1. 1.
    kıza numara vermek
    -1 ... keyf kahyasi