1. 1.
  Abandon ebandın TERK ETMEK
  Ability ebılıti YETENEK
  Able eybıl MUKTEDiR
  Aboard ebord (bir taşıtın)iÇiNDE OLMAK
  About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
  Above ebav YUKARIDAKi
  Abroad ebrod YURT DIŞI
  Absence ebsıns YOKLUK
  Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSiK
  Absolute ebsolut MUTLAK, KESiN
  Absurd ebzörd SAÇMA
  Accept eksept KABUL ETMEK
  Accident eksidınt KAZA
  Accommodate ekomodeyt YERLEŞTiRMEK
  Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERi
  Accompany ekampıni EŞLiK ETMEK
  According To ekording tu GÖRE
  Account ekaunt HESAP
  Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
  Accuse ekküz SUÇLAMAK
  Ache eyk AĞRI
  Acquaint ekueynt TANIMAK,BiLMEK
  Across ekros 1.BiR UÇTAN DiĞERiNE 2.DiĞER TARAFTA
  Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
  Active ektiv ETKiN, FAAL
  Actor ektır ERKEK OYUNCU
  Actress ektrıs KADIN OYUNCU
  Actual ekçuıl GERÇEK
  Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
  Address edres ADRES
  Administration edminıstreyşın iDARE
  Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
  Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.iZiN VERMEK
  Adult edalt YETiŞKiN
  Advance edvens 1.iLERi 2.AVANS
  Advanced edvensd GELiŞMiŞ
  Advantage edventıc AVANTAJ
  Adventure edvençur MACERA
  Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, iLAN VERMEK
  Advice edvays TAVSiYE
  Advise edvayz TAVSiYE ETMEK
  Aerial eriyıl ANTEN
  Aeroplane eıropleyn UÇAK
  Affair effeyır 1.OLAY 2.iŞ 3.iLiŞKi
  Affect efekt ETKiLEMEK
  Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
  Afraid efreid KORKMAK
  After aftır SONRA
  Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
  Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
  Again egein BiR DAHA;YiNE
  Against egeinst KARŞI, ZIT
  Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
  Aged eycd YAŞINDA
  Agency eycınsi ACENTE
  Agent eycınt TEMSiLCi, ARACI
  Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
  Ago ego ÖNCE
  Agree egrii ANLAŞMAK
  Agreement egriimınt ANLAŞMA
  Agriculture egrikalçır TARIM
  Ahead ehed ÖNDE
  Aid eyd YARDIM
  Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
  Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
  Alarm alarm ALARM
  Algebra alcebra CEBiR
  Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
  Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
  All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
  All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
  Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BiRLiK, MÜTAREKE
  Alligator aligeytır TiMSAH
  Allow elov iZiN VERMEK
  Almost olmost HEMEN HEMEN
  Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
  Along elong 1.BOYUNCA 2.iLERi
  Aloud elaud SESLi
  Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
  Also olso HEM DE
  Although oldo 1.GERÇi 2.OLMAKLA BERABER
  Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
  Always olveys HER ZAMAN
  Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
  Ambassador embesedır BÜYÜKELÇi
  Ambition embişın HIRS
  Ambush embuş TUZAK
  Among emong ARASINDA
  Amount emaunt MiKTAR
  Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
  And end VE
  Angry engri KIZGIN
  Animal enimıl HAYVAN
  Ankle enkl AYAK BiLEĞi
  Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
  Announce enauns BiLDiRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
  Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
  Annual enyuıl YILLIK
  Another enadır DiĞER, BiR BAŞKA
  Answer ensır YANIT
  Bald bold KEL
  Ball bol 1.TOP 2.BALO
  Ballerina belıriinı BALERiN
  Ballet baley BALE
  Balloon baluun BALON
  Ban ben YASAK
  Banana bınana MUZ
  Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
  Bank benk BANKA
  Banker benkır BANKA YÖNETiCiSi, BANKER
  Banknote benknot KAĞIT PARA
  Bankrupt benkrapt iFLAS
  Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
  Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
  Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPiR
  Barrel berıl 1.VARiL 2.NAMLU
  Base beys 1. TABAN 2.ÜS
  Basement beysmınt BODRUM
  Basin beysn KAZAN
  Basket baskıt SEPET
  Bath bath YIKANMAK
  Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
  Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
  Bay bey KOY
  Beach biiç SAHiL
  Bean biin FASULYE
  Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABiLMEK 2.AYI
  Beard bıed SAKAL
  Beast biist CANAVAR
  Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
  Beautiful büutiful GÜZEL
  Beauty büuti GÜZELLiK
  Because bikoz ÇÜNKÜ
  Become bıkam GELiŞMEK, DEĞiŞMEK
  Bed bed YATAK
  Bee bii ARI
  Beef biif DANA ETi
  Beer biır BiRA
  Beetle biitl HAMAMBÖCEĞi
  Before bifor ÖNCE
  Beg beg DiLENMEK
  Begin begın BAŞLAMAK
  Behave biheyv DAVRANMAK
  Behind bihaynd ARKADA, GERiDE
  Being biing VARLIK
  Believe bıliiv iNANMAK
  Bell bel ZiL, ÇAN
  Belong bilong AiT OLMAK
  Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
  Belt belt KEMER
  Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
  Bend bend EĞMEK, EĞiLMEK
  Beneath bınith ALTINDA
  Benefit benıfit YARARI OLMAK
  Berry beri KÜÇÜK ÇEKiRDEKSiZ MEYVE
  Beside bisayd YANINDA
  Besides bisaydz HEM DE
  Best best EN iYi
  Bet bet iDDiA ETMEK, iDDiAYA GiRMEK
  Better better DAHA iYi
  Between bitviin ARASINDA
  Beyond biyand ÖTESiNDE
  Bicycle baysikl BiSiKLET
  Big big BÜYÜK
  Bike bayk BiSiKLET
  Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
  Bin bin KAP
  Bind baynd BAĞLAMAK
  Bird börd KUŞ
  Birth börth DOĞUM
  Biscuit biskit BiSKÜVi
  Bishop bişıp PiSKOPOS
  Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLi
  Bite bayt ISIRMAK
  Black blek SiYAH
  Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
  Blank blenk BOŞLUK
  Blanket blenkıt BATTANiYE
  Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
  Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DiLEMEK, TAKDiS
  Blind blaynd KÖR
  Block blok BLOK
  Blood blad KAN
  Bloom bluum ÇiÇEK, ÇiÇEK AÇMAK
  Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
  Blue blu 1. MAVi 2.MUTSUZ
  Bluff blaf BLÖF
  Board boord BiNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
  Boast boust ÖVÜNMEK
  Boat bout BOT;SANDAL
  Body badi GÖVDE;VÜCUT
  Boil boıl KAYNAMAK
  Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
  Bomb bomb BOMBA
  Bone boun KEMiK
  Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞi, ŞENLiK ATEŞi
  Book buk KiTAP
  Book buk YER AYIRTMAK
  Border bordır SINIR
  Bore bor CAN SIKMAK
  Ceremony serımıni SEREMONi
  Certain sörtın KESiN,BELiRLi, EMiN OLMAK
  Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
  Certificate sertıfıkeyt SERTiFiKA
  Chain çeyn ZiNCiR
  Chair çeır iSKEMLE
  Chairman çeırmen YÖNETiM KURULU BAŞKANI
  Chalk çolk TEBEŞiR
  Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
  Champion çempiın ŞAMPiYON
  Championship çempiınşip ŞAMPiYONA
  Chance çens ŞANS, FIRSAT
  Change çeync 1.DEĞiŞMEK 2.DEĞiŞiM 3.BOZUK PARA
  Character kerıktır KiŞiLiK
  Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
  Charm çarm ÇEKiCiLiK
  Charming çarming ÇEKiCi
  Chatter çetır GEVEZELiK YAPMAK
  Cheap çiip UCUZ
  Cheat çiit 1.HiLECi 2.HiLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
  Check çek KONTROL ETMEK
  Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
  Cheese çiiz PEYNiR
  Chemical kemıkl KiMYASAL
  Cherry çeri KiRAZ
  Chess çes SATRANÇ
  Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
  Chicken çikın PiLiÇ
  Chief çif ŞEF
  Child çayld ÇOCUK
  Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
  Chin çin ÇENE
  Choose çuz SEÇMEK
  Christian krisçın HIRiSTiYAN
  Church çörç KiLiSE
  Cigarette sigıret SiGARA
  Cinema sinıma SiNEMA
  Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
  Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SiRKÜLER (imza v.b)
  Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZiYET
  Circus sörkıs SiRK
  Citizen sitizn YURTTAŞ
  City siti KENT;SiTE
  Civic sivik 1.KENTE AiT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVi
  Civil sivl SiViL
  Claim kleym iLERi SÜRMEK, SAVLAMAK
  Clasp klasp SIKICA TUTMAK
  Class klas SINIF
  Classic klesik KLASiK
  Clean kliin 1.TEMiZLEMEK 2.TEMiZ
  Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
  Clerk klark MEMUR
  Clever klevır AKILLI
  Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
  Cloakroom kloukrum VESTiYER, TUVALET
  Clock klok SAAT
  Close klous YAKIN
  Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
  Clothes klouthz GiYSiLER (her zaman çoğuldur )
  Cloud klaud BULUT
  Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SiNEK
  Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHiRLERARASI OTOBÜS
  Coal kol KÖMÜR
  Coat kout PALTO
  Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
  Coconut kokonat HiNDiSTAN CEViZi
  Coffee kafi KAHVE
  Coffin kofin TABUT
  Coin koin MADENi PARA
  Cold kould SOĞUK
  Collar kolır YAKA, TASMA
  Collect kolekt TOPLAMAK
  Colour kalır RENK
  Comb kom TARAK
  Come kam GELMEK
  Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
  Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
  Command komand KUMANDA ETMEK
  Commence kımens BAŞLAMAK
  Commercial kımörşıl 1.TiCARi 2.REKLAM ( filmi )
  Common kamın 1.AVAM, BASiT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
  Community komüniti TOPLUM
  Company kampany 1.ŞiRKET, KUMPANYA 2.BERABERLiK, ARKADAŞLIK
  Comparatively kımpırativli MUKAYESELi OLARAK
  Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
  Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
  Compete kımpiit YARIŞMAK
  Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
  Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞiKAYET ETMEK
  Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BiTMiŞ
  Compliment komplimınt iLTiFAT, KOMPLiMAN, HEDiYE
  Compound kompaund BiRLEŞiK, BiLEŞiK
  Concern konsörn 1.iLGiLENDiRMEK 2.ÜZÜLMEK
  Concert kansıt KONSER
  Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
  Condition kındişın DURUM, ŞART
  Confess kınfes iTiRAF ETMEK
  Confidence konfidıns GÜVEN
  Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
  Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
  December dısembır ARALIK (ayı)
  Decide disayd KARAR VERMEK
  Decision dısijn KARAR
  Declare dikleır AÇIKLAMAK
  Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
  Deed diid 1.EYLEM 2.TAPU
  Deep diip DERiN
  Deer diır GEYiK
  Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
  Defence difens SAVUNMA, DEFANS
  Defend difend SAVUNMAK
  Definite defınit KESiN, BELiRLi
  Degree dıgrii DERECE
  Delay dıley GECiKTiRMEK, ERTELEMEK
  Delicate delikıt NAZiK
  Delicious dılişıs LEZZETLi
  Delight dılayt HOŞNUTLUK
  Delightful dılaytful HOŞNUT EDiCi
  Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
  Demand dimend iSTEK, TALEP, iHTiYAÇ
  Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
  Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
  Demonstration demonstreyşın GÖSTERi
  Dentist dentist DiŞÇi
  Deny dınay iNKAR ETMEK, YALANLAMAK
  Depart dıpart AYRILMAK
  Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
  Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, iHTiYACI OLMAK
  Deposit dıpozıt DEPOZiT
  Depress dıpres BUNALTMAK
  Depth depth DERiNLiK
  Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETiMLEMEK
  Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
  Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
  Design dızayn DiZAYN
  Desire dızayr ARZU
  Desk desk SIRA;MASA
  Despair dıspeır ÜMiTSiZLiK
  Dessert dızört TATLI (yiyecek)
  Destroy dıstroy YIKMAK
  Destruction dıstrakşın YIKIM
  Detail diteyl AYRINTI, DETAY
  Determined dıtörmind AZiMLi
  Develop dıvelop GELiŞMEK, BÜYÜMEK, RESiM BASMAK
  Development dıvelopmınt GELiŞME
  Devil devl ŞEYTAN
  Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
  Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
  Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
  Dictator dıkteytır DiKTATÖR
  Dictionary dikşınri SÖZLÜK
  Die day ÖLMEK
  Difference difrıns AYIRIM, FARK
  Different dıfrınt FARKLI
  Difficult dıfıkılt ZOR
  Dig dig KAZMAK
  Dinner dinır AKŞAM YEMEĞi
  Diploma dıploumı DiPLOMA
  Diplomat dıplımat DiPLOMAT
  Direct dırekt 1.DiREKT 2.YÖNLENDiRMEK, YOL VERMEK
  Direction dırekşn YÖN
  Director dırektır DiREKTÖR
  Dirt dört KiR
  Dirty dörti KiRLi
  Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
  Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
  Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
  Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
  Disc disk DiSK
  Disc-Jockey disk cokey DiSCOKEY
  Discipline disiplin DiSiPLiN
  Discover diskavır KEŞFETMEK
  Discuss dıskas TARTIŞMAK
  Disease diziiz HASTALIK
  Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
  Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
  Disobey disıbey iTAAT ETMEMEK
  Display displey GÖSTERMEK
  Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
  Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
  Distance distıns UZAKLIK
  Distant distınt UZAK
  Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
  Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
  Distribute distribüut DAĞITMAK
  District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
  Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
  Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
  Division divijn BÖLÜM
  Dizzy dizi BAŞ DÖNMESi
  Do do YAPMAK
  Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK iSKEMLESi 3.DOK
  Doctor daktır DOKTOR
  Document dokümınt DOKÜMAN
  Dog dog KÖPEK
  Doll dol OYUNCAK BEBEK
  Domestic dımestik EVCiL, EVE AiT, iÇSEL
  Donkey donki EŞEK
  Door door KAPI
  Double dabl ÇiFT
  Exchange ıksçeync DEĞiŞ TOKUŞ
  Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
  Exclude eksklud DIŞLAMAK
  Excuse eksküuz 1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
  Exercise eksısayz EGZERSiZ
  Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
  Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
  Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
  Expense ekspens MASRAF
  Expensive ekspensiv PAHALI
  Experience ıkspiriıns TECRÜBE
  Expert ekspört BiLiRKiŞi, UZMAN, EKSPER
  Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
  Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
  Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
  Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
  Express ıkspres iFADE ETMEK
  Expression ıkspreşın iFADE
  Extend ıkstend GENiŞLETMEK, BÜYÜTMEK
  Extension ıkstenşn GENiŞLETME, BÜYÜTME
  Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
  Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
  Extract ıkstekt ÇEKiP ÇIKARTMAK
  Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
  Eye ay GÖZ
  Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
  Factory fektri FABRiKA
  Fade feyd SOLMAK
  Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
  Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSiZLiK(crop or heart faılure
  Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
  Fair feır 1.DÜRÜST,ADiL 2.OLDUKÇA iYi 3.PANAYIR 4.FUAR
  Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
  Faith feyth 1.iNANÇ 2.GÜVENMEK
  Faithful feythful GÜVENiLiR, SADIK
  Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
  False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
  Familiar fımiliır TANIDIK, BiLDiK
  Family femıli AiLE, FAMiLYA
  Famous feymıs ÜNLÜ
  Fanatic fınıtik FANATiK
  Fantastic fentestik HARiKA, OLAĞANDIŞI
  Far far UZAK
  Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
  Farm fam ÇiFTLiK
  Farther fardır DAHA UZAK
  Fashion feşn MODA
  Fast fast HIZLI
  Fasten fasn BAĞLAMAK
  Fat fet 1.ŞiŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
  Fate feyt KADER
  Father fadır BABA
  Fault folt KUSUR
  Faultless foltlıs KUSURSUZ
  Faulty folti KUSURLU
  Favour feyvır LEHiNDE, TARAF TUTMAK
  Favourable feyvırıbl iYi, YARDIMCI
  Favourite feyvrıt EN SEViLEN, FAVORi
  Fear fiır KORKU
  Fearful fiıfl KORKUTUCU
  Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
  February february ŞUBAT
  Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
  Feed fid BESLEMEK
  Feel fiil HiSSETMEK
  Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
  Female fimeyl DiŞi
  Fence fens ÇiT
  Fetch feç GiDiP GETiRMEK
  Fever fivır ATEŞ (vücut)
  Few füu AZ, BiR KAÇ
  Field fiild ALAN
  Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
  Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKiL, VÜCUT
  File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
  Fill fil DOLDURMAK
  Film film FiLM
  Final faynl SON
  Finally faynıli SONUNDA
  Finance faynens FiNANS
  Find faynd BULMAK
  Fine fayn 1.iYi, iNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
  Finger fingır PARMAK
  Finish finiş BiTiM, BiTMEK
  Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.iŞTEN KOVMAK
  Firm förm 1.SERT 2.FiRMA
  First först BiRiNCi, iLK
  Fish fiş BALIK
  Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANi HASTALIK
  Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMiR ETMEK, SABiT
  Flag fleg BAYRAK
  Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
  Flame fleym ALEV
  Flash fleş FLAŞ
  Flat flet 1.DÜZ 2.DAiRE (apartman katı)
  Flavour fleyvır TAT
  Flesh fleş ET (derinin altındaki)
  Flight flayt UÇUŞ
  Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
  Flock flok SÜRÜ
  Grain greyn TANECiK ( kum,buğday v.s.)
