1. 1.
    https://www.youtube.com/watch?v=nkh3uy_Asn0+
    ... saldirayterk