1. 1.
  kemalizmin birinci şartı cumhuriyetçiliktir. Sosyal demokraside ise cumhuriyet şartı yoktur. ingiltere, norveç, isveç gibi sosyal demokrat ülkeler bugün krallık rejimi ile yönetilmektedir.

  Kemalizm ulusalcıdır, milliyetçidir. Sosyal demokrasi ise tam aksine küreselcidir, milliyetçiliğe ve ulusalcılığa karşı çıkar.

  Kemalizm tam bağımsızlıkçı ve antiemperyalisttir. Sosyal demokrasi ise emperyalizm yanlısıdır.

  Kemalizm korporatist bir ekonomi modelini savunur. Sosyal demokrasi ise kapitalizmi savunur.

  Kemalizm üniter devlet modelini savunur. Sosyal demokrasi ise federallikten yanadır, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ister.

  Örnekler çoğaltılabilir.
  ... has kemalist