  Grand grend BÜYÜK, ZEVKLi
  Grape greyp ÜZÜM
  Grasp grasp SIKICA TUTMAK
  Grass gres 1.OT, ÇiM 2.MUHBiR ,iSPiYONCU
  Grave greyv 1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLi
  Great greyt BÜYÜK, ÇOK, ÇOK iYi
  Green griin 1. YEŞiL 2.TECRÜBESiZ ,TOY
  Greeting griiting KUTLAMA
  Grey grey GRi
  Grill gril GRiL
  Grip grip SIKICA TUTMAK
  Grocer grousır BAKKAL
  Ground graund YER, TOPRAK
  Group gruup GURUP, TOPLULUK
  Grow grow BÜYÜMEK, YETiŞMEK
  Guard gard KORUMAK
  Guerrilla gırilı GERiLLA
  Guess ges TAHMiN ETMEK
  Guest gest KONUK
  Guide gayd REHBER, REHBERLiK ETMEK
  Guilt gilt SUÇ, KABAHAT
  Gum gam 1.YAPIŞKAN 2.DiŞ ETi
  Gun gan SiLAH
  Habit hebit ALIŞKANLIK
  Hail heyl DOLU (yağış)
  Hair heyr 1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ
  Half half YARIM
  Hall hol HOL
  Hammer hemır ÇEKiÇ, ÇEKiÇLEMEK
  Hand hend EL
  Handbag hendbeg EL ÇANTASI (kadınların)
  Handkerchief hengırçif MENDiL
  Handle hendıl 1.TUTACAK 2.ELiNDEN GELMEK, YAPABiLMEK 3.ELLEMEK
  Handsome hendsım YAKIŞIKLI
  Handwriting hendrayting EL YAZISI
  Hang heng ASMAK
  Hangar hengır HANGAR
  Happy hepi MUTLU
  Harbour harbır LiMAN
  Hard hard SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
  Hardly hardli ZORLA, iYi DEĞiL
  Harm harm ZARAR,KÖTÜLÜK
  Harmful harmful ZARARLI
  Harvest harvıst HASAT
  Haste heyst HIZ, ACELE
  Hat het ŞAPKA
  Hate heyt NEFRET
  Have hev SAHiP OLMAK
  Hawk hovk 1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
  Hazard hezırd TEHLiKE, RiSK
  Head hed BAŞ, KAFA
  Headache hedeyk BAŞ AĞRISI
  Health helth SAĞLIK
  Healthy helthi SAĞLIKLI
  Hear hiir DUYMAK
  Heart hart 1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)
  Heat hiit ISI
  Heater hiitır ISITICI
  Heaven hevın CENNET
  Heavy hevi AĞIR
  Heel hiıl TOPUK
  Height hayt YÜKSEKLiK
  Heir eır MiRASÇI
  Hell hel CEHENNEM
  Help help YARDIM, YARDIM ETMEK
  Hen hen DiŞi KUŞ, PiLiÇ
  Here hiır BURASI, BURADA, BURAYA
  Hero hiro KAHRAMAN
  Hesitate heziteyt DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
  Hiccup hikap HIÇKIRIK
  Hide hayd SAKLANMAK, SAKLAMAK
  High hay YÜKSEK
  Hijack haycek KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
  Hijacker haycekır KORSAN, EŞKIYA
  Hill hil TEPE, YOKUŞ
  Hire hayır KiRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
  History histri TARiH
  Hit hit DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
  Hitch-Hike hiçhayk OTOSTOP YAPMAK
  Hobby hobi HOBi
  Hold hold TUTMAK, KAVRAMAK
  Hole hol DELiK
  Holiday holidey TATiL GÜNÜ
  Hollow halou BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
  Home hom EV, YUVA
  Homesick houmsik SILA HASRETi
  Honest anıst DÜRÜST
  Honey hani BAL
  Honeymoon hanimuun BALAYI
  Honour anır ONUR
  Hop hap SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
  Hope houp UMUT
  Hopeless houplıs UMUTSUZ
  Horizon hırayzın UFUK
  Horn horn 1.BOYNUZ 2.KORNA
  Horrible haribl KORKUNÇ
  Horse hors AT
  Hospital haspitl HASTANE
  Host houst EV SAHiBi (konukları olan)
  It it O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
  Jail jeyl HAPiS
  Jam cem 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
  January cenueri OCAK ( ayı )
  Jaw cov 1.ÇENE KEMiĞi 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
  Jazz cez CAZ
  Jealous celıs KISKANÇ
  Jet cet JET, FIŞKIRMAK
  Jewel cuıl MÜCEVHER
  Job cab iŞ
  Join coin BiRLEŞTiRMEK, BiRLEŞMEK
  Joint coint BiRLEŞiK
  Joke couk ŞAKA
  Jolly coli ÇOK
  Journal cöönl GAZETE,DERGi
  Journalist cönılist GAZETECi
  Journey cööni YOLCULUK
  Joy coy MUTLULUK,EĞLENCE
  Judge cac 1.HAKiM 2.YARGILAMAK
  Judgement cacmınt YARGI
  Juice cuis SU (meyve suyu v.s.)
  July culy TEMMUZ
  Jump camp SIÇRAMAK, ATLAMAK
  June cuun HAZiRAN
  Jury cüri JÜRi
  Just cast 1.YALNIZ 2.HEMEN ŞiMDi
  Justice castis ADALET
  Keep kiip KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
  Key kii ANAHTAR
  Kick kik TEKME, TEKMELEMEK
  Kid kid 1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇi
  Kill kil ÖLDÜRMEK
  Kind kaynd 1. iYi, DOST, SEVGiLi 2.ÇEŞiT, TÜR
  King king KRAL
  Kingdom kingdım KRALLIK
  Kiss kis ÖPÜCÜK, ÖPMEK
  Kitchen kiçın MUTFAK
  Knee nii DiZ, DiZ ÇÖKMEK
  Knife nayf BIÇAK
  Knock nok VURMAK (kapıya vurmak)
  Knot not DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
  Know nou BiLMEK
  Knowledge navlıc BiLGi
  Labour leybır iŞ(elle yapılan zor iş),iŞGÜCÜ
  Lack lek EKSiKLiK
  Ladder ledır MERDiVEN
  Lady leydi HANIMEFENDi
  Lake leyk GÖL
  Lamb lemb KUZU, KUZU, KOYUN ETi
  Lame leym TOPAL
  Lamp lemp LAMBA
  Land lend KARA,ARAZi
  Land lend iNiŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
  Landlady lendleydi EVSAHiBi BAYAN, EViNi KiRAYA VEREN
  Language lengwıc DiL ( yabancı dil v.b )
  Large larc GENiŞ
  Last lest SON, SONUNDA, GEÇMiŞ
  Last lest DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLi OLMAK
  Late leyt 1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
  Laugh laf GÜLMEK
  Laundry londri YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
  Lavatory levıtri TUVALET
  Law lou YASA, KANUN
  Lawful lofl YASAL
  Lawyer louyır AVUKAT
  Lay ley KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
  Lazy leyzi TEMBEL
  Lead led 1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU
  Lead liid ÖNDERLiK ETMEK,ÖNDE GiTMEK, YOL GÖSTERMEK
  Leader liidır ÖNDER, LiDER
  Leadership liidışip ÖNDERLiK
  Leaf liif YAPRAK
  Lean liin 1.iNCE, YAĞSIZ 2.EĞiLMEK YASLANMAK
  Learn lörn ÖĞRENMEK
  Least liist EN AZ
  Leather ledır DERi
  Leave liiv TERK ETMEK
  Left left 1.SOL 2.KALAN
  Leg leg BACAK
  Legacy legisi MiRAS
  Legal ligl YASAL
  Lemon lemın LiMON
  Lend lend ÖDÜNÇ VERMEK
  Lens lenz LENS
  Less les DAHA AZ
  Lesson lesn DERS
  Let let BIRAKMAK
  Letter letır MEKTUP, HARF
  Letter Box letır baks MEKTUPLUK
  Level levl DÜZEY, SEViYE
  Liberal libırıl LiBERAL
  Liberty libırti SERBEST OLMAK
  Library laybrıri KiTAPLIK, KÜTÜPHANE
  Licence laysıns LiSANS (ehliyet v.b )
  Lie laı YALAN, YALAN SÖYLEMEK
  Lie laı YATMAK
  Life layf YAŞAM, HAYAT
  Lift lift 1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
  Light layt 1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFiF
  Like layk 1. HOŞLANMAK 2.GiBi
  Middle midl ORTA
  Midnight midnayt GECE YARISI (24:00)
  Military militıri ASKERi
  Milk milk SÜT
  Mill mil 1.DEĞiRMEN 2.iMALATHANE
  Mimic mimik TAKLiT ETMEK (birini)
  Mind maynd AKIL
  Mind maynd BiRiNE BAKMAK,DERT ETMEK
  Mine mayn 1.BENiM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
  Minimum minımum ENAZ
  Minister minıstır 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇi YARDIMCISI
  Minority maynorıti AZINLIK
  Minus maynıs EKSi ( - )
  Minute mınıt 1.DAKiKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
  Minor maynır ÖNEMSiZ, UFAK, MiNÖR
  Mirror mirır AYNA
  Miss mis 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
  Miss mis BAYAN
  Missile misayl FÜZE, FIRLATILAN CiSiM
  Mission mişn ÖZEL BiR GÖREV iÇiN YOLCULUK,MiSYON
  Mistake misteyk HATA
  Misunderstand misandırstend YANLIŞ ANLAMAK
  Mix miks KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
  Model madl MODEL (model araba,manken v.b)
  Moderate madırıt ILIMLI, ORTADA
  Modern madn MODERN, ÇAĞDAŞ
  Modest modıst ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
  Moment moumınt AN
  Monday mondey PAZARTESi
  Money mani PARA
  Monkey manki MAYMUN
  Month manth AY (takvim ayı)
  Moon muun AY
  More mor DAHA FAZLA
  Morning morning SABAH
  Mosque mosk CAMi
  Most moust EN ÇOK
  Mother madır ANNE
  Motor moutır MOTOR
  Mountain mauntın DAĞ
  Mouse maus FARE
  Mouth mauth AĞIZ
  Move muuv HAREKET ETMEK, ETTiRMEK
  Movement muuvmınt HAREKET
  Much maç ÇOK (miktarca)
  Mud mad ÇAMUR
  Murder mördır CiNAYET
  Music müuzik MÜZiK
  Must mast ZORUNLULUK
  My may BENiM
  Mystery mıstri ESRAR, BiLiNMEZLiK
  Nail neyl 1.TIRNAK 2.ÇiVi
  Name neym iSiM
  Narrow nerou DAR
  Nation neyşın ULUS
  National neyşınl ULUSAL
  Native neytiv YERLi (her native language)
  Natural neçrıl DOĞAL
  Nature neyçır DOĞA
  Near niır YAKIN
  Necessary nesısıri GEREKLi
  Necessity nısesiti GEREKLiLiK
  Neck nek BOYUN, ENSE
  Need niid GEREKSiNiM, iHTiYAÇ
  Needle niidl iĞNE, ŞiŞ
  Neglect nıglekt iHMAL ETMEK
  Neighbour neybır KOMŞU
  Neither niidır HiÇBiRi
  Neither...Nor... naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
  Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
  Nervous nörvıs SiNiRLi
  Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
  Net net 1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
  Never never HiÇBiR ZAMAN ,ASLA
  Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
  New nuu YENi
  News nüuz HABER
  Newspaper nüuspeypır GAZETE
  Next nekst EN YAKIN, BiR SONRAKi, ERTESi
  Nice nays HOŞ
  Niece niis YEĞEN (kız)
  Night nayt GECE
  Nil nil SIFIR, BOŞLUK
  No no HAYIR
  Noble noubl SOYLU
  Nobody noubadi HiÇ KiMSE
  Noise noiz GÜRÜLTÜ
  None nan HiÇBiRiSi
  Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
  Normal normıl NORMAL
  North north KUZEY
  Nose nouz BURUN
  Not nat DEĞiL
  Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
  Nothing nathing HiÇBiR ŞEY
  Notice noutis DUYURU, DiKKATiNi ÇEKMEK
  November novembır KASIM
  Now nau ŞiMDi
  Nowadays nauıdeyz BUGÜNLERDE
  Nowhere nouweır HiÇ BiRYER
  Pear peır ARMUT
  Peculiar pıküliır GARiP
  Pen pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
  Penalty penılti CEZA
  Pencil pensl KURŞUN KALEM
  People piipl HALK
  Pepper pepır BiBER
  Per pör HER
  Perfect pörfekt KUSURSUZ, YETKiN
  Perform pörform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
  Performance pörformıns PERFORMANS
  Perhaps pörheps BELKi
  Permission pörmişn iZiN
  Permit pörmit 1.iZiN VERMEK 2.iZiN KAĞIDI
  Person pörsın KiŞi
  Personality pörsınelıti KiŞiLiK
  Persuade pörsweyd iKNA ETMEK
  Petrol petrıl PETROL
  Phone foun TELEFON
  Photo foutou FOTOĞRAF
  Piano pieno PiYANO
  Pick pik TOPLAMAK, SEÇMEK
  Pickpocket pikpakıt YANKESiCi
  Picnic piknik PiKNiK
  Picture pikçır RESiM
  Pie pay PASTA, BÖREK
  Piece piis PARÇA
  Pig pig DOMUZ
  Pigeon picın GÜVERCiN
  Pile payl ÜST ÜSTE KOYMAK
  Pill pil HAP
  Pilot paylıt PiLOT
  Pin pin TOPLU iĞNE
  Pine payn ÇAM
  Pineapple paynepl ANANAS
  Pink pink PEMBE
  Pipe payp 1.BORU 2.PiPO 3.FLÜT
  Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
  Place pleys YER, YERLEŞTiRMEK
  Plain pleyn AÇIK, ORTADA, DÜZ
  Plan plen PLAN, PLANLAMAK
  Plane pleyn UÇAK
  Plant plent 1.BiTKi, BiTKi EKMEK 2.FABRiKA, TESiS
  Plantation plenteyşn EKiLi YER
  Plate pleyt TABAK
  Play pley 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
  Player pleyır OYUNCU, ÇALAN
  Pleasant pleznt KEYiFLi, ZEVKLi
  Please pliiz 1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
  Pleasure plejır ZEVK
  Plenty plenti ÇOK SAYIDA
  Plough plau TOPRAĞI SÜRMEK
  Plug plag FiŞ, BANYO TIKACI
  Plus plas ARTI
  Pocket pakıt CEP
  Poem poım ŞiiR
  Poet poıt ŞAiR, OZAN
  Poetry poıtri ŞiiRLER, ŞAiRLiK, ŞiiRLE iLGiLi
  Point point NOKTA, UÇ
  Poison poizın ZEHiR
  Police pıliis POLiS
  Policy palısi 1.POLiÇE 2.YÖNETiM iLKESi, POLiTiKA
  Polish poliş PARLATMAK
  Polite pılayt KiBAR
  Political pılitikl POLiTiK
  Politician polıtişın POLiTiKACI, POLiTiKAYLA UĞRAŞAN
  Politics palitiks POLiTiK
  Pool puul HAVUZ
  Poor puur 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
  Population papüleyşn NÜFUS
  Pork pork DOMUZ ETi
  Port port LiMAN
  Position pızişn DURUM, KONUM
  Positive pazitiv 1.EMiN, KESiN 2.OLUMLU
  Possess pızes SAHiP OLMAK
  Possession pızeşn SAHiPLiK
  Possibility pasıbilıti OLASILIK
  Possible pasıbl OLASI, MÜMKÜN
  Post poust 1.POSTA 2.iŞARET 3.DEVRiYE GEZMEK (askerde)
  Postpone pospon ERTELEMEK
  Pot pot TENCERE
  Potato poteyto PATATES
  Pour poor DÖKMEK, AKITMAK
  Powder paudır TOZ, PUDRA
  Power pauır GÜÇ
  Powerful pauıfl GÜÇLÜ
  Practical prektikl PRATiK
  Practice prektis ALIŞTIRMA
  Practise prektis ALIŞTIRMA YAPMAK
  Praise preyz ÖVMEK
  Pray prey DUA ETMEK
  Preach priiç VAAZ VERMEK
  Predict prıdikt TAHMiN ETMEK
  Prefer prıför YEĞLEMEK, TERCiH ETMEK
  Pregnant pregnınt HAMiLE
  Prejudice precıdis ÖNYARGI
  Preparation prepıreyşn HAZIRLIK
  Prepare prıpeır HAZIRLAMAK
  Presence prezns VARLIK(bir yerde varlığı )
  Present preznt BURADA, MEVCUT, ŞiMDiKi, ARMAĞAN
  Recommend rekımend TAVSiYE ETMEK
  Record rekord 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
  Recover rikavır 1.iYiLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
  Red red KIRMIZI, KIZIL
  Reduce rıdyus AZALTMAK
  Reflect riflekt YANSITMAK
  Refuge refüuc REFÜJ, GÜVENLi YER
  Refugee refyucii TEHLiKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
  Refuse refyuz REDDETMEK
  Regard rigard 1.DiKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.iNANMAK
  Regret rigret ÜZGÜN OLMAK, PiŞMAN OLMAK
  Regular regulır DÜZENLi, OLAĞAN
  Reject ricekt KABUL ETMEMEK
  Relation rıleyşn 1.iLiŞKi 2.AKRABALIK
  Relationship rıleyşnşip iLiŞKi, iLETiŞiM
  Relative relıtiv 1.AKRABA 2.GÖRECELi
  Relax rileks RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
  Release rilis SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
  Relief rıliif RAHATLAMA
  Relieve rıliiv UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
  Religion rılicın DiN
  Remain rımeyn 1.GERiYE KALMAK 2.YERiNDE DURMAK
  Remark rımark BELiRTMEK, AÇIKLAMA
  Remarkable rımarkıbl DiKKATE DEĞER
  Remember rimembır UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
  Remind rimaynd ANIMSATMAK
  Remote rimuut UZAK
  Remove rimuuv UZAKLAŞTIRMAK
  Rent rent KiRALAMAK
  Repair ripeır ONARMAK
  Repay rıpey GERi ÖDEMEK
  Repeat rıpiit TEKRARLAMAK
  Replace rıpleys YENiDEN YERLEŞTiRMEK
  Replacement rıpleysmınt YERLEŞTiRME
  Reply rıplay YANITLAMAK, YANIT
  Report riport RAPOR, RAPOR ETMEK
  Represent reprızent TEMSiL ETMEK
  Representative reprızentıtiv TEMSiLCi
  Republic rıpablik CUMHURiYET
  Request rikuest RiCA ETMEK, RiCA
  Require rikuayır GEREKSiNMEK
  Rescue reskuu KURTARMAK
  Reserve rizörv 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
  Resign rizayn iSTiFA ETMEK
  Resist rızist KARŞI KOYMAK
  Respect rıspekt SAYGI DUYMAK
  Respectable rıspektıbl SAYGIDEĞER
  Responsible rıspansıbl SORUMLU
  Rest rest DiNLENMEK
  Rest rest GERiYE KALAN
  Restaurant restrant RESTORAN, LOKANTA
  Result rizalt SONUÇ
  Retire ritayır EMEKLi OLMAK
  Return ritörn GERi DÖNMEK
  Revenge rivenc ÖÇ ALMAK, iNTiKAM
  Reward riword ÖDÜL
  Rib rib KABURGA
  Ribbon ribın KURDELA, ŞERiT
  Rice rays PiRiNÇ
  Rich riç ZENGiN
  Ride raıd ATA,BiSiKLETE BiNMEK
  Ridiculous ridikulıs GÜLÜNÇ, SAÇMA
  Right rayt 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
  Ring ring YÜZÜK, HALKA
  Ring ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
  Ripe rayp OLGUN, HAM DEĞiL
  Rise rayz YÜKSELMEK
  Risk risk RiSK
  Risky riski RiSKLi
  River rivır NEHiR
  Road roud YOL
  Roar roor KÜKREME
  Roast roust ROSTO, FIRINDA PiŞiRMEK
  Rob rob 1.SOYGUN YAPMAK
  Rock rak 1.KAYA 2.SALLANMAK
  Role roul ROL
  Roll rol YUVARLANMAK
  Roof ruuf ÇATI
  Room ruum ODA
  Root ruut KÖK
  Rope roup HALAT, iP
  Rose rouz 1.GÜL 2.PEMBE
  Rough raf KABA
  Round raund YUVARLAK
  Row rou 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
  Row rou KÜREK ÇEKMEK
  Royal royıl KRALiYETE AiT
  Rub rab SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
  Rubbish rabiş 1.ÇÖP 2.SAÇMA
  Rude ruud KABA
  Rule ruul 1.YÖNETMEK 2.KURAL
  Ruler ruulır 1.KURAL KOYUCU, YÖNETiCi 2.CETVEL
  Rumble rambl GÜRLEMEK
  Run ran 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
  Runaway ranıwey 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
  Rush raş ÇABUK DAVRANMAK
  Sabotage sebıtaj SABOTAJ
  Sack sek ÇUVAL
  Sack sek KOVMAK, iSTiFAYA ZORLAMAK
  Sad sed ÜZGÜN, MUTSUZ
  Sigh say DERiN NEFES ALMAK
  Sight sayt GÖRÜŞ
  Sign sayn 1.iŞARET 2.iMZALAMAK
  Signal signıl SiNYAL VERMEK, SiNYAL
  Signature signıçır iMZA
  Silence saylıns 1.SESSiZLiK 2.SUSTURMAK
  Silent saylınt SESSiZ, SAKiN
  Silk silk iPEK
  Simplify simplifay BASiTLEŞTiRMEK
  Sin sin GÜNAH
  Since sins ŞiMDiYE KADAR
  Since sins 1.'...DEN BERi 2.ÇÜNKÜ
  Sing sing ŞARKI SÖYLEMEK
  Single singl 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KiŞiLiK
  Sink sink 1.BATMAK 2.EVYE
  Sir sör EFENDi
  Sister sistır 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞiRE 3.RAHiBE
  Sit sit OTURMAK
  Situation siçueyşn DURUM
  Size sayz BÜYÜKLÜK
  Skate skeyt BUZ PATENi, PATEN AYAKKABISI
  Skateboard skeytboord KAY KAY
  Skeleton skelıtın iSKELET
  Ski skii KAYAK, KAYAK YAPMAK
  Skill skil YETENEK
  Skin skin DERi
  Skirt skört ETEK
  Sky skay GÖKYÜZÜ
  Slang sleng ARGO
  Slave sleyv KÖLE
  Sleep sliip UYUMAK, UYKU
  Sleepy sliipi UYKULU, SAKiN
  Sleeve sliiv ELBiSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
  Slide slayd KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
  Slide slayd DiA, SLAYT
  Slight slayt ÖNEMSiZ, KÜÇÜK
  Slim slim iNCE, ZAYIF
  Slim slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
  Slip slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
  Slope sloup EĞiM
  Slow slou YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
  Small smol KÜÇÜK, UFAK
  Smash smeş ÇARPIP KIRMAK
  Smell smel KOKU, KOKLAMAK
  Smile smayl GÜLÜMSEMEK
  Smoke smouk 1.TÜTÜN iÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
  Smooth smuuth DÜZGÜN, YUMUŞAK
  Snail sneyl SÜMÜKLÜBÖCEK
  Snake sneyk YILAN
  Sneeze sniiz HAPŞIRMAK
  Sniff snif BURNUNU ÇEKMEK
  Snore snoor HORLAMAK
  Snow snou KAR
  So sou 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKiLDE 3.ÇOK
  Soap soup SABUN
  Society sısayıti SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
  Socket sakıt SOKET, PRiZ
  Sofa soufı DiVAN , SOFA
  Soft soft YUMUŞAK
  Soil soil TOPRAK
  Soldier soulcır ASKER
  Solemn salım 1.CiDDi 2.BAYILTICI
  Solid solid KATI, SERT
  Solve solv ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
  Some sam 1.BAZI, BiRKAÇ 2.YAKLAŞIK
  Somebody sambadi BiRiSi
  Someone samwan BiRi
  Sometimes samtaymz BAZEN
  Somewhere samweır BiR YER
  Son san ERKEK ÇOCUK, OĞUL
  Song song ŞARKI
  Soon suun YAKINDA (zaman açısından)
  Sore soor AĞRI VERiCi
  Sorrow sarou ÜZÜNTÜ
  Sorry sori ÜZGÜN
  Sort sort ÇEŞiT
  Sort sort SIRALAMAK
  Soul soul RUH
  Sound saund 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
  Sound saund GiBi GELMEK
  Soup suup ÇORBA
  Sour sauır EKŞi
  Source soors KAYNAK
  South sauth GÜNEY
  Sow sou TOPRAĞA EKMEK
  Space speys 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
  Spade speyd 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
  Spare speyr EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
  Speak spiik KONUŞMAK
  Special speşl 1.ÖZEL 2.EN iYi
  Speech spiiç KONUŞMA
  Speed spiid HIZ, HIZLI GiTMEK
  Spell spel 1.HARFLERi SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
  Spend spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
  Spirit spırit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ iÇKi 3.iSPiRTO
  Spite spayt 1.RAĞMEN 2.BiRiSiNE ZARAR VERME iSTEĞi
  Splendid splendid NEFiS, HARiKA
  Split split iKiYE BÖLMEK
  Spoil spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
  Spoon spuun KAŞIK
  Swim swim YÜZMEK
  Swing swing 1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RiTiM
  Switch swiç AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
  Sword sood KILIÇ
  Symbol simbl SEMBOL
  System sistım SiSTEM
  Table teybl 1.MASA 2.TABLO,LiSTE
  Tail teyl KUYRUK (kedi,uçak v.b)
  Tailor teylır TERZi
  1 ... tenay
 2. 2.
