1. 1.
    allah rahmet etsin.

    jigsav kim aq.
    1 ... kazangap