1. 1.
    pizza ne amk menemen yap ekmek banak.
    -1 ... no god no master