  Take teyk TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
  Talk tolk KONUŞMA, KONUŞMAK
  Talkative tolkıtiv KONUŞKAN
  Tall tool UZUN
  Tame teym EVCiL, EVCiLLEŞTiRMEK
  Tank tenk 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
  Tap tep 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
  Tape teyp BANT, SELOTEYP
  Task task GÖREV
  Taste teyst TATMAK, TAD
  Tax teks VERGi
  Taxi teksi TAKSi
  Tea tii ÇAY
  Teach tiiç ÖĞRETMEK
  Teacher tiiçır ÖĞRETMEN
  Team tiim TAKIM, GRUP
  Tear tiır 1.GÖZYAŞI 2.DELiK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
  Telegram telıgrem TELGRAF
  Telephone telıfoun TELEFON
  Telescope telıskoup TELESKOP
  Television telıvijn TELEViZYON
  Tell tel ANLATMAK, SÖYLEMEK
  Temper tempır 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
  Temperature temprıçır SICAKLIK
  Tender tendır 1.KOLAY ÇiĞNENEBiLEN 2.YUMUŞAK, iYi HUYLU 3.iHALE
  Term törm 1.ZAMAN DiLiMi 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
  Terrible terıbl KORKUNÇ, KÖTÜ
  Terrific tırifik 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
  Terror terır 1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
  Test test SINAMAK, DENEMEK, TEST
  Than den ...DEN ...DAN EKi
  Thank thenk TEŞEKKÜR ETMEK
  That det O
  Theatre thiıtır TiYATRO
  Their theır ONLARIN
  Them them ONLARI
  Then then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
  There theer 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
  Therefore deırfoor DOLAYISIYLA
  These diiz BUNLAR
  They dey ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
  Thick thik 1.KALIN 2.SIK
  Thief thiif HIRSIZ
  Thin thin iNCE
  Thing thing ŞEY
  Think think DÜŞÜNMEK
  Thirsty thörsti SUSAMIŞLIK, SUSATAN
  This dis BU
  Thorough tharou 1.TÜMÜYLE 2.DiKKATLi
  Those douz ONLAR
  Though dou NEDENSE
  Thought thoot DÜŞÜNCE
  Thread thred iP, iPi iĞNEYE TAKMAK
  Threat thret TEHTiD
  Threaten thretın TEHTiD ETMEK
  Throat throut GIRTLAK, YEMEK BORUSU
  Through thruu iÇiNDEN, BAŞTAN SONA
  Throw throu FIRLATMAK
  Thunder thandır GÖK GÜRÜLTÜSÜ
  Thunderstorm thandıstorm FIRTINA
  Thursday thözdey PERŞEMBE
  Thus das BÖYLE, BÖYLECE
  Ticket tikıt BiLET
  Tidy taydi DÜZENLi, DERLi TOPLU
  Tie tay 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
  Tight tayt SIKI, KOLAY AÇILMAZ
  Till til 1.KADAR 2.YAZAR KASA
  Time taym 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
  Timetable taymteybıl (zaman) TARiFESi (gemi,uçak v.b)
  Tin tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
  Tip tip 1.BAHŞiŞ, BAHŞiŞ VERMEK 2.ÖNERi,TAVSiYE 3.UC
  Tire tayır YORMAK
  Tired tayırd YORGUN
  Tissue tişuu KAĞIT MENDiL
  Title taytl 1.BAŞLIK 2.UNVAN
  To tu ..e KADAR
  Toast toust 1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
  Tobacco tıbakou TÜTÜN
  Today tıdey BUGÜN
  Toe tou AYAK BAŞ PARMAĞI
  Together tıgedır BiRLiKTE
  Tomorrow tımarou YARIN
  Tongue tang DiL
  Tonight tınayt BU GECE
  Too tuu 1.ÇOK 2....DE ...DA EKi
  Tooth tuuth DiŞ
  Top tap EN YÜKSEK, EN iYi, ÜST, KAPAK
  Topic tapik KONU
  Total toutıl TOPLAM
  Totally toutıli BÜTÜNÜYLE
  Touch taç DOKUNMAK
  Vision vijn GÖRÜŞ, iMGE
  Visit vizit ZiYARET ETMEK
  Visitor vizitır ZiYARETÇi, KONUK
  Vocabulary vıkebyulıri KELiME DAĞARCIĞI
  Voice vois SES
  Volume volyum HACiM
  Vote vout OY VERMEK, OY
  Voyage voyıc DENiZ YOLCULUĞU
  Vulgar valgır KABA, iLKEL
  Wage weyc SAAT ÜCRETi
  Wait weit BEKLEMEK
  Waiter weytır GARSON
  Wake weyk UYANMAK, UYANDIRMAK
  Walk wolk YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
  Wall wool DUVAR
  Wander wandır DOLAŞMAK
  Want wont iSTEMEK, iSTEK
  War wor SAVAŞ
  Warm worm 1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN
  Warn worn UYARMAK
  Wash woş 1.YIKAMAK 2.KiRLi ÇAMAŞIR
  Waste weyst 1.ARTIK, GEREKSiNiM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK
  Watch woç 1.iZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATi
  Water wotır SU, SULAMAK
  Waterfall wotırfol ŞELALE
  Wave weyv 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK
  Way wey YOL, ROTA, YÖN
  We wi BiZ
  Weak wiik ZAYIF,ERKSiZ
  Wealth welth SERVET
  Weapon wepın SiLAH
  Wear weır GiYMEK
  Weather wedır HAVA;iKLiM
  Wednesday wenzdey ÇARŞAMBA
  Week wiik HAFTA
  Weigh weit AĞARLIK, TARTMAK
  Welcome welkam 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDiN
  Well wel 1.iYi 2.KUYU
  Well-Known wel noun ÜNLÜ, BiLiNEN
  West west BATI
  Wet wet NEMLi
  What wat NE
  Whatever watevır HERNEYSE
  When wen NE ZAMAN
  Whenever wenevır 1.HERHANGi BiR ZAMAN 2.NE ZAMAN Ki ...
  Where weır NEREYE, NEREDE
  While wayl BU ARADA
  Whip wip KIRBAÇ
  Whistle wisl ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
  White wayt BEYAZ, AK, BEYAZ TENLi
  Who hu KiM
  Whoever huevır HERKiMSE
  Whole houl TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
  Whose huuz KiMiN
  Why way NEDEN, NiÇiN
  Wide wayd 1.GENiŞ 2.KENARDAN KENARA
  Widow wıdou DUL
  Ant ent KARINCA
  Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
  Anxiety enzayıti ENDiŞE
  Anxious enkşıs ENDiŞELi
  Any eni HERHANGi
  Anybody enibadi HERHANGi BiRi
  Anyone enivan HERHANGi BiRi
  Anything enyting HERHANGi BiR ŞEY
  Anyway enivey HER NEYSE
  Anywhere eniveır HERHANGi BiR YER
  Apart epart AYRI
  Apart From epart from HARiÇ, DIŞINDA
  Ape eyp MAYMUN
  Apologize epolocayz ÖZÜR DiLEMEK
  Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
  Appeal epiıl 1.HOŞA GiDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
  Appear eppiır GÖRÜNMEK
  Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
  Appetite epıtayt iŞTAH
  Apple epıl ELMA
  Applicant eplikınt BAŞVURAN
  Application eplikeyşın BAŞVURU
  Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
  Appoint eppoint ATAMAK
  Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
  Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKiR, DEĞER BiLMEK ,BEĞENMEK
  Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELiŞ
  Approve epruv ONAYLAMAK
  Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
  Apricot eprikot KAYISI
  April eyprıl NiSAN
  Archbishop arçbişıp BAŞPiSKOPOS
  Architect arkitekt MiMAR
  Architecture arkitekçır MiMARi
  Area eriya ALAN, BÖLGE
  Argue argüu TARTIŞMAK
  Argument argümınt TARTIŞMA
  Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
  Aristocrat eristokrat ARiSTOKRAT
  Arm arm KOL, SiLAH
  Armchair armçeir KOLTUK
  Armour armır ZIRH
  Army armi ORDU
  Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
  Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
  Arrest erest TUTUKLAMAK
  Arrival erayvıl VARIŞ
  Arrive erayv VARMAK
  Arrow erov OK
  Art art SANAT
  Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
  Artificial artifişıl YAPAY
  Artist artist SANATÇI
  As ez 1.GiBi 2.OLARAK 3.OLARAK
  Ash eş KÜL
  Ashamed eşeymd UTANMIŞ
  Aside esayd BiR YANDA
  Ask esk SORMAK, iSTEMEK
  Asleep esliip UYKUDA
  Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
  Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
  Assist esist YARDIM ETMEK
  Assistant esistınt YARDIMCI
  Associate esoşieyt iLGiLENMEK, BiRLEŞTiRMEK
  Assume esuym VARSAYMAK
  Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
  At et DE..DA eki
  Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
  Attach eteç BiRLEŞTiRMEK
  Attack etek SALDIRMAK, ATAK
  Attempt etempt DENEMEK
  Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
  Attention etenşın DiKKAT
  Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
  Attractive etrektiv ÇEKiCi
  August ogust AĞUSTOS
  Aunt aant TEYZE, HALA
  Autumn otumn SONBAHAR
  Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
  Avenue evenyu CADDE
  Average evirıç ORTALAMA
  Avoid evoid KAÇINMAK
  Awake eveyk UYANIK
  Aware eveyr BiLGiLi, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
  Away evey BURADAN, BURADA DEĞiL
  Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
  Axe eks BALTA
  Baby beybi BEBEK
  Back bek 1.ARKA 2.SIRT
  Backbone bekbon 1.SIRT KEMiĞi 2.BiR iŞiN TEMELi
  Background bekraund 1.FON, GERi PLAN 2.TEMEL
  Backward bekvörd GERiYE DOĞRU
  Bad bed KÖTÜ
  Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
  Bag beg ÇANTA
  Baggage begıc BAGAJ
  Bake beyk PiŞiRMEK
  Baker beykır FIRINCI
  Balance belıns 1.DENGE 2.BAKiYE
  Balcony belkıni BALKON
  Bored bord CANI SIKILMIŞ
  Born born DOĞMUŞ
  Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
  Boss bos PATRON
  Both bouth iKiSi
  Bottle botl ŞiŞE
  Bottom botım EN ALT, DiP
  Bow bou YAY
  Bowl boul TAS
  Box boks 1.KUTU 2.BOKS
  Boy boy ERKEK ÇOCUK
  Bra bra SUTYEN
  Brain breyn BEYiN
  Brass bras PiRiNÇ (metal)
  Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
  Bread bred EKMEK
  Break breyk KIRMAK
  Breakfast brekfıst KAHVALTI
  Breath breth NEFES
  Breathe brith NEFES ALMAK
  Brick brik TUĞLA
  Bridge bric KÖPRÜ
  Brief briif KISA, ÖZETLi
  Bright brayt PARLAK
  Bring bring GETiRMEK
  Broad brood GENiŞ
  Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
  Broom bruum SÜPÜRGE
  Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
  Brown braun KAHVERENGi
  Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
  Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
  Build bild iNŞA ETMEK, YAPMAK
  Building bilding BiNA
  Bulb balb AMPUL
  Bump bamp ÇARPIŞMA
  Bumper bampır TAMPON (araba)
  Bumpy bampi ENGEBELi
  Bunch banç DESTE, DEMET
  Bungalow banglou BUNGALOV
  Burglar börglır HIRSIZ
  Burn börn YANMAK
  Burst börst PATLAMAK
  Bury böri GÖMMEK
  Bus bas OTOBÜS
  Bush buş ÇALI
  Business biznıs iŞ
  Busy bizi MEŞGUL
  But bat FAKAT
  Butcher butçır KASAP
  Butter batır TEREYAĞ
  Button batn DÜĞME
  Buy bay SATIN ALMAK
  By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
  Cab keb TAKSi
  Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
  Cage keyc KAFES
  Cake keyk KEK
  Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
  Calendar kelindır TAKViM
  Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZiYARET
  Calm kaam SAKiN
  Camera kemıra KAMERA
  Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
  Camp kemp KAMP
  Campaign kempein KAMPANYA
  Campus kempıs KAMPÜS
  Can ken TENEKE KUTU
  Canal knal KANAL
  Cancel kensıl iPTAL ETMEK
  Cancer kensır KANSER
  Candidate kendidıt ADAY
  Candle kendl MUM
  Canteen kantiin KANTiN
  Capacity kpasiti KAPASiTE
  Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
  Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
  Capture kepçır 1.ELE GEÇiRMEK 2.HAPSE ATMAK
  Car kaar ARABA
  Caravan karavan KARAVAN
  Card kaad KART
  Cardigan kardigın HIRKA
  Care keyr DiKKAT, ÖZEN
  Career kariır MESLEK
  Carnival karnivıl KARNAVAL
  Carpenter karpıntır MARANGOZ
  Carpet kaarpıt HALI
  Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
  Carry keri TAŞIMAK
  Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
  Cash keş NAKiT
  Castle kesl KALE
  Cat ket KEDi
  Catch keç YAKALAMAK
  Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
  Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
  Ceiling silign TAVAN
  Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
  Cellar selır KiLER, BODRUM
  Century sençri YÜZYIL
  Connect konekt BiRLEŞTiRMEK
  Conquer konkuır iŞGAL ETMEK
  Conscience konşıns ViCDAN, BiLiNÇ
  Conscious konşıs BiLiNÇLi
  Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
  Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
  Consist kınsist OLUŞMAK
  Consul konsl KONSOLOS
  Consult kınsalt DANIŞMAK
  Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
  Contain konteyn KAPSAMAK
  Container konteynır KAP
  Content kontent TATMiN OLMUŞ
  Contents kontents iÇERiK
  Continuous kontinuıs SÜREKLi
  Contrary kontrıri TERSiNE, ZIDDINA
  Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
  Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
  Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
  Convenient konvinyınt ELVERiŞLi, UYGUN
  Conversation konverseyşın SÖYLEŞi
  Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PiŞiRMEK
  Cool kuul 1.SERiN 2.SERiNLETMEK, SOĞUTMAK
  Cop kap POLiS
  Copper kapır BAKIR
  Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLiT ETMEK
  Corn korn 1. EKiN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
  Corner kornır KÖŞE
  Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
  Cost kost MALiYET, MAL OLMAK
  Costly kostli PAHALI
  Cottage kotıc KÖY EVi
  Cotton kotn PAMUK
  Cough kof ÖKSÜRMEK
  Council kaunsl KONSEY
  Count kaunt SAYMAK
  Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
  Couple kapıl 1.ÇiFT (karı-koca v.b) 2.BiR KAÇ
  Courage karıc CESARET
  Course kors 1.GiDiŞAT 2.KURS
  Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
  Cousin kazn KUZEN
  Cover kavır KAPLAMAK
  Cow kau iNEK
  Coward kauırd KORKAK
  Crack krek KIRMAK
  Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
  Crazy kreyzi ÇILGIN
  Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KiRLi BEYAZ
  Creation krieyşın YARATIŞ
  Creature kriiçır YARATIK
  Crime kraym SUÇ
  Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
  Criticize kritisayz ELEŞTiRMEK
  Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
  Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GiTMEK 2.HAÇ
  Crossing krosing GEÇiT
  Crossroads krosroudz KAVŞAK
  Crowd kraud KALABALIK
  Crown kraun TAÇ
  Cruel kruıl ZALiM
  Cruise kruuz 1.DENiZ GEZiSi 2.KITALARARASI SiLAH
  Crush kraş KIRMAK (basarak)
  Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
  Cube küub KÜP
  Cucumber küukambır HIYAR
  Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
  Culture kalçır KÜLTÜR
  Cup kap 1.FiNCAN 2.KUPA
  Cure küur iYiLEŞTiRMEK, TEDAVi, iŞLEM
  Curiosity küriositi MERAK
  Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
  Curl körl KIVIRMAK
  Current karınt 1.AKIM 2.CARi 3.KUR
  Curse körs LANET
  Curtain körtn PERDE
  Curve körv EĞRi
  Custom kastım GELENEK
  Customer kastımır ALICI, MÜŞTERi
  Customs kastımz GÜMRÜK
  Cut kat KESMEK
  Cycle saykl BiSiKLET, TUR
  Dad ded BABA
  Daily deyli GÜNLÜK
  Dam dem BARAJ
  Damp demp NEMLi
  Dance dens DANS
  Danger deyncır TEHLiKE
  Dangerous deyncrıs TEHLiKELi
  Dare deyr 1.CESARETLi OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
  Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SiYAH TENLi
  Dash deş 1.FIRLAMAK ANiDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
  Date deyt GÜNÜN TARiHi
  Daughter dotır KIZ ÇOCUK
  Day dey GÜN
  Dead ded ÖLÜ
  Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), iŞ YAPMAK
  Dear diır 1.SEVGiLi, SEViLEN 2.PAHALI
  Death deth ÖLÜM
  Deceive dısiiv KANDIRMAK
  Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMiN OLMAMAK
  Down daun AŞAĞISI
  Draw drov 1.ÇiZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
  Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
  Dreadfully dredfıli ÇOK
  Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
  Dress dres 1.GiYSi 2.GiYiNMEK
  Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
  Drink drink iÇMEK
  Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
  Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
  Drug drag iLAÇ, UYUŞTURUCU
  Drunk drank SARHOŞ
  Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
  Due düu KADAR, VADE( borç )
  Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
  Dust dast TOZ
  Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGiSi
  E.G. i ci ÖRNEĞiN (kısaltılmışı)
  Each iiç HER, HER BiRi
  Eager iigır iSTEKLi
  Ear iır KULAK
  Early örli ERKEN
  Earn örn PARA KAZANMAK
  Earnest örnıst CiDDi
  Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
  Ease iiz KOLAYLIK
  East iist DOĞU
  Easy iizi KOLAY
  Eat iit YEMEK YEMEK
  Echo ekou EKO, AKiS
  Economical ikınomikl EKONOMiK
  Edge ec KENAR
  Editor editır EDiTÖR
  Educate ecukeyt EĞiTiM
  Effect ıfekt ETKi
  Efficient ıfışınt ETKiN, iYi ÇALIŞAN
  Effort efıt EFOR
  Egg eg YUMURTA
  Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
  Elastic ılestik ELASTiK
  Elbow elbou DiRSEK
  Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
  Elect ılekt SEÇMEK
  Election ılekşın SEÇiM
  Electricity ılektrisiti ELEKTRiK
  Elegant elıgınt ŞIK
  Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ iÇiN
  Elephant elıfınt FiL
  Else els DAHA, BAŞKA
  Elsewhere elsver BAŞKA BiR YER
  Embassy embısi BÜYÜKELÇiLiK
  Emerge ımörc ÇIKMAK
  Emergency ımörcınsi ACiL DURUM
  Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
  Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
  Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
  Employer ımployır iŞVEREN
  Employment ımploymınt iŞ
  Empty empti BOŞ
  Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
  Encourage ınkarıc CESARETLENDiRMEK
  End end SON, BiTiRMEK
  Enemy enımi DÜŞMAN
  Energy enırci ENERJi
  Engage engeyc 1.NiŞANLAMAK 2.iŞ VERMEK
  Engine encin MAKiNE
  Enjoy ıncoy EĞLENMEK
  Enough inaf YETER
  Enter enter GiRMEK
  Enterprise entıprayz GiRiŞiM
  Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
  Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
  Entrance entrıns GiRiŞ
  Envelope ınvılop ZARF
  Equal ikuıl EŞiT
  Equality ikualiti EŞiTLiK
  Erect irekt KALDIRMAK
  Error erır HATA
  Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDiVEN
  Escape ıskeyp KAÇMAK
  Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLi
  Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLi
  Establish ıstabliş KURMAK ,iNŞA ETMEK
  Estimate estımeyt TAHMiN ETMEK (hesaplayarak)
  Even ivın 1.HATTA 2.ÇiFT,BERABERE,DÜZGÜN
  Evening ivning AKŞAM
  Event ivent OLAY
  Eventually ivençuıli SONUNDA, NiHAi
  Ever evır HERHANGi BiR ZAMAN
  Every evri HER
  Evil ivl KÖTÜ
  Exact ıgzekt TAM
  Exactly ıgzekli KESiN OLARAK
  Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
  Examine ıgzamin iNCELEMEK, SINAV VERMEK
  Example ıgzempl ÖRNEK
  Excellent eksılınt ÇOK iYi
  Except ıksept DIŞINDA, HARiÇ
  Exception ıksepşın iSTiSNA
  Flood flad SEL
  Floor floor YAPININ TABANI, KAT
  Flour flauır UN
  Flower flauır ÇiÇEK
  Fly flay 1.UÇMAK 2.SiNEK
  Fog fog SiS
  Fold fould KATLAMAK
  Follow folou iZLEMEK, TAKiP ETMEK
  Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
  Food fuud YiYECEK, BESiN
  Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
  Foolish fuuliş APTALCA
  Foot fuut AYAK
  For for iÇiN
  Forbid forbid YASAKLAMAK
  Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
  Forecast forkast TAHMiN
  Forehead forıd ALIN
  Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
  Forest forıst ORMAN
  Forget fıget UNUTMAK
  Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
  Fork fork ÇATAL
  Form form ŞEKiL, ŞEKiLLENDiRMEK, FORM
  Former formır ÖNCEKi ZAMAN
  Fortnight fortnayt iKi HAFTA, ONDÖRT GÜN
  Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALiH
  Forward forvıd iLERi
  Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
  Fountain fauntın FISKiYE
  Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
  Fox foks TiLKi
  Frame freym ÇERÇEVE
  Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
  Free frii BEDAVA, ÜCRETSiZ
  Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
  Freeze friz DONMAK
  Fresh freş TAZE
  Friday fraydey CUMA
  Friend frend ARKADAŞ
  Friendly frendli DOSTÇA
  Fright frayt KORKU
  Frighten fraytn KORKUTMAK
  Frog frog KURBAĞA
  From from (...DEN, ...DAN) EKi
  Front frant ÖN
  Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
  Fruit fruut MEYVE
  Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
  Full ful DOLU, TAMAMEN
  Fun fan EĞLENCE
  Fund fand FON, KULLANABiLiNiR MALi KAYNAK
  Funny fani 1.KOMiK 2.GARiP
  Fur för KÜRK
  Furnish förniş DÖŞEMEK
  Further fördır DAHA
  Future füuçır GELECEK
  Gain geyn KAZANMAK
  Gallery gelıri GALERi
  Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
  Game geym OYUN
  Gang geng ÇETE
  Gap gep BOŞLUK, FARK
  Garage garaaj GARAJ
  Garden gadn BAHÇE
  Garlic gaalik SARIMSAK
  Gas ges GAZ
  Gate geyt BAHÇE KAPISI
  Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
  General cenrıl GENERAL
  General cenrıl GENEL
  Generally cenrıli GENELLiKLE
  Generous cenrıs CÖMERT
  Genius ciniıs DAHi
  Gentle centl NAZiK
  Gentleman centlmın CENTiLMEN
  Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
  Gift gift 1.ARMAĞAN 2.YETENEK
  Gipsy cipsi ÇiNGENE
  Girl görl KIZ
  Give giv VERMEK
  Glad gled MEMNUN
  Gladly gledli ZEVKLE
  Glass glas CAM, BARDAK
  Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
  Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLiK
  Glove glav ELDiVEN
  Go go GiTMEK
  Goat gout KEÇi
  God gad TANRI
  Gold gould ALTIN
  Golden gouldın ALTINDAN
  Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
  Good gud 1.iYi 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
  Good-Looking gud luking iYi GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
  Goose guus KAZ
  Gosh goş HAYRET!...
  Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
  Government gavınmınt HÜKÜMET
  Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
  Hostage hastıc ESiR, REHiNE
  Hostel hastl ÖĞRENCi, TURiST KONAKLAMA YERi
  Hot hat 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
  Hotel houtel OTEL
  Hour auır SAAT
  Hourly auıli SAAT BAŞI
  House haus EV
  Housewife haus wayf EV HANIMI
  Hover havır HAVADA KALMAK
  How haw NASIL
  However hauevır HER ŞEKiLDE
  Hum ham VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
  Humble hambl ALÇAK GÖNÜLLÜ
  Humour hüumır GÜLDÜRÜ, MiZAH
  Hungry hangri AÇ
  Hunt hant AVLAMAK
  Hurry hari ACELE ETMEK
  Hurt hört YARALAMAK, YARALANMAK
  Husband hazbınd KOCA, ERKEK EŞ
  Ice ays BUZ
  Ice-Cream ays kriim DONDURMA
  Icy aysi ÇOK SOĞUK, BUZLU
  Idea aydiı FiKiR
  Ideal aydiıl YETKiN, iDEAL
  Identical aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
  Identify aydentifay BELiRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELiRTMEK
  Idle aydl ATIL, BOŞ
  If if EĞER
  Ill il HASTA, HASTALIK
  Illegal illigıl KANUNSUZ
  Image imıc HAYAL, iMAJ
  Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
  Immense imens ÇOK BÜYÜK
  Immigrate imigreyt GÖÇMEN
  Impatient impeyşınt SABIRSIZ
  Impolite impolayt KABA, NAZiK DEĞiL
  Import import iTHAL ETMEK
  Importance importıns ÖNEM
  Important importınt ÖNEMLi
  Impossible imposıbl OLANAKSIZ
  Impress impres ETKiLEMEK
  Impression impreşn ETKi
  Improve impruuv GELiŞMEK, iYiYE GiTMEK
  Improvement impruuvmınt GELiŞME
  In in 1.iÇiNDE, iÇERi, iÇERDE, iÇERiYE 2.POPÜLER
  In Order To in ordır to AMACIYLA, MAKSADIYLA
  Incident insidınt OLAY (önemsiz olay)
  Include inkluud KAPSAMAK
  Income inkım GELiR
  Incorrect ınkırekt HATALI, YANLIŞ
  Increase inkriiz ARTMAK
  Incredible inkredıbl iNANILMAZ, BÜYÜLEYiCi
  Indeed indiid GERÇEKTEN
  Independent ındıpendınt BAĞIMSIZ
  Indicate indikeyt GÖSTERMEK, iŞARET ETMEK
  Indoor indor EV iÇiNDE, iÇERDE
  Industry indastri ENDÜSTRi
  Inferior infiıriır AŞAĞILIK
  Influence ınfluıns ETKi, ETKiLEMEK
  Inform infoom BiLGi VERMEK
  Informal infoomıl RESMi OLMAYAN,GAYRI RESMi
  Information infımeyşın BiLGi, ENFORMASYON
  Injure incır iNCiTMEK
  Ink ink MÜREKKEP
  Inn in 1.HAN 2.MOTEL
  Inquire inkwayr ARAŞTIRMAK
  Inquiry inkuaıri SORU
  Insect insekt BÖCEK
  Inside insayd iÇERiSi
  Insist insist ISRAR ETMEK
  Inspect inspekt iNCELEMEK
  Inspector inspektır MÜFETTiŞ
  Install instol YERLEŞTiRMEK
  Instance instıns ÖRNEK
  Instead Of insted ov YERiNE
  Institute instıtüut ENSTiTÜ,KURULUŞ
  Instruction instrakşn YÖNERGE;TALiMAT
  Instrument instrumınt ENSTRÜMAN
  Intelligent intelicınt ZEKi
  Intend intend PLANLAMAK, MAKSAT, NiYET
  Intention intenşın PLAN
  Interest interest 1.iLGi DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAiZ
  Interesting intresting iLGiNÇ
  Intermediate intımidiıt ARADA
  International intıneyşınıl ULUSLARARASI
  Interpret intörprıt ÇEViRi, YORUMLAMAK
  Interrupt intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GiRMEK
  Interval ıntıvl ARALIK, ARA
  Interview intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
  Into intu iÇiNE
  Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
  Invalid invelid GEÇERSiZ
  Invent invent iCAT ETMEK, YARATMAK
  Invest invest YATIRIM YAPMAK
  Investigate ınvestıgeyt ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
  Invite ınvayt DAVET ETMEK
  Iron ayrın 1.DEMiR 2.ÜTÜ
  Irregular ıregulır DÜZENSiZ
  Island aylınd ADA
  Issue işuu 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
  Likely laykli BÜYÜK OLASILIKLA
  Line layn ÇiZGi, SATIR, SIRA
  Link link BiRLEŞTiRMEK
  Lip lip DUDAK
  Liquid likuit SIVI
  List list LiSTE
  Listen lisın DiNLEMEK
  Little litıl KÜÇÜK
  Live laıv CANLI
  Live liv YAŞAMAK
  Lives layvz YAŞAMLAR
  Living living YAŞAM BiÇiMi
  Load loud YÜK, YÜKLEMEK,SiLAH DOLDURMAK
  Local lokıl BÖLGESEL, YEREL
  Lock lok KiLiTLEMEK, KiLiT
  Long long UZUN
  Look luuk BAKMAK, BAKIŞ
  Loose luuz BOL, BAĞSIZ
  Lose luuz KAYBETMEK
  Loss los KAYIP, ZARAR
  Lot lot ÇOK
  Loud laud YÜKSEK SESLi
  Love lav SEVGi;AŞK
  Lovely lavli SEViMLi
  Low lov ALÇAK, DÜŞÜK
  Lower lovır AŞAĞIYA iNDiRMEK
  Luck lak ŞANS
  Lucky laki ŞANSLI
  Luggage lagıc VALiZ, YÜK
  Lunch lanç ÖĞLE YEMEĞi
  Lung lang AKCiĞER
  Luxury lakşıri LÜKS
  Machine mışiin MAKiNE
  Machine-Gun mışiin gan MAKiNELi TÜFEK
  Mad med DELi
  Madam medım MADAM, BAYAN
  Magic mecik BÜYÜ
  Mail meyl POSTA
  Main meyn ANA, ESAS
  Make meyk 1.YAPMAK 2.ÇEŞiT
  Make-Up meyk ap 1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
  Male meyl ERKEK
  Man men ADAM
  Manage menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
  Management menıcmınt YÖNETiM, iDARE
  Manager menıcır YÖNETiCi, MENAJER
  Manner menır TAVIR, GÖRGÜ
  Many meni BiRÇOK
  Map mep HARiTA
  March març 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
  Mark mark iŞARETLEMEK, iŞARET
  Market maakıt PAZAR, PiYASA
  Marry meri EVLENMEK
  Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARiKA
  Mask mesk MASKE
  Mass mes KÜTLE, KiTLE, KALABALIK
  Master mestır UZMAN, ŞEF, SAHiP, HOCA
  Match meç 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KiBRiT
  Material metıriıl MALZEME, KUMAŞ
  Matter metır 1.MESELE 2.ÖNEMLi OLMAK
  May mey 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKi
  Me mi BANA, BEN
  Meal miıl YEMEK
  Mean miin 1.ANLAMINA GELMEK,iSTEMEK,PLANLAMAK 2.CiMRi
  Mean miin ORTALAMA
  Meaning miining ANLAM
  Means miins 1.STiL, YOL, YARDIM 2.PARA
  Meantime miintaym BU ARADA
  Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
  Measure mejır ÖLÇÜ
  Meat miit ET
  Mechanic mekanik MEKANiK
  Medal medıl MADALYA
  Medicine medisin iLAÇ, TIP
  Meet miit BULUŞMAK, KARŞILAMAK
  Meeting miiting TOPLANTI, MiTiNG
  Melody melodi EZGi, MELODi
  Melon melın KAVUN
  Melt melt ERiMEK
  Member membır ÜYE
  Memorable memırıbl UNUTULMAYACAK
  Memorandum memırendım NOT
  Memorial memoriıl BiR KiŞiNiN ANISINA YAPILAN YAPIT
  Memorize memırayz EZBERLEMEK
  Memory memıri HAFIZA
  Men men ADAMLAR
  Mend mend TAMiR ETMEK
  Mental mentıl ZiHiNSEL
  Mention menşın BAHSETMEK
  Merchant mörçınt TÜCCAR
  Mercy mörsi MERHAMET
  Mere miır SADECE,YALNIZCA
  Merry meri MUTLU
  Mess mes KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
  Message mesıc MESAJ
  Metal metıl METAL
  Meter mitır ÖLÇEK
  Method methıd METOT
  Metre mitr METRE
  Mice mays FARELER
  Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
  Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
  Nurse nörs HEMŞiRE, HASTABAKICI
  Nut nat 1.KURUYEMiŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
  Oak ook MEŞE
  Obey obey SÖZ DiNLEMEK, iTAAT ETMEK
  Object ıbcekt iTiRAZ ETMEK
  Object abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
  Observation abzıveyşın GÖZLEM
  Observe ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
  Obtain ıbtein TEDARiK ETMEK, SAĞLAMAK
  Obvious ıbvıyıs AŞiKAR
  Occasion ıkeyjn VESiLE
  Occupation aküpeyşın 1.MESLEK 2.iŞGAL
  Occupy aküpay iŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
  Ocean ouşın OKYANUS
  October oktobır EKiM (ayı )
  Of ov iYELiK EKi, NIN
  Off of YOK OLMAK, EKSiLMEK
  Offence ıfens 1.YASADIŞI iŞ 2.SALDIRI, OFENS
  Offend ıfend KIZDIRMAK, iNCiTMEK (birini)
  Offer ofır TEKLiF ETMEK
  Office ofis OFiS
  Officer ofisır SUBAY, MEMUR
  Official ofişl RESMi
  Often ofn SIK SIK
  Oil oyl YAĞ, PETROL
  Old old ESKi, YAŞLI
  On an ÜZERiNDE
  Once wans 1.BiR KEZ 2.BiR AN ÖNCE
  One wan BiR
  Only ounli SADECE, YALNIZCA
  Open oupın AÇIK, AÇMAK
  Operate opıreyt ÇALIŞMAK
  Operation opıreyşın 1.OPERASYON 2.AMELiYAT
  Operator opıreytır OPERATÖR
  Opinion opinyın DÜŞÜNCE
  Opportunity aporçüniti FIRSAT
  Opposite apızit ZIT,TERS
  Optimist aptimist iYiMSER
  Or or VEYA
  Orange orınc 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
  Order oordır 1.EMiR 2.SiPARiŞ 3.DÜZEN, SIRA
  Ordinary oodnri SIRADAN, NORMAL
  Organ orgın 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANiZASYON, KURULUŞ
  Organize orgınayz ORGANiZE ETMEK
  Origin oricin KÖKEN, ORiJiN
  Other adır DiĞER
  Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSi TAKTiRDE
  Ought oot ..MELi ..MALI EKi
  Our aar BiZiM
  Out aut DIŞARI
  Out-Of-Date aut ov deyt MODASI GEÇMiŞ, ESKi
  Outline autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
  Output autput ÇIKTI
  Outside autsayd DIŞARI
  Oven avn FIRIN
  Over ouvır 1.ÜSTÜNDE 2.BiTMEK
  Overcome ouvıkam ÜSTESiNDEN GELMEK
  Owe ou BORÇLU OLMAK
  Own on SAHiP OLMAK
  Owner ounır SAHiP
  Ox oks BOĞA
  Pack pek PAKETLEMEK
  Packet pekıt PAKET
  Page peyc SAYFA
  Pain peyn ACI, AĞRI
  Painful peynful AĞRILI
  Paint peynt BOYAMAK, BOYA
  Painter peyntır 1.RESSAM 2.BOYACI
  Pair peır ÇiFT
  Palace pelıs SARAY
  Pale peyl SOLUK,SOLGUN (renk)
  Pan pen TAVA
  Panic penik PANiK
  Paper peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KiMLiK
  Paradise perıdays CENNET
  Paragraph perıgraf PARAGRAF
  Parcel paasl PARÇA
  Pardon paadn PARDON
  Parent perınt ANA BABA
  Park park 1.PARK 2.PARK ETMEK
  Parliament parlımınt PARLAMENTO
  Parrot perıt PAPAĞAN
  Part part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
  Part-Time part taym YARIM GÜN
  Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TiTiZ
  Partner partnır 1.ORTAK 2.PARTNER
  Party paati PARTi
  Pass pes GEÇMEK, GEÇiRMEK
  Passage pesıc PASAJ
  Passenger pesıncır YOLCU
  Passport pasport PASAPORT
  Password paswörd PAROLA
  Past pest GEÇMiŞ
  Patience peyşns SABIR
  Patient peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
  Pay pey ÖDEMEK
  Payment peymınt ÖDEME
  Peace piis BARIŞ
  Present prizent SUNMAK
  President prezidınt BAŞKAN
  Press pres 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
  Press pres BASKI YAPMAK, BASMAK
  Pressure preşır BASINÇ, BASKI
  Pretend pritend GiBi GÖZÜKMEK, TAKLiT YAPMAK
  Pretty priti 1.SEViMLi 2.OLDUKÇA
  Prevent privent KORUMAK
  Previous priiviıs ÖNCEKi
  Price prays FiYAT
  Pride prayd ONUR,GURUR
  Priest priist RAHiP
  Prince prins PRENS
  Principal prinsipl 1.EN ÖNEMLi 2.PRENSiP 3.ANA PARA (borçta)
  Print print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.iZ
  1 ... tenay
 3. 3.
