1. 1.
  Çoğunlukla bedevi ve gayri medeni çeşitli kabile ve aşiretlerden müteşekkil olan kürtler, medenileşme bakımından islam uygarlığı devirlerinde, islama boyun eğmiş olan iranlılar, Türkler ve kıyasla diğer doğu toplumlarına kıyasla daha az yeteneklidirler. islam medeniyetinin Muhtelif dönemlerinde de Kürtler bedeveliği devam ettirmişlerdir.
  Bulundukları bölgeye hakim olan her devlet, Kürtleri yağmalama amacı ile kullanırlardı.
  Yaşadıkları bölge : Kürdistan , Ermenistan , Irak , Musul ve Diyarbekir havalisiydi. Günümüzde de nüfuslarının en yoğun olduğu bölge burasıdır. Abassiler, kürtleri uygarlıktan uzak yaşamlarından dolayı Devlet işlerinde nadiren görevlendirmişti. Bu yüzden islam uygarlığı öncesinde Kürt soyundan hiç bir bağımsız Vali ve hiç bir siyasi ve idari şahsiyet öne çıkmamıştır.

  Fars memleketinin ortasında bulunan Türkler Araplarla temasa geçmiş, islamiyeti kabul eder etmez de devletler kurmaya ve idari teşkilatlanma alanında hızlı bir gelişme göstermişlerdir. aslında Kürtler bu dönemde islam alemine daha yakındılar. ancak uygarlık yoluna Türklerden daha sonra yönelmişlerdir.
  Özellikle Türkler Devlet kurma ve yönetme konusunda kürtlerden çok daha ilerdeydiler.

  Corci Zeydan , islam Uygarlıkları Tarihi Cilt: 2 Sayfa: 494 ve 495
  ... thugs