1. 1.
    Kahvedir. Krema, şeker falan bozar kahveyi.
    2 ... 56789