  Prison prizn HAPiS
  Prisoner priznır 1.MAHKUM 2.ESiR
  Private prayvıt ÖZEL
  Prize prayz ÖDÜL
  Probable prabıbl OLASI
  Problem prablım SORUN, PROBLEM
  Produce prodyus ÜRETMEK
  Product prıdak ÜRÜN
  Production prodakşn ÜRETiM
  Profession profeşn MESLEK
  Profit profit KAR
  Programme prougrem PROGRAM
  Progress prougres GELiŞME
  Promise promis SÖZ VERMEK
  Pronounce pronauns OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
  Proof pruuf KANIT
  Proper prapır UYGUN, DOĞRU
  Property prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
  Proposal propouzl PLAN, ÖNERi
  Propose propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLiLiK TEKLiF ETMEK
  Protect prıtekt KORUMAK
  Protest protest PROTESTO
  Proud praud GURURLU
  Prove pruuv KANITLAMAK
  Provide provayd SAĞLAMAK, TEDARiK ETMEK
  Pub pab PAB, BiRAHANE
  Public pablik HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
  Publish pabliş BASIM (bir yayını)
  Pull pul ÇEKMEK
  Pullover pulouvır 1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
  Pump pamp POMPA
  Punch panç 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
  Punish paniş CEZALANDIRMAK
  Pupil püupl 1.ÖĞRENCi 2.GÖZBEBEĞi
  Puppet papıt KUKLA
  Puppy papi GENÇ KÖPEK
  Purchase pörçıs SATIN ALMAK
  Purple pörpıl MOR
  Purpose pöpıs AMAÇ
  Push puş iTMEK
  Put put KOYMAK
  Puzzle pazl BULMACA, PROBLEM
  Pyjamas pıcaamız PiJAMA
  Quality kualıti NiTELiK, KALiTE
  Quantity kuantıti MiKTAR
  Quarrel kuarıl TARTIŞMAK, ATIŞMAK
  Quarter kootır ÇEYREK
  Queen kuiin KRALiÇE
  Question quesçın SORU, SORMAK
  Queue küu SIRA, KUYRUK
  Quick kuik ÇABUK
  Quiet kuayıt SESSiZ, SAKiN, HUZURLU
  Quite kuayt HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
  Quiz kuiz KÜÇÜK TEST
  Rabbit rebit TAVŞAN
  Race reys IRK
  Race reys YARIŞMAK
  Radiator reydieytır RADYATÖR
  Radio reydio RADYO
  Rail reyl RAY
  Railway reylwey TREN YOLU
  Rain reyn YAĞMUR
  Raincoat reynkout YAĞMURLUK
  Raise reyz 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETiŞTiRMEK
  Range reync ARALIK, ALAN
  Rank renk 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
  Rapid repid ÇABUK, HIZLI
  Rare reyr NADiR
  Rate reyt 1.HIZ 2. ORAN
  Rather radır EPEY, ÇOK DEĞiL
  Raw row 1.HAM 2.ÇiĞ
  Razor reyzır USTURA, TRAŞ MAKiNESi
  Reach riiç ERiŞMEK
  Read riid OKUMAK
  Ready redi HAZIR
  Realize riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
  Really riıli GERÇEKTEN
  Reason riizn 1.NEDEN 2.AKIL
  Reasonable riiznıbl MAKUL
  Recall rikol ANIMSAMAK
  Receipt rısiit MAKBUZ
  Receive rısiiv 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
  Recent riisnt YAKIN ZAMANDA OLAN
  Reception risepşn 1.RESMi DAVET 2.RESEPSiYON
  Recognize rekıgnayz TANIMAK
  Saddle sedl EĞER
  Safe seyf 1.GÜVENLi, EMiN 2.KASA
  Sail seyl DENiZ YOLCULUĞU
  Sailor seylır DENiZCi
  Sake seyk HATIR, UĞRUNA
  Salad selıd SALATA
  Salary selıri MAAŞ
  Sale seyl SATIŞ
  Salt solt TUZ
  Same seym AYNI, FARKSIZ
  Sand send KUM
  Sandal sendl SANDALET
  Sandwich sendwic SANDViÇ
  Satisfy setısfay TATMiN ETMEK
  Saturday setırdey CUMARTESi
  Save seyv 1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
  Say sey DEMEK, SÖYLEMEK
  Scale skeyl 1.ÖLÇEK 2.TART
  Scarce skers KIT
  School skuul OKUL
  Science sayıns BiLiM
  Scissors sizız MAKAS
  Score skoor SKOR
  Scrape skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PiSLiK
  Scratch skreç 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
  Scream skriim ÇIĞLIK
  Screen skriin 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
  Screw skru ViDALAMAK, ViDA, KAZIKLAMAK
  Sea sii DENiZ
  Search sörç ARAŞTIRMAK
  Seashore siişor DENiZ KIYISI
  Season siizn MEVSiM, SEZON
  Seat siit OTURULACAK YER
  Second sekınd 1.SANiYE 2.iKiNCi
  Secret sikrıt GiZ, SIR
  Secretary sekrıtri SEKRETER
  Section sekşn KISIM, BÖLÜM
  See sii 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
  Seed siid 1.TOHUM 2.ÇEKiRDEK
  Seek siik ARAMAK, SORUŞTURMAK
  Seem siim GÖRÜNMEK
  Seize siiz KAPMAK, HIZLA BiR ŞEYi ELE GEÇiRMEK
  Seldom seldım ARA SIRA, SIK DEĞiL
  Select sılekt SEÇMEK
  Selection sılekşn SEÇiM
  Selfish selfiş BENCiL
  Sell sell SATMAK
  Semi semi YARI
  Send send GÖNDERMEK
  Sense sens DUYU
  Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BiLiNÇSiZ
  Sensible sensibıl AKILLI
  Sensitive sensitiv DUYARLI, ALINGAN
  Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GiYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
  Separate seprıt AYRI, AYIRMAK
  September septembır EYLÜL
  Serial siiriıl SERi (T.V ,radyo,hikaye v.b )
  Serious siiriıs CiDDi
  Sermon sörmın VAAZ
  Servant sörvınt HiZMETÇi
  Serve sörv 1.HiZMET ETMEK 2.SERViS YAPMAK
  Service sörvis SERViS
  Set set AYARLAMAK, YERLEŞTiRMEK, HAZIRLAMAK
  Settle setl 1.DURUP DiNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
  Settlement setlmınt ANLAŞMA
  Several sevrıl BiR KAÇ
  Severe sıviır SERT, CiDDi
  Sew sou DiKiŞ DiKMEK
  Shade şeyd GÖLGE, GÖLGELEMEK
  Shadow şedou HARANLIK, GÖLGE
  Shadow şedou iZLEMEK (gizlice)
  Shake şeyk SARSMAK
  Shame şeym UTANÇ
  Shape şeyp ŞEKiL, FORM
  Share şeyr PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
  Sharp şarp 1.KESKiN 2.TAM TAMINA 3.ZEKi
  Sheep şiip KOYUN, KOYUNLAR
  Sheet şiit 1.ÇARŞAF 2.iNCE TABAKA
  Shell şel 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
  Shelter şeltır SIĞINMAK
  Shine şayn PARLAMAK, PARLATMAK
  Ship şip GEMi, GEMiYLE YOLLAMAK
  Shirt şört GÖMLEK
  Shock şak ŞOK, ŞOK ETMEK
  Shoe şuu AYAKKABI
  Shoot şuut 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FiLM ÇEKME 3.TOMURCUK
  Shop şap DÜKKAN, ALIŞVERiŞ YAPMAK
  Shopping şaping ALIŞVERiŞ
  Shore şoor KIYI
  Short şort 1.KISA 2.ANiDEN
  Shortly şortli 1.KISA BiR ZAMAN SONRA 2.KISACA
  Shot şat ATIŞ
  Shoulder şouldır OMUZ
  Shout şaut BAĞIRMAK
  Show şou GÖSTERMEK, GÖSTERi
  Shower şauır 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
  Shut şat KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
  Shy şay UTANGAÇ
  Sick sik HASTA
  Side sayd 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKi 2.TARAF TUTMAK
  Sport sport SPOR
  Spot spat 1.KÜÇÜK YUVARLAK iŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
  Spot spat 1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
  Spread spred YAYILMAK, YAYMAK
  Spring spring 1.iLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
  Spy spay CASUS
  Square skueır KARE
  Staff staaf ELEMAN, MEMUR
  Stage steyc 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
  Stain steyn LEKELEMEK
  Stair steyr MERDiVEN
  Stamp stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
  Stamp stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
  Stand stend 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
  Standard standırd STANDART
  Star star YILDIZ
  Stare steyr UZUN SÜRE BAKMAK
  Start start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
  State steyt 1.DEVLET 2.DURUM
  State steyt SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
  Station steyşn iSTASYON, DURAK
  Stay stey KALMAK
  Steady stedi SABiT
  Steal stiil ÇALMAK
  Steam stiim BUHAR
  Steer stiir DiDON, YÖNLENDiRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
  Step step 1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
  Stick stik SOPA, BASTON
  Stick stik YAPIŞTIRMAK, DEĞDiRMEK, YAPIŞMAK
  Stiff stif KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
  Still stil 1.HAREKETSiZ, SAKiN 2.HALA
  Stir stör 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTiRMEK
  Stock stok 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HiSSE SENEDi
  Stocking stoking KADIN ÇORABI
  Stomach stomak MiDE
  Stone stoun 1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKiRDEĞi 3.(6.3)Kg.
  Stop stap STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
  Store stoor DÜKKAN, DEPOLAMAK
  Story stori ÖYKÜ ,HiKAYE
  Stove stouv SOBA
  Straight streyt DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
  Strange streync GARiP, TUHAF
  Straw strow 1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
  Strawberry strowbri ÇiLEK
  Stream striim IRMAK
  Street striit CADDE
  Strength strength GÜÇ, KUVVET
  Stress stres BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
  Stretch streç 1.GERiNMEK,GERMEK 2.BiR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
  Strict strikt KATI (katı kuralları olan)
  Strike strayk 1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
  String string iP,TEL
  Strip strip SOYMAK, SOYUNMAK
  Stripe strayp 1.ŞERiT,ÇiZGi 2.KIRBAÇ CEZASI
  Stroke strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
  Strong strong GÜÇLÜ
  Struggle stragl 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
  Student studınt ÖĞRENCi
  Study stadi ÇALIŞMAK, OKUMAK, iNCELEMEK
  Stuff staf 1.CiSiM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
  Stupid stüupid APTAL
  Subject sabcıkt 1.KONU 2.ÖZNE
  Submarine sabmıriin DENiZALTI
  Suburb sabörb BANLiYÖ
  Subway sabwey ALT GEÇiT , ALT YOL
  Succeed sıksiid 1.BAŞARMAK 2.YERiNi ALMAK
  Success sıkses BAŞARI
  Succession sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
  Such saç 1.BUNUN GiBi 2.BU KADAR
  Suck sak EMMEK
  Sudden sadn ANi
  Suffer safır ACI ÇEKMEK
  Sugar şugır ŞEKER
  Suggest sıcest ÖNERMEK
  Suggestion sıcesşn ÖNERi
  Suit suut 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBiSE
  Sum sam TOPLAM
  Summer samır YAZ
  Sun san GÜNEŞ
  Sunday sandey PAZAR (günü )
  Sunshine sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
  Suntan santen BRONZ RENGi (ciltte)
  Super suupır SÜPER
  Superb supörb HARiKA, ÇOK GÜZEL
  Superstition supıstişn BATIL iNANÇ
  Supper sapır YEMEK (günün son yemeği)
  Supply sıplay SAĞLAMAK, MiKTAR
  Support sıport TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
  Suppose sıpouz SANMAK
  Sure şuır EMiN, KESiN
  Surface sörfıs YÜZEY
  Surname sörneym SOYADI
  Surprise sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRiZ
  Surround sıraund ÇEVRELEMEK
  Suspect sıspekt ŞÜPHELENMEK
  Swallow swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
  Swear sweır 1.YEMiN ETMEK 2.KÜFRETMEK
  Sweep swiip SÜPÜRMEK
  Sweet swiit TATLI
  Swell swel ŞiŞMEK, KALINLAŞMAK
  Tour tuır TUR
  Towards tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
  Towel tauıl HAVLU
  Tower tauır KULE
  Town taun KASABA
  Toy toy OYUNCAK
  Trace treys iZ, iZ SÜRMEK
  Track trek iZ SÜRMEK, TAKiP ETMEK
  Trade treyd 1.TiCARET 2.iŞ
  Traffic trefik TRAFiK
  Train treyn 1.EĞiTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
  Training treyning EĞiTiM,ÖĞRETiM
  Transfer trensför TRANSFER
  Translate trenzleyt ÇEViRi , TERCÜME
  Transport trensport TAŞIMACILIK
  Travel trevl YOLCULUK YAPMAK
  Tray trey TEPSi
  Treasure trejır HAZiNE
  Treat triit 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVi ETMEK 3.iKRAM
  Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ 2.TEDAVi
  Tree trii AĞAÇ
  Trial trayıl 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MiZAN
  Tribe trayb KABiLE
  Trick trik 1.HiLE,HiLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
  Trip trip 1.GEZi 2.ÇELME TAKMAK
  Triumph trayamf ZAFER, UTKU
  Trouble trabl DERT, DERT ETMEK
  Trousers trauzız PANTOLON
  True truu DOĞRU, GERÇEK
  Trunk trang 1.AĞAÇ GÖVDESi 2.SANDIK 3. FiL HORTUMU
  Trust trast GÜVENMEK
  Truth truth GERÇEK
  Try tray DENEMEK, DENEME
  Tube tüub TÜP
  Tuesday tüuzdey SALI
  Tune tüun 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGi
  Tunnel tanl TÜNEL
  Turkey törki 1.HiNDi 2 TÜRKiYE
  Turn törn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
  Twice tways iKi KEZ
  Twist twist ÇEViRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
  Type tayp 1.ÇEŞiT, TiP 2.DAKTiLOYLA YAZMAK
  Typical tipikıl TiPiK
  Ugly agli ÇiRKiN
  Umbrella ambrela ŞEMSiYE
  Unable aneybl MUKTEDiR OLMAMAK
  Uncle ankl DAYI, AMCA
  Unconscious ankanşıs BiLiNÇSiZLiK
  Under andır ALTTA, ALTA
  Underclothes andıkloudz iÇ ÇAMAŞIRI
  Understand andıstend ANLAMAK
  Unemployment animploymınt iŞSiZLiK
  Unfair anfeir ADALETSiZ
  Unfavourable anfeyvırıbl HOŞA GiTMEYEN
  Unhappy anhepi MUTSUZ
  Unhealthy anhelthi SAĞLIKSIZ
  Uniform yuniform 1.ÜNiFORMA 2.TEK TiP
  Union yunyın 1.SENDiKA 2.BiRLEŞME
  Unite yunayt BiRLEŞMEK
  University yunivörsıti ÜNiVERSiTE
  Unknown announ BiLiNMEYEN
  Unless anles OLMADIKÇA
  Unlikely anlaykli AZ iHTiMALLE
  Unload anloud BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
  Unlock anlok KiLiDi AÇMAK
  Until antil KADAR (belli bir zamana kadar)
  Up ap 1.YUKARI 2.DiKiNE 3.TÜMÜYLE
  Up-To-Date ap tı deyt BUGÜNE KADAR
  Upper apır ÜST
  Upset apset 1.ENDiŞELENDiRMEK 2.DEViRMEK
  Upstairs apsteız ÜST KAT, YUKARISI
  Upward apwıd YUKARIYA DOĞRU
  Urge ööc DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
  Urgent ööcınt ACiL
  Us as BiZE
  Use yuus 1.KULLANIM 2.FONKSiYON
  Use yuuz KULLANMAK
  Useful yuusfl KULLANIŞLI
  Usual yujl OLAĞAN
  Vacant veykınt 1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
  Vain veyn GEREKSiZ, BOŞUNA
  Valley veli VADi
  Valuable velyubl DEĞERLi
  Value velyu DEĞER
  Variety verayıti 1.FARK 2.ÇEŞiTLiLiK, ÇEŞiT
  Various veırıis DEĞiŞiK, ÇEŞiTLi
  Vegetable vectıbl SEBZE
  Vehicle viikıl TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
  Very veri ÇOK, TAM
  Veto viitou VETO, VETO ETMEK
  Victim viktım KURBAN, KAZAZEDE
  Victor viktır GALiP
  Victory viktri UTKU, ZAFER, YENGi
  View viu GÖRÜNÜM, MANZARA
  Villa vilı ViLLA
  Village vilıc KÖY
  Vine vayn BAĞ
  Violent vaylınt KABA KUVVET KULLANAN, ŞiDDET
  Visa viizı ViZE
  Visible vizıbl GÖRÜNEN
  Wife wayf KARI (eş)
  Wig wig PERUK
  Wild wayd VAHŞi
  Will wil 1.iRADE 2.iSTEK 3. VASiYET 4.GELECEK ZAMAN EKi
  Win win KAZANMAK
  Wind waynd SARMAK, KURMAK (saat v.b )
  Wind wind RÜZGAR
  Window windou PENCERE
  Wine wayn ŞARAP
  Winter wintır KIŞ
  Wipe wayp SiLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
  Wire wayır 1.TEL 2.TELGRAF
  Wireless wayılıs TELSiZ
  Wise wayz ZEKi, AKILLI
  Wish wiş iSTEK, iSTEMEK
  With with iLE
  Withdraw withdro 1.ÇEKMEK 2.GERi ÇEKiLMEK 3.SIZMAK
  Within widin iÇiNDE
  Without widaut SAHiP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
  Witness witnıs TANIK, TANIKLIK ETMEK
  Wolf wulf KURT
  Woman wumın KADIN
  Wonder wandır 1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
  Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI, HARiKA
  Wood wuud ODUN
  Wool wuul YÜN
  Word wööd SÖZCÜK, KELiME
  Work wörk ÇALIŞMAK, iŞ
  Worker wörkır iŞÇi
  World wörld DÜNYA
  Worm wörm SOLUCAN
  Worry wöri ENDiŞELENMEK
  Worse wörs DAHA KÖTÜ
  Worst wörst EN KÖTÜ
  Worth wörth DEĞERiNDE OLMAK, DEĞERDE
  Wound wuund YARALAMAK, YARA
  Wrap rep PAKETLEMEK, SARMAK
  Wreck rek HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
  Write rayt YAZMAK
  Wrong rong YANLIŞ
  X-Ray eks rey RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
  Yacht yat YAT (deniz taşıtı )
  Yard yard AVLU
  Year yiır YIL
  Yellow yelou SARI
  Yes yes EVET
  Yesterday yestıdey DÜN
  Yet yet HALA, ŞiMDiYE KADAR, HENÜZ
  Yield yiild 1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLiM OLMAK
  Yoghurt yogıt YOĞURT
  Yolk youk YUMURTANIN SARISI
  Young yang GENÇ
  Your yoor SENiN, SiZiN
  Youth yuuth GENÇLiK
  Zero zirou SIFIR
  Zip zip FERMUAR
  Zone zon BÖLGE

  Abolish ebolış iPTAL ETMEK
  Abolition ebolışın KALDIRMAK
  Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FiKiR ALMAK
  Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUiSTiMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
  Academic ekıdemik AKADEMiK
  Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
  Accent eksınt ŞiVE, AKSAN
  Access ekses 1)GiRiŞ 2)YOL
  Accessible eksesıbıl 1)iÇiNE GiRiLEBiLiNiR 2)KOLAY BULUNUR
  Accounting ekaunting MUHASEBE
  Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BiRiKTiRMEK
  Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
  Accustom ekastım ALIŞTIRMAK
  Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
  Achieve eρiv ÜSTÜNDEN GELME,ERiŞMEK,BAŞARMAK
  Achievement eρivmınt BAŞARI
  Acid esid ASiT
  Acknowledge eknolıρ DOĞRULAMAK
  Acquire ikwaır EDiNMEK
  Acquisition ekwızışın EDiNME, iSTiMLAK, EL KOYMA
  Addict edikt TiRYAKi,MÜPTELA
  Admiral edmirıl AMiRAL
  Admission edmişın 1)KABUL, iTiRAF 2)GiRiŞ
  Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDiNMEK
  Adverse edvörs ZIT,KARŞI
  Airport eyirport HAVA ALANI
  Album elbım ALBÜM
  Alcohol elkıhol ALKOL
  Allocate elıkeyt TAHSiS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
  Allocations elıkeyşın TAHSiSAT
  Allowance elauıns DÜZENLi SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
  Ally elay ANLAŞMA,BiRLEŞME
  Alphabet elfıbit ALFABE
  Alter oltır DEĞiŞTiRMEK
  Alternative oltörnıtiv ALTERNATiF, SEÇENEK
  Amateur emıtör AMATÖR
  Ambulance embyulıns AMBULANS
  Amend emend DÜZELME, AYARLAMA
  Ample empıl GENiŞ, BOL
  Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMiR ATMAK (Gemi)
  Angel eyncıl MELEK
  Anger engır KIZMAK
  Angle engıl AÇI, KÖŞE
  Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
  Antique entik ANTiKA
  Anxiously enkşıslıy ENDiŞELi OLMAK
  Apartment epartmınt APARTMAN DAiRESi
  Apparently eparıntliy BARiZ OLMAK,GÖRÜNMEK
  Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME
  Aspect espekt GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
  Asset eset VARLIK
  Association esuşeytın CEMiYET,BiRLiK,AYNI ŞEYLE iLGiLi OLAN
  Assurance eşurıns GÜVEN,iNANÇ,SÖZ
  Assure eşuır TEMiN ETMEK,SÖZ VERMEK,iKNA ETMEK
  Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLi 2)KENDiNE GÜVENEN
  Attachment etaρmınt iLAVE, EK
  Attendant ıtendınt 1) HiZMETÇi, HiZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KiMSE
  Auction okşın MÜZAYEDE, MEZAT
  Audience odyıns iZLEYiCi (TV,Tiyatro vb.)
