1. 1.
  Kumeyl bin Ziyad Hazretleri,miladi 624 yılında Yemende doğmuştur.Müzhac boyunun Naha kabilesindendir. Nasılki Hz. imam-ı Ali ,ilm-i Hakikatta Resul-ü Erkemin sırdaşıdır, Kumeyl bin Ziyad'da Hz.Ali'nin sırdaşı idi. Kumeyl ayrıca Hz. Hasanın'da ashabındandır.

  itret-i Tahirenin yanında manevi Ehl-i Beyt yolunun köprüsü durumundadır. Sivaslı Rüstem Raşidi Efendinin hazırladığı silsile kaynaklarından öğrendiğimize göre; Bir kolu, Abdulvahid b. Zeyd vasıtasıyla Fudayl b. iyaz, ibrahim Ethem, Şakik-i Belhi yoluyla Muhyiddin-i Arabiye...Diğer bir kolu Ebu Yakub-u Susi, Osman Mekki gibi sufilerle ismail Kayseriye ulaşır. Ariflerden Sarı Abdullah Efendi Semerat-ül Fuadında,yine ismail Hakkı Bursevi de Silsilenamesinde, Cemaleddin Mahmud Hulvi ise Lemezat-ı Hulviyye'sinde Hz. Kumeyl'den bahsederler.

  Hazreti imam Ali, bir gün deveye binmiş, Kümeyl'i de arka tarafa bindirmişti. Kümeyl, Yâ Emir'el-Mü'minin, "Hakikat nedir" diye sordu. Hazreti Ali, buyurdular"Hakikat, Esrar-ı Azametin keyfiyete sığmaz bir hâlde inkişafıdır" Kümeyl, biraz daha söyle dedi, Hazret "Vehmedilen şeylerin bilinen tarzda zuhuruyla fena bulmasıdır" buyurdu. Kümeyl, biraz daha söylemesini istedi. "Birliğin tevhid sıfatlarını cezp etmesidir" dedi. Biraz daha söylemesini ricâ edince, "Hakikat, ezel sabahından parlayan bir nurdurki eserleri birlik varlıklarına vurur"buyurdular. Biraz daha söylemesini niyâz edince de mumu dinlendir, sabah oldu buyurup sustular.

  Sûfiler, bu sözlere büyük bir ehemmiyet verip, bu sözler hakkında şerhler yazmışlardır. Mesela Sems-i Sivasi Hazretleri "Şerh-i Kelimâtü Kumeyl ibn-ı Ziyad"isimli geniş bir eser yazmıştır.Eser yazma halinde Süleymaniye Kütüphanesinde mahfuzdur.

  Nefsin, "Nâmiyye-i Nebâtiyye, Hissiye-i Hayvâniyye, Nâtıka-i Kudsiyye, Külliyye-i ilâhiyye" olmak üzere dörde ayrıldığı hakkındaki sözü de Kümeyl, Hazreti Ali'den rivâyet etmiştir.

  Hz.imamın; "Ey Kumeyl, Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inin sırrını başkalarına açmak, tahammül edilecek şey değildir; açan kimsenin tövbesi kabul olmaz, sana söylediklerimi yakin ehli Müminden başkasına açma" diye tenbihi Kumeyl'in, Sırkatipliğine bir işarettir. Ayrıca Ey Kumeyl,"Her gün Allah'ın ismini zikret" , "La havle ve la kuvvete illa billah" de ve Allah'a tevekkül et . "Bizi hatırla" , "ismimizi anarak bize Salavât getir" gibi telkinleri, üzerinde düşünülecek ifadelerden bir kaçıdır.

  Şa'bânın on beşinci gecesiyle Cuma geceleri okunan ve "Kumeyl Duâsı" diye anılan esrarlı münâcâtı Hz.Ali'den rivayet etmiştir.Şöyleki; Mevlam Emir-ül Mümininle Basra Mescidinde oturmuş idim. O Hazretle birlikte ashabindan bir cemaatte bulunuyordu. Onlardan biri "Her hikmetli iş o gecede belirlenir"diye buyuran Allah Azze ve Celle'nin kavlinin manasi nedir, diye sordu. O Hazret; "Şa'ban ayının on beşinci gecesidir O gece" dedi ve sonra söyle buyurdu; "Ali'nin cani elinde olan Allah'a andolsun ki, her kulun yıl sonuna kadar başından geçecek olan hayır ve şer işlerin tümü Şaban ayının on beşinci gecesinde belirlenir. Karşımızda böyle bir gece bulunmaktadir. Bu geceyi ihya eden ve onda Hazreti Hızır'ın duasını okuyan herkesin dileği kabul olunur". Daha sonra Hazret bizden ayrıldı. Ben geceleyin evine gidip kapısını çaldım. Hz. Ali,"Ey Kumeyl! Seni buraya ne getirdi?"diye sordu. Hızır duası Ey Emir-ül Müminin, dedim. Sonra Hz. Ali "Otur ey Kumeyl, bu duayı ezberlediğinde onu her Cuma gecesi veya hiç değilse aydabir defa veya yılda bir defa veya ömründe bir defa oku, düsmanlardan korunursun, rızkın artar ve Allah'ın mağfiretinden asla ayrı düşmezsin,
  Ey Kumeyl, senin bizlerle uzun süren beraberliğin bu isteğini karşılayarak sana bu ihsanda bulunmamızı gerektirdi" diye buyurdu.

  Kumeyl,Sıffin'de ve Nehrivan'da Hazreti Ali'nin maiyetinde bulunmuştur. haccâc'ın vâliliği sırasında Kûfe'de saklanmış, fakat Haccâc, Kumeyl'e mensup olanlara verilen parayı kesince onların zarar görmemesi için gidip Haccâc'a teslim olmuş, "zâten benim ömrüm sona erişti, Emir'ül-Mü'minin, beni senin öldüreceğini bana haber verdi" demiştir.
  Haccâc, "sen, Osman'ın katillerindensin" deyip Kumeyl'in başını kestirerek 90 yaşında iken şehid ettirmiştir.
  Kabr-i mübârekleri Kûfe Mescidi civârındadır.
  1 ... dervisabdi
 2. 2.
  "ya kumeyl, (resulullah'ın (s.a.a) ehl-i beyti) hep birbirinden olan (ve aynı kökten türeyen) bir soydur. allah duyan ve bilendir."

  ali imran / 34
  2 ... la paz