1. 1.
    erkek gibi erkektir.
    ... merveyitavla11
  2. 2.
    Kekstra yemesini tavsiye ederim.
    1 -1 ... sivil