  Augment ogment iLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
  Augmentation ogmentetişın ZAM, EKLEME
  Author othır YAZAR
  Authority othoriti OTORiTE
  Award iwood MÜKAFAT
  Awkward okvırd 1)ACEMi,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
  Babysitter beybisitır ÇOCUK BAKICISI
  Bachelor beρılır 1)BEKAR 2)ÜNiVERSiTENiN iLK DERECESi
  Backbone bekbon 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLi BÖLÜM
  Bale beyl BALYA (Halı,Tütün vs.)
  Banal bınaal BANAL,ADi
  Bandage bendıρ BANDAJ,YARA BANDI
  Baneful beynful KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
  Banish beniş 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
  Barbarous barbırıs BARBAR, VAHŞi
  Barber baabır BERBER
  Basin beysın 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
  Bastardize bestırdayz 1)DEĞERiNi DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞiŞTiRMEK
  Battery betıri PiL
  Bawl bavıl BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
  Beforehand bifor hend ÖNCEDEN
  Bias bays ÖN YARGI,EĞiLiM
  Birthday börthdey DOĞUMGÜNÜ
  Bladder bledır 1) MESANE, KESE, SiDiK TORBASI 2)iÇ LASTiK
  Blade bleyd USTURA, BIÇAK
  Blister blistır KABARCIK
  Blockade blokeyd ABLUKAYA ALMA
  Blouse blauz BLUZ
  Bodyguard badigard KORUMA GÖREVLiSi, GORiL
  Boiler boylır KAZAN
  Bolt bolt 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANi KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
  Bonnet bonıt 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
  Bony boni ÇOK ZAYIF
  Booklet buklıt BROŞÜR
  Boom buum 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENiŞLEMEK
  Boot buut 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
  Boring boring SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
  Bother bodır CAN SIKMAK,ÜZMEK
  Bounce bauns 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
  Bound baund BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
  Boundary baundri SINIR
  Code kod KOD
  Collapse kıleps 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
  Colleague koliig MESLEKTAŞ
  Collective Agreement kollektiv egrimınt TOPLU SÖZLEŞME
  Colonel körlnıl ALBAY
  Column kolım SÜTUN
  Coma komı KOMA, KOMA HALi
  Come Across kam ekros TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
  Comet kamit KUYRUKLU YILDIZ
  Commemorate kımemoreyt ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
  Commission kamişın 1)ATAMAK,GÖREVLENDiRMEK 2)KOMiSYON (kurul,ücret)
  Commit kımit SUÇ iŞLEMEK (To commit murder)
  Commitment komitmınt 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
  Communicate kımyunikeyt iLETiŞiM
  Commute kımyut EVDEN iŞE HERGÜN UZUN YOL GiDiP GELMEK
  Compensate kompınseyt TELAFi ETMEK,KARŞILAMAK
  Compensation kompınseyşın TELAFi,TAZMiNAT
  Complicated komplıkeytıd KARIŞIK,KOMPLiKE
  Components kımponınt UNSUR, PARÇA, BiLEŞiMDE BULUNAN
  Compose kımpoz YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
  Composition kompızişın KOMPOZiSYON, BiRLEŞiK
  Compromise komprımayz UZLAŞMA
  Computer kompitür KOMPÜTÜR,BiLGiSAYAR
  Concentrate konsıntreyt KONSANTRE,YOĞUN
  Concept konsept GENEL FiKiR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
  Concern konsöön iLGi,ÜZÜNTÜ,ENDiŞE
  Conclusion kınkıluşın KARAR,SONUÇ
  Condemn kındem 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
  Conduct kondakt DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
  Cone kon 1)KONi 2)KÜLAH (Dondurma)
  Conference konfırıns KONFERANS
  Confine kınfayn KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
  Conflict konflıkt ÇATIŞMA,ÇELiŞKi
  Consent kınsent KABUL ETME,ONAYLAMA
  Consequently konsikvıntly BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
  Consign kınsayn 1)SATIŞ iÇiN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
  Consistent kansıstınt TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
  Constitute konstituut OLUŞMAK,KURMAK
  Constitution konstituşın ANAYASA
  Construct kınstrak iNŞA ETMEK,YAPMAK
  Consume kınsyuum TÜKETMEK
  Consumption kınsomşın TÜKETiM
  Contact kontekt TEMAS, DOKUNMA
  Contest kontest YARIŞMA
  Continent kontınınt KITA
  Contract kontrekt KONTRAT,ANLAŞMA
  Contribute kıntrıbiyut KATKIDA BULUNMAK
  Convict konvıkt MAHKUM,SUÇLU
  Convince kınvins iKNA ETMEK
  Cope kop BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
  Cordon kordın 1)POLiS 2)ASKER KORDONU
  Cork kook MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
  Corpse korps CESET
  Correspondent korıspondınt 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABiR
  Corridor koridoor KORiDOR
  Corruption kırapşın RÜŞVETÇiLiK,YOLSUZLUK
  Cosmetic kozmetik KOZMETiK
  Costume kostiyum KOSTÜM
  Coupe kupe SPOR ARABA
  Coupon kuupon KUPON
  Cracker krekır KRAKER
  Cramp kremp KRAMP
  Crane kreyn ViNÇ iLE KALDIRMAK, ViNÇ
  Credit kredit KREDi
  Crisis kraysız KRiZ
  Crisp krisp CiBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
  Crisp krisp 1)iNCE 2)KAŞ
  Critical kritikıl KRiTiK
  Crocodile krokıdayl AFRiKA TiMSAHI
  Crossword krosvörd ÇAPRAZ BULMACA
  Crow kro 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
  Crucial kuruşıl EN ÖNEMLi AN (Karar iρin vb.)
  Crude crud PETROL ( Crude oil=Ham petrol)
  Curry köri HAFiF ACILI
  Cushion kuşın YASTIK
  Cylinder siylındır SiLiNDiR
  Daisy deyzi PAPATYA
  Damage demıρ ZARAR, ZARAR VERMEK
  Darling daling SEVGiLi
  Date deyt 1)HURMA 2)RANDEVU
  Deadline dedlayn MÜHLET,SON TESLiM TARiHi
  Deadlock dedlok 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
  Deaf def SAĞIR
  Debatable dibeytıbıl TARTIŞABiLiNiR
  Debate dibeyt TARTIŞMA
  Debt det BORÇ
  Decay dikey ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
  Decent disınt DOĞRU,HAKLI,iYi
  Decline diklayn AZALTMAK,GERiLEMEK,DÜŞMEK
  Decrease dikriis AZALMAK
  Default difolt iFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
  Defer diför GECiKTiRME, ERTELEME
  Deficit defisit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
  Definition defineyşın TANIMLAMA
  Deliberately dilibirıtli KASTEN
  Demoralize dimorılayz CESARETiNi KIRMAK, MORAL BOZMAK
  Dependent dıpendınt BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
  Deputation deputeyşın VEKiLLiK
  Deputy depyuti VEKiL
  Desperate despırit UMUTSUZ, ÇOK CiDDi
  Fame feym ŞÖHRET, ÜN
  Fan fen 1)HAVA HAREKETi 2)TARAFTAR
  Fancy fensi 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLi 3)FANTAZi
  Feature fiiρır ÖZELLiK
  Fed Up fedap BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)
  Federal fedırıl FEDERAL, FEDERE, GRUP iÇiNDE BiRLEŞMiŞ
  Ferry feri FERiBOT, ARABA VAPURU
  Fertile förtaıl 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
  Fertilize förtılaız 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
  Festival festıvıl FESTiVAL
  Fiance fiansey NiŞANLI
  Fiction fikşın KURGU (roman)
  Fig fig 1)iNCiR 2)ÇOK ÖNEMSiZ KONU
  Fire-Brigade fayı-brigeyd iTFAiYE
  Fiscal fiskıl DEVLETiN,PARA,VERGi,BORÇ iLE iLiŞKiLi (Fiscal year)
  Fist fist YUMRUK
  Flea flii PiRE
  Flee flii KAÇMAK
  Fleet fliit FiLO (gemi vb.)
  Flipper flipır 1) YÜZME PALETi, 2) YÜZGEÇ
  Florist florıst ÇiÇEKÇi, ÇiÇEK YETiŞTiREN KiMSE
  Fluent flüınt AKICI
  Foam fom KÖPÜK
  Foam Rubber fom rabır SÜNGER
  Folk folk HALK
  Football futbool FUTBOL
  Footprint futprint AYAK iZi
  Foreman formın USTABAŞI, FORMEN
  Forever fırevır DEVAMLI OLARAK
  Forge forρ 1)SAHTESiNi YAPMAK 2)DEMiR METALE ŞEKiL VERMEK
  Forger forcır ÜÇKAĞITÇI,TAKLiTÇi
  Formal formıl RESMi, CiDDi
  Forthwith forthvit DERHAL, HEMEN
  Foul fol PiS, KiRLi
  Found faund iNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
  Fragile freρayıl KOLAY KIRILABiR
  Frank frenk AÇIK SÖZLÜ, SAMiMi
  Freight freyt HAMULE, NAVLUN
  Fridge fric BUZDOLABI
  Frontier frantier SINIR
  Fry fray KIZARTMAK
  Full Stop fulstop NOKTA
  Fundamental fandımentıl TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLi
  Funeral füunırıl CENAZE
  Furthermore fördırmor YANINDA, AYRICA, ÜSTELiK (=moreover)
  Fuse füuz SiGORTA (elektrik vb.)
  Fuss faas TELAŞ, TELAŞLANMAK
  Gaol jeil HAPiSHANE
  Gay gey 1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLi 2)HOMO
  Gear giır ViTES
  Germ cörm MiKROP
  Ghost gost HAYALET,HORTLAK
  Gigolo jigolo JiGOLO
  Ginger cincır ZENCEFiL, HAFiF KAHVERENGi
  Globe glob KÜRE, DÜNYA
  Glue glu YAPIŞTIRICI
  Goal gol HEDEF, GAYE, GOL
  Gossip gosip DEDiKODU YAPMAK, DEDiKODU
  Grapefruit greypfruut GREYFURT
  Grateful greytıfıl MiNNETTAR
  Gravestone grıyvıstun MEZARTAŞI
  Graveyard greyvyard MEZARLIK, MEZAR
  Greengrocer gıringırosır MANAV
  Groom gruum DAMAT
  Grumble grambıl SIZLANMAK,YAKINMAK
  Guarantee garentii GARANTi
  Guided Missile gaydıd misayl yl GÜDÜMLÜ ROKET
  Guitar gitaar GiTAR
  Gulf galf KÖRFEZ
  Guy gay ADAM
  Habitat hebıtıt DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
  Hairdresser herdresır KUVAFÖR, BERBER
  Hairdryer herdrayır SAÇ KURUTMA MAKiNASI
  Halt halt DUR
  Ham hem DOMUZ AYAĞINDAKi ET
  Hand Grenade hend grineid EL BOMBASI
  Handicap hendikap SAKAT
  Hang On hengon BEKLE
  Happen hepın OLMAK
  Head Quarters hedkuartırs MERKEZ,KARARGAH
  Headline hedlayn BAŞLIK (Gazetede)
  Headphone hedfon KULAKLIK
  Hectare hektar HEKTAR
  Heritage heritıc MiRAS
  Hinge hinρ 1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
  Hold On hold on BEKLE
  Holy holi KUTSAL
  Hook huuk ÇENGEL, KANCA
  Horizontal horizantıl YATAY
  Hose hoz HORTUM
  Hubbub habab GÜRÜLTÜ
  Hug hag SARILMAK,KUCAKLAMAK
  Huge hüyρ ÇOK BÜYÜK
  Human huiymın iNSAN, BEŞERi
  Hush haş SAKiNLiK,SESSiZLiK,SUS
  Hut hat KULÜBE, BARAKA
  Idiot idyıt APTAL
  Ignition ignişın 1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTiBATI
  Ignore ignoor ÖNEMSEMEMEK
  Illustrate ilıstreyt RESiMLE GÖSTERMEK
  Magnificent megnıfısınt AZAMET, iHTiŞAM
  Magnifying-Glass megnıfaing-glass BÜYÜTEÇ
  Maid meyd KADIN HiZMETÇi
  Maintain meynteyn 1)BAKIM ONARIM 2)ESKi HALiNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
  Major mecır 1)BÜYÜK, ÖNEMLi 2)BiNBAŞI (ORDUDA)
  Majority mıcorıti ÇOĞUNLUK
  Maniac meniyak MANYAK
  Manual menyul EL iLE YAPILAN
  Manufacture menufekρır ÜRETMEK (Fab. vb)
  Margin maacın MARJ, KATKI
  Marmalade maamıleyd MARMELAT
  Massacre mesıkır KATLiAM, KATLiAM YAPMAK
  Massive mesiv ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
  Mat met HASIR, PASPAS
  Mate meyt ARKADAŞ
  Mathematics methemetiks MATEMATiK
  Mattress metrıs YATAK, SEDiR
  Mature meρur 1)OLGUN,ERGiN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESi GELEN(Ödem
  Maturity meρuriti OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
  Maximum mexsimum MAKSiMUM, AZAMi
  Meadow medo ÇAYIR, MERA
  Mechanic mikenik 1)MAKiNiST,MAKiNA USTASI2)EL SANATLARINA AiT3)MEKANi
  Medical medıkıl TIBBi
  Merely miıli SADECE, ANCAK
  Merge mörc BiRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLiDASYON (Şirket, devlet)
  Merit merit HAKETMEK, DEĞMEK
  Might mayt 1)KUVVET,KUDRET 2)BELKi (Might be:Az ihtimalli.)
