ve aktivitelerini. yarışmalarını,seminerlerini ve savundukları şeyleri değerli buluyorum.Ayrıca bu dairelerin mükemmel ankara manzaraları bulunur.faaliyetleri izlenmesi gereken bir topluluktur.
  ... namaste
 7. 7.
  (bkz: mustafa erdoğan)
  (bkz: atilla yayla)
  (bkz: kazım berzeg)
  (bkz: ihsan dağı)
  (bkz: zühtü arslan)
  (bkz: melih yürüşen)
  (bkz: mustafa acar)
  (bkz: bican şahin)
  (bkz: levent korkut)
  ... pax romana
 8. 8.
  sozde piyasa ekonomisi, etik, ozgurluk, insan haklari, adalet, baris, esitlik, hosgoru, hurriyetci demokrasi gibi, insanlarin guven, duzen ve refah icerisinde yasamasini saglayan degerlerin ve kurumlarin anlasilmasina ve benimsenmesine yardimci olacak calismalar yapmayi amaclayan; ancak uygulamada kirtasiyecilik, kati kurallara bagli is anlayisi, surec odaklilik gibi sorunlu isleyen bir yapiya sahip sivil toplum orgütlenmesidir.
  soyleki; toplulugun kamuoyuna kazandirdigi ve alaninda onemli olan eserler liberte yayinlari adi altinda 1998 yilinde faaliyete giren yayinevi tarafindan piyasaya surulmektedir. liberal dusunce topluluguyla ayni caddede, ayni binada ve ayni katta olan liberte yayinevi internet uzerinden siparis yoluyla da okuyucularina kitap temin etmektedir, hem de indirimli olarak. sahsim olarak cesitli boy, ebat, sayfa ve fiyatta liberte yayinlarindan satin almak istedigim kitaplarin listesini bir sure once cikardim ve hazirda beklemekteydim. internetten siparis vermek yerine yolum bir gun gmk bulvarina dustugunde elden almayi tercih ettim. derken gecen hafta bir vesileyle yolum gmk bulvarina dustu ve malum binaya girerek besinci kata ciktim. 16 numarada bulunan daireye girdim ve kitap listemi uzatarak listedeki kitaplari satin almak istedigimi soyledim. listedeki butun kitaplar vardi ve sira ucret konusuna geldi. sevgili liberal dusunceyi ozumsemis arkadasim normalde internet uzerinden bu fiyatlara sattiklarini, direkt satista indirimsiz fiyatlarin gecerli oldugunu, ama yine de bana indirimli fiyattan verebilecegini soyledi. anlayacaginiz lutfetti yani! ben ayagimla ayaginiza kadar gelmisim, pesin para verip cesitli boy ve ebatlarda kitap satin almak istemisim; siz e-ticareti ozendirme politikalari gudercesine internet uzerinden satis fiyatindan daha pahaliya satis yapma gayreti icerisine girmissiniz. ben ne diyeyim size sevgili liberal kardeslerim! adam smith sizi bildigi gibi yapsin emi!
  1 -1 ... karizmatiklider
 9. 9.
  atilla yayla ve mustafa erdoğan'ın liderliğini yaptığı organizasyon.Son yıllarda gündemin uzağında ,oldukça geri planda kalmışlardır.Faaliyetlerini artırmak için daha liberal!! bir ortam mı bekliyorlar acaba?
  -1 ... abi bana yerversene
 10. 10.
  '83 yılında kurulmuş olan ve eski cia ajanlarının, cia'in üstlendiği kimi görevlerin kendisine verildiğini beyan ettiği ned (ulusal demokrasi fonu) tarafından fonlanan kurumdur.
  belgeleriyle ispatlanmıştır üstelik.

  savundukları (yeni)anayasanın temel ilkelerinin iktidara yakın gazeteler ve kurumlarca da savunuluyor olması hem dikkat çekici hem de ülke adına üzücüdür.
  3 ... mefkure