1. .
    (bkz: bismillahirrahmanirrahim)
    ... wake
  2. .
    (#1817323)
    ... kopush