  Mike mayk MiKROFON
  Mild mayld 1)HAFiF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
  Millet milıt DARI
  Millionaire milyıner MiLYONER
  Mince mins KIYMA (Et vb.), KIYMAK
  Miracle mirıkıl MUCiZE
  Miser mayzır HASiS, CiMRi
  Miserable mizrıbıl SEFiL
  Misery mısiri SEFALET
  Mislay misley NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
  Mobile mobayl OYNAK,HAREKETLi
  Moisture moısρır NEM
  Mole mol 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKi BEN
  Monument monımınt ANIT, ABiDE
  Mood muud MiZAÇ, RUH HALi
  Moral morıl AHLAK
  Morale mıraal MORAL
  Mortgage morgeyρ iPOTEK
  Mosquito mıskiito SiVRiSiNEK
  Moss mos YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
  Motion moşın HAREKET, ÖNERME
  Motive motiv 1)MOTiVLENMEK 2)GÜDÜ
  Mud-Guard madgard ÇAMURLUK
  Multiply maltıpılay ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
  Murmur mörmır MIRILDANMAK,UĞULTU
  Muscle masıl PAZU, KAS
  Museum müuzım MÜZE
  Mushroom maşrum MANTAR
  Muslim mazlım MÜSLÜMAN
  Mustard mastırd HARDAL
  Mute müut 1)SESiZ 2)DiLSiZ
  Mutter matır MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
  Mutual müuρul MÜŞTEREK,iKi TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
  Napkin nepkin PEÇETE
  Narrate nıreyt ANLATMAK, SÖYLEMEK
  Nasty nasti PiS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
  Naughty noti YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
  Needless nidless LÜZUMSUZ
  Negotiate nigoşıeyt GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
  Network netwörk ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
  Nickname nikneym TAKILMIŞ AD, LAKAP
  Nightmare naytmeyr KABUS
  Nominate nomineyd 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDiRME
  Nonsense nonsıs SAÇMA
  Notorious nutoriyus KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
  Novel novıl ROMAN
  Nude nüud ÇIPLAK
  Nylon naylon NAYLON
  Oar or KÜREK
  Oasis oesis VAHA
  Oblige ıblayc 1)ZORUNLU KILMAK 2)MiNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
  Occur ıkör OLMAK
  Odd od TUHAF,ACAiP
  Okay (Ok) okey PEKi, TAMAM
  Old-Fashioned old feyşınd ESKi MODA
  Omelette omlıt OMLET
  Omit ımit ATLAMAK, HARiÇ BIRAKMAK
  Onion anyın SOĞAN
  Option opşın SEÇME, SEÇENEK, OPSiYON
  Oral orıl SÖZLÜ
  Orbit orbit YÖRÜNGE
  Orchard orρıd BOSTAN
  Original arıcınıl ORJiNAL, iLK, YENi
  Oval ovıl OVAL
  Overdo ovırdu FAZLA PiŞiRMEK, FAZLA YAPMAK
  Overdue overduu VADESi GEÇMiŞ
  Overtake ovırteyk GEÇMEK, SOLLAMAK
  Overtime ovırtaym FAZLA MESAi
  Overwork ovırvörk FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
  Owl aul BAYKUŞ
  Oxygen oksıcın OKSiJEN
  Oyster oistır iSTiRiDYE
  Packed pekt KALABALIK, BiR SÜRÜ iNSAN
  Referendum refırendum REFERANDUM, HALK OYLAMASI
  Refill rifıl DOLDURMAK
  Refreshments rıfreşmınts SANDOViÇ, TOST, iÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
  Refrigerator refrıρıretır BUZDOLABI
  Region ricın BÖLGE
  Register recıstır 1)KÜTÜK,SiCiL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
  Regulation reguleyşın YÖNETMELiK, YASA
  Relate releyt ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
  Relevant relıvınt BAĞINTILI, KONUYLA iLiŞKiLi
  Reliable rilaybıl GÜVENiLiR
  Reluctant rilanktınt iSTEKSiZ VE BUNDAN DOLAYI iŞi YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
  Remedy remidi ÇARE
  Remit rimit 1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
  Remittance rimitıns HAVELE (Para)
  Reputation reputeyşın iTiBAR,ÜN
  Research risörρ ARAŞTIRMA
  Resent rizent HOŞLANMAMAK, KIZMAK
  Reside rizaıd OTURMAK, iKAMET ETMEK
  Resident rezıdıns BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
  Respond rispond CEVAP VERMEK
  Restore ristor 1)GERi VERME 2)YENiDEN KULLANIMA AÇMA
  Restrict rıstrikt SINIRLAMAK
  Resume rızuum YENiDEN BAŞLAMAK
  Retail riteil PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
  Retaliation ritalieyşın iNTiKAM, TEPKi, MiSiLLEME
  Revenue revenüü GELiR
  Reverse rivörs TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
  Revise rıvayz TEKRAR GÖZDEN GEÇiRiP DÜZELTMEK
  Revolution revolışın DEVRiM
  Rid rid ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
  Rifle rayfıl TÜFEK
  Rocket rokıt ROKET
  Roundabout raundıbaut 1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
  Route ruut ROTA
  Rubber rabır 1)LASTiK, KAUÇUK 2)SiLGi
  Rug rag KÜÇÜK HALI, KiLiM
  Ruin ruin HARABE, YIKIM, MAHVETME
  Rust rast PAS
  Sacrifice sekrıfays KURBAN, FEDAKARLIK
  Safari sifaari SAFARi, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
  Safety-Belt seyftibelt EMNiYET KEMERi
  Safety-Pin seyftipin ÇENGELLi iĞNE
  Salmon semın 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
  Saloon sıluun 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMi SALONU
  Salute selüut SELAM VERMEK (Askerυ)
  Sample sempıl ÖRNEK, NUMUNE
  Sandpaper sendpeypır 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
  Sardine saadin SARDALYA
  Satellite setilayt UYDU
  Satin setin SATEN, ATLAS
  Sauce soıs SALÇA, SOS
  Saucepan soospen TAVA
  Saucer soosır BARDAK ALTLIĞI
  Sausage sosıρ SOSiS
  Savage seviρ VAHŞi,YABANi,YIRTICI
  Savour seyvır TAT, LEZZET, ÇEŞNi
  Saw soo 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)
  Saxophone seksifon SAKSAFON
  Scandal skendıl SKANDAL
  Scare skeir KORKUTMAK
  Scarf skaaf ATKI
  Scene siin OLAYIN GEÇTiĞi YER, MANZARA, TiYATRONUN BiR SAHNESi
  Scheme skiim PLAN, PROJE
  Scholarship skılırşip BURS
  Scone skon BiR ÇEŞiT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
  Scorpion skorpion AKREP
  Scramble skrımbıl 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
  Scruff skraf 1)ENSE 2)KiRLi,PASAKLI iNSAN
  Seal siil 1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
  Seaside sisayd DENiZ KENARI
  Seat-Belt sit belt EMNiYET KEMERi
  Second-Rate sekınd reyt iKiNCi DERECE, KALiTE
  Secure seküür EMNiYETLi, SAĞLAM
  See Over siovır iMTiHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
  Segment segmınt DiLiM (Pasta, portakal), DiLiMLEMEK, BÖLMEK
  Senate senit SENATO
  Senior sinyır YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
  Sergeant sarcınt ÇAVUŞ
  Serviette sörviyet PEÇETE
  Set Off, Out set of,set aut t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
  Set On set on ATAK
  Sex seks CiNSiYET, CiNS
  Shallow şelow SIĞ
  Shampoo şempuu ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
  Shark şark KÖPEK BALIĞI
  Sharp Shooter şarpşutır KESKiN NiŞANCI
  Shave şeyv TIRAŞ
  Shelf şelf RAF
  Shield şiild KALKAN, KILIF
  Shift şift 1)DEĞiŞTiRME 2)VARDiYE
  Shoelace şuu leys AYAKKABI BAĞI
  Shoot Down şut daun iMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
  Short Cut şortkat KESTiRME
  Shortage sortıρ YOKLUK, KITLIK
  Shrink şringk ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
  Significant sinifıkınt MANALI, ÖNEMLi
  Signpost saynpost iŞARET DiREĞi
  Silly sili BUDALA, APTAL
  Silo saylo SiLO, DEPO
  Sincere sinsiır iÇTEN, SAMiMi, SAHTE OLMAYAN
  Temple tempıl TAPINAK
  Temporary temprıri GEÇiCi
  Tempt tempt CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
  Tenant tenınt KiRACI
  Tend tend MEYiLLi OLMAK
  Tent tent TENTE,ÇADIR
  Terminal termınıl TERMiNAL
  Terrace terıs BiTiŞiK EVLER
  Terrify terifay KORKUTMAK
  Territory teritri TOPRAK PARÇASI
  ... tenay
 4. 4.
  Theme thiim TEMA, KONU
  Theory thiori TEORi
  Thermometer themomitır TERMOMETRE
  Third thöd ÜÇÜNCÜ
  Thirteenth thötiith ONÜÇÜNCÜ
  Thirtieth thötith OTUZUNCU
  Thoroughly thruili TAMAMIYLA, BÜTÜN iNCE DETAYLARIYLA
  Thoughtful thootful DÜŞÜNCELi,ÖBÜRLERiNi DÜŞÜNEN
  Thoughtless thootlıs DÜŞÜNCESiZ
  Thumb tham EL, BAŞ PARMAĞI
  Tick tik SAAT SESi, OKEY iŞARETi
  Tide tayd GEL-GiT OLAYI
  Tiger taygır KAPLAN
  Tiny tayni ÇOK KÜÇÜK
  Toilet toilıt TUVALET
  Token tokın 1)iŞARET 2)JETON
  Tomato tımaato DOMATES
  Ton tan TON (1000 kg.)
  Tone ton TON (SES,IŞIK vs.)
  Tool tuul ALET (Çekiρ, Balta vb.)
  Tooth Pick tuuth pik KÜRDAN
  Torch torρ 1)MEŞALE 2)EL FENERi
  Torpedo torpiido TORPiL
  Tortoise tootıs KAPLUMBAĞA
  Torture torρır iŞKENCE, iŞKENCE ETMEK
  Tough taf ZOR, GÜÇ, SERT
  Tournament turnımınt TURNUVA
  Tradition tredişin GELENEK
  Tragedy trejedi TRAJEDi
  Transform trensform BiR ŞEYiN ŞEKLiNi DEĞiŞTiRMEK
  Transparent tresperint SAYDAM
  Trap trep TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
  Tremendous trimendıs ÇOK BÜYÜK, HARiKA
  Trigger trigır TETiK ( Who pulled triger? )
  Tripod traypod ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
  Troop trup iNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
  Troops trups ASKERLER
  Truck trak KAMYON
  Tuition tuuşın ÖĞRETiM, ÖZEL DERS
  Tulip tüulıp LALE, LALE FiDANI
  Tummy tami MiDE
  Turban töbın TÜRBAN
  Turnkey törnkiy ANAHTAR TESLiM (proje vb.)
  Turnover törnovır CiRO (SATIS)
  Typist taypist DAKTiLODA YAZI YAZAN KiMSE
  Tyre tayr LASTiK
  Ufo yufo UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CiSi
  Undergo andırgo KATLANMAK, ÇEKMEK, BiR OLAYIN OLMASI
  Underline andırlayn YAZININ, KELiMENiN ALTINI ÇiZMEK
  Unfair anfeyır ADiL OLMAYAN
  Unit yunıt BiRiM, 1-9 ARASINDAKi SAYILAR
  Up To You ap tu yu SANA KALMIŞ, NASIL iSTERSEN (It's up to you)
  Upon ıpon ÜSTÜNDE
  Upside-Down apsayd down TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
  Brake breyk FRENLEMEK, FREN
  Branch branρ 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
  Brand brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
  Brand-New brend niyu YENi MODEL,YEPYENi
  Break Down brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
  Break-Out brek aut 1)ANiDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPiS)
  Breast brest GÖĞÜS
  Bribe brayb RÜŞVET
  Bride brayd GELiN
  Briefcase brifkeys iŞ ÇANTASI
  Brilliant brilyınt PARLAK,AKILLI
  Brochure brıuşır BROŞÜR
  Broken brıukın KIRIK
  Broker brıukır KOMiSYONCU,SiMSAR
  Brooch broş BROŞ, iĞNE
  Brother-In-Law bradır in lo KAYINBIRADER
  Brow brau ALIN
  Bucket bakıt KOVA
  Bull bul BOĞA
  Bullet bulıt MERMi
  Bureau büuro BÜRO
  Bureaucracy bürakresi BÜROKRASi
  By The Way bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMiŞKEN
  Cabbage kebic LAHANA
  Cabin kebin KABiN
  Cabinet kebınıt KABiNE
  Calf kaıf 1)FiL veya BALiNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
  Camel keml DEVE
  Canary kıneri 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
  Cancellation kensıleyşın iPTAL
  Cannon kenın TOP (silah)
  Capable keypıbıl MUKTEDiR
  Carbon-Paper karbın peypır KARBON KAĞIDI
  Carefree keyfri ÖNEMSEMEYEN
  Careful keyrfıl DiKKATLi
  Careless keyrlıs DiKKATSiZ
  Cargo kargo KARGO
  Carrier keriyır TAŞIYICI
  Carrot kerıt HAVUÇ
  Carryover keriovır DEViR
  Cartridge kartrıρ KARTUŞ,ŞARJÖR
  Cash-Register keş-recıstır YAZAR KASA
  Casual keşuıl 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
  Caterpillar ketırpilır TIRTIL
  Cauliflower koliflavır KARNIBAHAR
  Caution koşın UYARI
  Cave keyv MAĞARA
  Cease siis DURDURMAK
  Cease-Fire siis-fayır ATEŞ-KES
  Celebration selibreyşın KUTLAMA
  Cement sıment ÇiMENTO
  Central sentrıl MERKEZi
  Centre sentır ORTA, MERKEZ
  Cereal siyriyıl TAHIL, MISIR
  Chamber ρembır ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
  Champagne şempeyn ŞAMPANYA
  Channel ρenıl KANAL (TV, radyo gibi.)
  Chapter ρeptır BÖLÜM, KONU
  Charity ρerıti HAYIR SEVERLiK,YARDIM SEVERLiK
  Charlatan carlıtın ŞARLATAN
  Chart ρart TABLO,ÇiZELGE
  Charter ρartır 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KiRALIK UÇAK,GEMi vb.
  Chase ρeys KOVALAMAK
  Chat ρet ÇENE ÇALMAK,SOHBET
  Cheek ρiik 1)YANAK 2)POPO
  Cheeky ρiki YÜZSÜZ,KABA,KiBAR OLMAYAN
  Cheerful ρiirful NEŞELi,ŞEN,MUTLU
  Chef şef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
  Cheque ρek ÇEK
  Chest ρest 1)GÖĞÜS 2)SANDIK
  Chest Of Drawers ρest of drewır ÇEKMECELi DOLAP, KONSÜL
  Chestnut ρesnat KESTANE
  Chilli ciliy ÇOK ACI
  Chilly ρiliy RAHATSIZ EDiCi SOĞUK
  Chimney ρimni BACA
  China ρaynı 1) ÇiN 2) ÇiNi ,porselen v.b
  Chip ρip UFAK PARÇA
  Chocolate ρaklıt ÇiKULATA
  Choice ρoyıs SEÇiM, iSTEK, TERCiH
  Choke ρok 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JiKLE
  Chop cop 1)KESMEK,YARMAK 2)PiRZOLA
  Chuckle ρakıl KIKIRDAMA
  Cigar sigaar PURO
  Circuit sörkıt DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
  Claimant klemınt MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
  Clap klep ALKIŞLAMAK
  Clay kıley KiL
  Client klaynt MÜŞTERi,MÜVEKKiL
  Climate klaymıt IKLIM
  Clinic klınik KLiNiK
  Clip klip KIRPMAK,KESMEK,KLiPS (Kağıt,saρ vb.)
  Cloth kloth BEZ ( a piece of cloth )
  Clown klaun PALYAÇO
  Clue klu iPUCU
  Clutch klaρ 1) DEBRiJAJ 2) KAVRAMA
  Co ko BERABER (Co-operate,Co-education)
  Co-Operate koopereyt BiRLiKTE ÇALIŞMAK
  Coast kost KIYI, SAHiL
  Cock kak 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLiK ORGANI
  Cocoa koko KAKAO
  Despite dıspayt RAĞMEN
  Destination destıneyşın VARIŞ NOKTASI
  Detach ditaρ AYIRMAK
  Detective dıdektiv DEDEKTiF
  Dew düu KIRAĞI (nem)
  Diagram dayıgrım ŞEMA, DiYAGRAM
  Diameter dayametır ÇAP
  Dice days ZARLAR ( Tavla )
  Diet dayt REJiM, DiYET
  Digest daycest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
  Dim dim KISIK, SÖNÜK
  Dip dıp DALDIRMAK
  Directory direktiri REHBER (telefon vb.)
  Disaster dızastır FELAKET, AFET
  Disclose diskloz AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BiLiNMESiNi SAĞLAMAK
  Disco disko DiSKO
  Disgust dısgast TiKSiNTi
  Dismay dismey 1)SÜPRiZ 2)ÜZÜNTÜ
  Dismay dismey KORKU, DEHŞET
  Dispatch dispeρ SEVK ETMEK, YOLLAMAK
  Displace displeys YERiNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
  Distinction dıstingşın KÜÇÜK FARKLILIK
  Dive dayv DALIŞ
  Diver dayvır DALGIÇ
  Divorce dıvöös BOŞANMAK
  Dominate domineyt HAKiM OLMA
  Donate doneyt BAĞIŞ YAPMAK
  Donation doneyşın BAĞIŞ
  Donor donır BAĞIŞ YAPAN,iYiLiK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
  Doom duum KÖTÜ KADER,KÖR TALiH
  Doomsday duumsdey AHiRET GÜNÜ
  Dose dos BiR SEFERDE ALINAN iLAÇ MiKTARI
  Down Payment davn peymınt PEŞiN (Ödeme)
  Doze doz UYUKLAMAK, HAFiF UYKU
  Dozen dozen DÜZiNE
  Draft draaft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKi, ÖDEME EMRi
  Drag dreg SÜRÜKLEMEK
  Dragon dregın EJDERHA
  Drain dreyn LAĞIM, SU YOLU
  Drama draam DRAM
  Draught draaft HAVA AKIMI, CERYAN
  Draughts draafts DAMA OYUNU
  Drawer drovır ÇEKMECE, GÖZ
  Drawn droovn BOĞULMAK
  Drug drag UYUŞTURUCU MADDE,iLAÇ
  Drum dram 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARiL, BiDON
  Duck dak 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
  Duckling dakling KÜÇÜK ÖRDEK
  Duel duyıl DÜELLO
  Dustbin dastbın ÇÖP TENEKESi
  Dye day BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
  Dynamite daynımeyt DiNAMiT
  Dynamo daynımu DiNAMO
  Dynasty dınısti HANEDANLIK
  Eagle igıl KARTAL
  Earthquake örthkweik DEPREM
  Eel iil YILAN BALIĞI
  Elapse ileps ZAMANIN GEÇMESi (3 days have elapsed)
  Embark imbark 1)GEMi YADA UÇAKLA GiTMEK 2)BiRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
  Embarrassment imbarısmınt 1)SIKINTI 2)UTANMAK
  Embrace imbreys SARILMAK
  Emotion imoşın KUVVETLi DUYGU
  Emphasis emfisıs ÖNEMLi,ŞiDDETLi VURGU
  Emphasize emfısays ÜZERiNDE DURMAK
  Emphatic imfetic KESiNLiKLE,MUTLAK,KESiN(Emphatic victory=Kesin Zafer
  Empire empayır iMPARATORLUK
  Enormous inormiyus KOCAMAN, iRi
  Entitle intaytıl YETKi VERMEK, HAK VERMEK
  Epitaph epitaf MEZAR TAŞI YAZISI
  Equalize ilkvılayz EŞiTLEMEK
  Equip ikvip DONATMAK
  Equipment ikvıpmınt TESiSAT,DONANIM
  Escort eskort KONVOY,REFAKAT
  Estate ısteyt 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
  Evacuate ıveküueit 1)BOŞALTMA,TAHLiYE ETMEK 2)TEHLiKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
  Evidence evidıns DELiL
  Evolution ivulişın EVRiM
  Ex eks SABIK, ESKi (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
  Exceed iksid AŞIRI
  Exclaim ikskleym BAĞIRMAK
  Exclusive iksklusiiv UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
  Execute eksikiyut YAPMAK, YERiNE GETiRMEK, iNFAZ ETMEK, iDAM ETMEK
  Exhaust igzoost 1)YORULMA,BiTME 2)EGZOS
  Exhibit igzıbit TEŞHiR ETMEK, GÖSTERMEK
  Exhibition ekzıbişın SERGi
  Expand ıkspend 1)BÜYÜMEK,GENiŞLEMEK2)DAHA SAMiMi VE KONUŞKAN OLMAK
  Expansion ıkspanşın 1) GENiŞLEME, BÜYÜME 2) GENiŞLEYEN KISIM, EK
  Experiment ıksperımınt DENEY
  Expire ikspayır SÜRENiN DOLMASI
  Explosive iksplıusiv PATLAYICI MADDE
  Export eksport iHRAÇ MALI, iHRACAT
  Extinguish ikstingwişh IŞIĞI VEYA ATEŞi SÖNDÜRMEK
  Extreme ikstriim SON DERECE, AŞIRI
  Eyebrow aybrau KAŞ
  Eyelash ayleş KiRPiK
  Eyelid aylid GÖZ KAPAĞI
  Fable feybıl MASAL, EFSANE
  Fabulous febulıs HARiKA, iNANILMAZ
  Fact fek GERÇEK
  Fake feyk TAKLiT, SAHTE
  Imagination imecıneyşın TASAVVUR, HAYAL
  Imagine imecın TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
  Imitate imiteyt ÖRNEK ALMAK, TAKLiT ETMEK
  Imitation imiteyşın TAKLiT
  Immoral imorıl AHLAKSIZ, EDEPSiZ
  Impair impeyır BOZMAK
  Implement ımplımınt 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
  Imply implay iMA ETME
  Impress impıres ETKiLEMEK
  Impressive impıresiv ETKiLi,ETKiLEYiCi
  Incentive insentiv TEŞViK
  Incidentally insidentli BUNUN YANINDA (=By the way)
  Indefinite indefinıt BELiRSiZ
  Indefinitely indefinitli SONSUZ, SÜRESiZ
  Indemnify indemnifaı 1)TAZMiNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
  Indemnity indemniti TAZMiNAT
  Index indeks iNDEX
  Individual indivicul AYRI, BiREY, FERT, KiMSE
  Indorse indoos ÇEKi CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
  Endorsement indoosmınt TASTiK,ONAY,CIRO
  Inevitable ınevıtıbl KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
  Infinite ınfinit SONSUZ
  Inflammable inflemıbıl ATEŞ ALABiLiR
  Inflate infleyt ŞiŞMEK
  Inflation infleyşın ENFLASYON
  Inflexible infleksıbıl EĞiLMESi ZOR, BÜKÜLMEZ, iNATÇI
  Initial inişıl iLK HARF, BiRiNCi, BAŞTAKi,PARAF
  Initiative inişıtiv iLK HAREKET,BAŞLATMA,iNSiYATiF(Take the initiative)
  Inject incekt ŞIRINGA YAPMAK
  Innocent inısınt SUÇSUZ, MASUM
  Insecure insikuır EMNiYETSiZ
  Insolvent insolvınt MÜFLiS
  Inspire inspayır AKLA, FiKRE GETiRME, ESiNLEME, iLHAM GELMESi
  Instant instınt HIZLI,DERHAL
  Insulate insuleyt iZOLE ETMEK
  Insult insalt HAKARET ETME, ONUR KIRMA
  Intangible intencıbıl MANEVi,MADDi OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDi,VARLIK
  Intense intens DERiN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
  Intensive intensiv YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
  Interfere interfir 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZiT YAPMA (tv,radyo)
  Intestines intestinz BAĞIRSAKLAR
  Invade inveyd iSTiLA ETMEK
  Invoice invoys FATURA
  Involve involv iŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTiRMEK,iÇERMEK
  Ironically ayronikli TAM AKSi OLMA,iNADINA(inadına tatilde yağmur yağdı.)
