1. 1.
  Bağımsızlık temeline dayanan bilimsel düşünce yapısıyla ortaya çıkan gerçek araştırmacılık toplumun bir bütün olduğuna işaret ettiğinden evrensellik ve barış amacına ulaşır

  Ulusal eşgüdümle gerçekleştirilen bilimsel ve teknik gelişmelerden önce ulusal bir eylemsellikle her zaman hazır ve donanımlı olarak bilim aleminde ses getirmiş araştırmalar yapan çok kıymetli kemalist bilim adamlarımızın nasıl inkişaf ettiğini anlatacağım.

  80 yıldır yetiştirdiğimiz sayısız kemalist aydınlanmacı bilim adamının temellerini attığı ve uzay araştırmalarında dünyada hatta galakside bir numara olan yüz akı bu kuruluş

  Özellikle heykel şeklinde yaptığı uzay gemileri ve koltuk şeklinde yaptığı ateşleyici sayesinde yalnızca 1 saat içinde mars seyahatini mümkün kıldı.

  Bu gelişme insanlık için yepyeni aşamaların başlangıcı.
  3 -3 ... isminiunutanadam
 2. 2.
  orda olan varsa konum atsın lütfen!
  -1 ... komunist musluman
 3. 3.
  bir insan bu kadar cahil olabilir mi?

  http://www.atam.gov.tr/de...ve-kayseri-ucak-fabrikasi

  https://www.yenicaggazete...1950de-kapandi-90451h.htm

  peki bir insan bu kadar ahlaksız olabilir mi? iran'a uçak hediye eden ülke, sudi arabistan'dan uçak hediye alır hale geldi. ulan biriniz de mi bu zavallılıktan rahatsız değilsiniz? işte kemalist vizyonu ile göt kılı vizyonu arasındaki fark budur. sadece 6 yaşındaki cumhuriyet sadece kendi uçağını üretmiyor ynı zamanda teknoloji ihraç ediyordu.
  anlamanızı beklemiyoruz. aklınız yetse, ahlakınız yetmez.

  (Türk Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti’nin ku­ru­lu­şun­dan se­kiz ay son­ra Kay­se­ri’de bir uçak fab­ri­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı yö­nün­de ke­sin di­rek­tif ver­miş­tir. Ga­zi Pa­şa, es­ki ve ge­liş­miş ül­ke­ler­de de­mo­de ol­du­ğun­dan çöp ola­rak gö­rü­len tek­no­lo­ji­le­rin üs­tü­ne bir de pa­ra ve­ri­le­rek ül­ke­ye so­kul­ma­sı­na kar­şıy­dı.Tür­ki­ye büt­çe­si ile mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de meb­la­ğın ne ka­dar yük­sek ol­du­ğu açık­tır. Jun­kers ile 15 Ağus­tos 1926 yı­lın­da ya­pı­lan an­laş­ma ile Es­ki­şe­hir’de de bir kü­çük te­sis ile ona­rım iş­lem­le­ri­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir atöl­ye­nin ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır. Fab­ri­ka 6 Ekim 1926 ta­ri­hin­de ya­pı­lan dev­let tö­re­ni açıl­mış­tır.1927 yı­lın­da Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri en­van­te­rin­de bu­lu­nan A–20, F–13 ve G–23 uçak­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım–re­viz­yon ka­bi­li­ye­ti baş­la­mış­tır. Fab­ri­ka kı­sa sü­re için­de ya­şa­nan olum­suz ge­liş­me­ler so­nu­cu if­las et­miş ve ka­pan­mış­tır. 1931 yı­lın­da Kay­se­ri Tay­ya­re Fab­ri­ka­sı adı ile ye­ni­den açıl­mış­tır. 1939 yı­lı­na ka­dar yak­la­şık 200 ci­va­rın­da uçak üre­til­miş­tir. Bu­ra­da üre­ti­len uçak­lar­dan bi­ri Ata­türk’ün em­ri ile iran’a he­di­ye edil­miş­tir.Fab­ri­ka 1939’dan bu­gü­ne ba­kım ona­rım fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Hv.K.K.lı­ğı Ha­va Lo­jis­tik bağ­lı­sı bir as­ke­ri fab­ri­ka­dır.)
  2 -3 ... noxeca
 4. 4.
  80 yıldır yapılan faaliyetlerdir vurgusu dikkat çekmektedir.

  Kemalistler için küçük insanlık için büyük bir adımdır ...

  Edit: Kemalistler sürekli mesaj atıyor galiba okuduklarını da anlamıyorlar bu yüzden bir açıklama gereği duydum

  80 yıldır denildiğine göre başlangıç 1938 yani burdaki eleştiri Mustafa Kemalden sonra gelen şekilci, bilimin ve Mustafa Kemal'in özünü kavrayamamış heykel yapmaktan başka hiçbir icraatı olmayan bir Dikili ağacı bulunmayan sahte Atatürkçüler ironi yoluyla eleştirilmiştir.
  1 -1 ... isminiunutanadam
 5. 5.
  (bkz: wanted)
  1 -4 ... isminiunutanadam
 6. 6.
  Yıllık 2 milyar doları diyanetten kesin verin bize görürsünüz. Ha istediğiniz fetvaları ben de veririm götüne su kaçarsa orucun bozulmaz.
  1 -2 ... ebu zindik
 7. 7.
  maraş dondurmacısını ziyaret eden diyanet işleri başkanına 3-4 milyar para vermek yerine sanayiye ve bilime o parayı harcasalardı evet bizim de bir havacılık ve uzay araştırmaları merkezimiz olabilirdi. en azından türksat uydusunu başka ülkelerin vasıtalarıyla yörüngeye yerleştirmek gibi bir eziklik içinde olmazdık.
  -2 ... emrekanat12
 8. 8.
  ezan yüzünden, ah o ezan bir türkçe okunsa varyaa, o zaman uzaya da çıkarız, marsa heykelimizi de dikeriz.

  hem o olmasa uzay olmaz, adın da papadapulos olurdu taam mı?
  1 ... bi to mimiram aaa
 9. 9.
  Girişinde " olmasayyydın olmaz idük " tabelası bulunan izmir deki bir uzay üssü.
  2 -1 ... tokatci
 10. 10.
  Bence yer altında devasa bir üs ve varlığı asla açıklanmıyor zaten açıklanmaması da normal stratejik bir kurum sonuçta .

  Değil mi arkadaşlar !
  ... isminiunutanadam