1. 1.
    https://www.youtube.com/watch?v=pwkK0YExZbY+ mesela bu video vardır.
    -1 ... ungeselligundhut