1. 1.
    hayvan gibi komik durum.

    lan hahahahahahahahahahahahaha.

    yav sen ne anlarsın mohadan git ayran çalkala da iç amk.
    1 -1 ... dundar kilic