  Irritate iriteyt KIZDIRMAK, SiNiRLENDiRMEK, TAHRiŞ ETMEK (deri vb.)
  Itch itρi KAŞINDIRMAK
  Item aytım BiRiM
  Jack cek 1)KRiKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPiL YAPTIRMAK
  Jackal cekıl ÇAKAL
  Jacket cekıt CEKET
  Jaguar ceguar JAGUAR
  Jar caar KAVANOZ
  Jeans ciinz JiN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
  Jelly celi JÖLE
  Jellyfish celifiş DENiZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
  Jockey cokey COKEY
  Jubilee cubılii JÜBiLE
  Keen kiin KESKiN (Keen on:hoşlanmak)
  Ketchup ketρıp KETÇAP
  Kidnap kıdnep ZORLA KAÇIRMAK (insan, hayvan vb.)
  Kidney kidniy BÖBREK
  Kin kin AiLE, AKRABA
  Knight nayt SiLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
  Knob nob TOKMAK, TUTACAK
  Label leybl ETiKET
  Laboratory lıborıtri LABORATUVAR
  Ladle leydıl KEPÇE (Yemek)
  Lamppost lembpost SOKAK LAMBASI
  Lampshade lempşeyd ABAJUR
  Lane leyn DAR YOL, ŞERiT (Oto yolda vb.)
  Lash leş KAMÇI, BiRŞEYi ANi VE HIZLI SALLAMAK
  Launch lonρ BiRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
  Laundry-Basket londıribeskıt ÇAMAŞIR SEPETi
  League liıg BiRLiK, LiG
  Leak liik AKINTI, SIZMAK
  Lease liis BELiRLi BiR ZAMAN iÇiN KiRALAMA
  Lecture lekρır DERS, KONFERANS VERMEK
  Length length UZUNLUK
  Lettuce letıs SALATA, KIVIRCIK
  Lever liivır KALDIRAÇ, MANiVALA
  Liar layır YALANCI
  Lick lik YALAMAK
  Lid lid KAPAK
  Lighter laytır ÇAKMAK
  Limit limit HAT, SINIR, LiMiT
  Liquidate likvideyt TASFiYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
  Literature litricır EDEBiYAT
  Litter litır ÇÖP,DAĞINIKLIK
  Liver livır KARACiĞER
  Loaf lof BÜTÜN EKMEK, VAKTi BOŞA GEÇiRMEK
  Loan lon ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
  Lobster lobstır iSTAKOZ
  Locate lokeyt KURMAK,YERLEŞTiRMEK
  Lonely lanliy YALNIZ, KiMSESiZ
  Lorry lori KAMYON
  Loyal loyıl SADIK
  Loyalty loyıltiy SADAKAT,BAĞLILIK
  Magazine magızin 1)SiLAH DEPOSU 2)MAGAZiN 3)ŞARJÜR (SiLAHIN)
  Magnet magnit MIKNATIS
  Palm paam 1)AVUÇ 2)PALMiYE AĞACI
  Panel penıl PANEL
  Pants pents 1)DON 2)PANTOLON (AmE)
  Parachute perışut PARAŞÜT
  Parade pıreyd RESMi GEÇiT
  Participate partısipeyt BAŞKALARIYLA BiRLiKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
  Passive pesiv PASiF, EYLEMSiZ
  Pasta pesti MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
  Paste peyst BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
  Pastime pastaym HOŞ iYi ZAMAN
  Path peth PATiKA, KÜÇÜK YOL
  Patrol petrol DEVRiYE
  Patron petrın 1)DESTEKLEYiCi KiŞi 2)DEVAMLI MÜŞTERi
  Pause poz MOLA, ARA
  Paw poo HAYVAN PENÇESi
  Pea pii BEZELYE
  Peach piiρ ŞEFTALi
  Peak pik ZiRVE, TEPE
  Peanut pinat YER FISTIĞI
  Pearl pörl iNCi
  Peasant peznt ÇiFTÇi, KÖYLÜ KESiM
  Pedal pedıl PEDAL
  Pedestrian pidestriın YAYA GiDEN
  Peel piil KABUK SOYMAK (Meyve)
  Penknife pen nayf ÇAKI
  Pension penşın EMEKLi MAAŞI
  Perfume pörfyüüm PARFÜM
  Peril peril BÜYÜK TEHLiKE
  Period periid 1)ÇAĞ, DEViR, PERiOD 2)ADET (hali)
  Permanent pörmınınt DEVAMLI,SÜREKLi
  Persist pesist DEVAM ETMEK
  Pessimist pesimist KÖTÜMSER
  Petrol Station petrıl steyşın BENZiNCi
  Philosophy fılosıfi FiZOLOFi
  Physical fizıkıl FiZiKSEL
  Picket pıkıt GREV GÖZCÜSÜ, FABRiKA ÖNÜNDE BEKLEME
  Pickle pıkıl TURŞU
  Pillow pilow YASTIK
  Pillowcase pilokeys YASTIK KILIFI
  Pinch pinρ ÇiMDiKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
  Pincers pinρırs 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
  Pioneer paynır ÖNCÜ
  Pistol pıstıl TABANCA
  Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
  Plastic plestik PLASTiK
  Platform pletform 1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
  Playground pleygraund OYUN SAHASI
  Plum plam 1)ERiK 2)BONBON SEKERi
  Plumber plamır MUSLUK TAMiRCiSi
  Pole pol 1)KUTUP 2)DiREK, KAZIK
  Porcelain poselın PORSELEN
  Porter pootır 1)HAMMAL 2)KAPICI
  Postage postıρ POSTA ÜCRETi
  Poverty povitı FAKiRLiK
  Power Of Attorney pavır ıv atörn VEKALETNAME
  Power-House pauwırhaus 1)ELEKTRiK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJiYE SAHiP ŞEY
  Precious presis KIYMETLi, ÇOK SEViLEN
  Precisely prısayzlı KESiNLiKLE, TAM MANASIYLA
  Prescription priskrıpşın REÇETE
  Preserve prizörv KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
  Primarily pramırili ANA OLARAK
  Primary praymeri 1)ÖNCELERi,ESKiDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)iLK OKU
  Primitive primitiv 1)iLKEL 2)BASiT, MODASI GEÇMiŞ
  Priority payoriti ÖNCELiK
  Privilege privılıρ iMTiYAZ
  Process proses iŞLEM
  Prohibit prıhibit YASAKLAMAK
  Promote prımot 1)iLERLEME,TERFi ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
  Promotion primoşın TERFi
  Propeller prıpelır 1)iLERiYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESi
  Proportion propoşın ORANTI
  Prosecute prasıkyut TAKiP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
  Prostitution prostıtuşın FUHUŞ
  Proverb provörb ATA SÖZÜ
  Provocation prıvıkeyşın KIŞKIRTMA
  Provoke prıvok KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
  Publicity pablısiti iLAN, REKLAM, YAYINLAMA
  Pull Up pull ap ARACI DURDURMAK
  Pulse pals NABIZ, VURUŞ
  Pumpkin pampkin KABAK
  Punctual pankρuıl TAM ZAMANINDA
  Pure püur SAF, TEMiZ
  Purse pöös KÜÇÜK EL ÇANTASI
  Pyramid piramit PiRAMiT
  Qualified kwolifayd EHLiYETLi, KALiFiYE
  Quota kwotı KOTA, KONTENJAN
  Quote kwot AKTARMA, SÖYLEME
  Racket rekit RAKET
  Radar reydır RADAR
  Railing reiling BAHCE PARMAKLIKLARI
  Ram rem 1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
  Rash raş 1)HIZLI, ACELE 2)ÇiL
  Rat ret SIÇAN
  Rear rıir 1)YETiŞTiRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
  Recession riseşin DURAKLAMA, GERiLEME, EKONOMiDE DURGUNLUK
  Recipe resipi YEMEK TARiFi
  Recollect rekılekt HATIRLAMAK
  Reconcile rekınsaıl UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
  Reconciliation rekınsilieyşin UZLAŞMA
  Referee refiri HAKEM
  Singular singulır ACAiP, TEK, EŞSiZ
  Siren saırın SiREN
  Skim skim KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FiKRi ALMAK
  Skull skal KAFATASI
  Slice slays DiLiM, DiLiMLEMEK
  Slipper slipır TERLiK
  Slot slot UZUN, DÜZ DELiK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERi vb.
  Smart smart 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
  Smuggle smagıl KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
  Snack snek KÜÇÜK, HIZLI YENiLEN YEMEK
  Snag sneg PÜRÜZ
  Snub snab KÜÇÜMSEMEK,HAKiR GÖRMEK
  So Far so far ŞiMDiYE KADAR (=Up to now)
  Soak sok ISLATMAK
  Soccer sokır FUTBOL
  Social soşıl SOSYAL
  Sock sak 1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
  Solidarity soliderıti DAYANIŞMA
  Sophisticated sofistikeyt iNCELiKLi SOSYAL HAYATTAN BiLGiSiOLAN,UKALA,KARIŞIK
  Souvenir suuvenır HATIRA
  Span spen 1) iKi LiMiT ARASINDAKi ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
  Spanner spenir SOMUN SIKMA ALETi(Adjustable spanner=ingiliz anahtar
  Spectacular spektıkulır GÖRÜLMEYE DEĞER
  Spectator spekteytır iZLEYiCi (Maρ vb.)
  Speedometer spidamıtır HIZÖLÇER
  Spice spays BAHARAT
  Spider spaydır ÖRÜMCEK
  Spill spil DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
  Spiral spiral SPiRAL
  Spit spit TÜKÜRMEK
  Splash splaş SIÇRATMA
  Squash skwaş 1)BiR ÇEŞiT OYUN 2)SIKIŞMAK
  Squeeze skwiiz SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
  Stabilize stebilayz DENGELEME,SAPTAMA
  Stable sıteybıl 1)AHIR 2)iSTiKRARLI (Stable goverment)
  Stadium stedyum STADYUM
  Stall stool 1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKiT KAZANMA
  Stapler steipılr ZIMBA (Tel)
  Stationery steyşınery KIRTASiYE
  Statue statüü HEYKEL
  Steak steyk BONFiLE
  Steel stiil 1)ÇELiK 2)BÜYÜK GÜÇ
  Steep stiip 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENiŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
  Step Child step ρayld ÜVEY ÇOCUK
  Sterile sterayl 1)AMELiYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERi
  Sterilize sterilayz KISIRLAŞTIRMA, MiKROPLARDAN ARITMA
  Stethoscope stethıskop GÖĞÜS DiNLEME CiHAZI, STETESKOP
  Steward stüvıd 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
  Stock Certificate stok sertifikeyt HiSSE SENEDi
  Stool stuul TABURE
  Storm stoom FIRTINA
  Strain streyn GERMEK, SÜZMEK, iNCiLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
  Strainer streynır SÜZGEÇ
  Strap strep TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
  Stretcher streρır SEDYE
  Structure strakρır YAPI
  Studio stüudio SÜTÜDYO
  Stutter statır KEKELEMEK, KEKEME
  Style stayl SiTiL
  Submit sıbmit 1)REYiNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLiM OLMA,BOYUN EĞME
  Subscribe sebskrayb 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLi PARA YARDIMI YAPMAK
  Subsidize sabsidayz YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
  Subsidy sabsidiy YARDIM, SÜBVANSiYON (Devletten)
  Substance sabstıns MADDE, CEVHER
  Substitute sabstitüvt VEKiL TAYiN ETME, YERiNE GEÇME
  Subtract sabtrekt ÇIKARMAK (6-3=3)
  Sufficient sefişınt YETERiNCE
  Suicide suisayd iNTiHAR (Commit suicide : intihar etmek)
  Suitcase suitkeys BAVUL (Elbise iρin)
  Summary samiri ÖZET
  Summit samit ZiRVE
  Sunset sanset GÜNEŞiN BATIŞI
  Superior süperiyır DAHA iYi, ÖNEMLi, AKILLI
  Supervise süpervayz DENETLEME, GÖZLEM
  Supplies sıplayz ERZAK, MAL
  Suppress sıpres 1)BASKI ALTINA ALMA,SiNDiRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
  Supreme süupriim YÜCE, ÜSTÜN
  Surgeon söcın CERRAH
  Surgery söcırı AMELiYAT
  Surrender sırendır TESLiM OLMAK (To yield)
  Suspend sıspend ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
  Suspension sıspenşın ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
  Suspicion sıspışın ŞÜPHE
  Swan swan KUĞU
  Sweat swet TER,TERLEMEK
  Sweater swetır SÜVETER
  Swollen swolın ŞiŞMiŞ
  Syrup sırıp ŞURUP
  Tablet teblit TABLET
  Taboo tabuu AYIP, ARGO, TABU
  Talent telınt 1)KABiLiYET (ÜSTÜN) 2)SEKSi CAZiBESi OLAN KADIN
  Tan ten TEN RENGi
  Tangerine tengerin MANDALiNA
  Tape-Measure teip-mejır MEZURA
  Target tergıt HEDEF
  Tariff terif TARiFE, FiAT LiSTESi
  Tart tart 1)TURTA,TART,PASTA 2)ASiT TADI3)SOKAK KADINI,FAHiŞE
  Tease tiiz 1)KIZDIRMA,YÜZ VERiP SONRA SIRT ÇEViRME2)KABARTMA(SA
  Technique teknik TEKNiK
  Teenager tiineρır 13-19 YAŞ ARASI
  Urban ööbın ŞEHiRSEL, KENTE AiT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
  V.I.P. viaypi (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLi KiŞi
  Vacation vekeyşın TATiL
  Vacuum cleaner vakuum klinır ELEKTRiK SÜPÜRGESi
  Van ven MiNiBÜS
  Vanilla venilı VANiLYA
  Vaporize veipırayz BUHARLAŞMAK
  Vase vaaz VAZO
  Veil veil DUVAK
  Vein veyn DAMAR
  Velvet velvıt KADiFE
  Venture venρır MACERA, RiSK (Genelde iş hayatında)
  Verb vörb FiiL
  Verdict vördikt HÜKÜM
  Vertical vörtıkıl DiKEY
  Vest vest ATLET, FANiLA
  Vet vet VETERiNER
  Via vaı GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
  Viable vaıbıl GEÇERLi (But in practice it wouln't be viable)
  Vice vays 1)YARDIMCI, LiDERiN YARDIMCISI 2)MENGENE
  Vicious Circle vişıs sörkıl KISIR DÖNGÜ
  Victimize viktımayz KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
  Vinegar vinıgır SiRKE
  Violin vaılın KEMAN
  Vital vaytıl ÇOK ÖNENEMLi
  Volcano volkeno VOLKAN,YANARDAĞ
  Volleyball volıbol VOLEYBOL
  Voluntary volıntri GÖNÜLLÜ
  Vomit vamit KUSMAK
  Vowel vavıl SESLi HARF (a,e,i)
  Vulnerable valnıbıl ZAYIF, KORUMASIZ
  Vulture valρır 1)AKBABA 2)HARiS KiMSE
  Wager wacır iDDiAYA GiRMEK
  Wagon wegın YÜK VAGONU, AT ARABASI
  Waist weyst BEL
  Waistcoat weystkot YELEK
  Wallet walıt CÜZDAN
  Walnut wolnat CEViZ
  Warder woodır 1) BEKÇi, MUHAFIZ 2) GARDiYAN
  Wardrobe wordroop GARDROP, BÜYÜK DOLAP
  Ware weyır EŞYA (Kitchen ware vb.)
  Warehouse weyrhaus DEPO
  Warrant warınt GARANTi
  Wasp wasp ARI (Bal arısı değil)
  Water Proof wotır pruf SU GEÇiRMEYEN
  Water-Colours wotır kolırs SULU BOYA
  Whale weyl BALiNA
  What If wat if NE OLURDU..
  What's Its (His/Her) Name BiLMEM KiM (BiRiSiNiN ADINI UNUTMA)
  What's More wats mor BUNUN YANISIRA, ÜSTELiK
  What's What wats wat iŞiN ÖNEMiNi BiLMEK (I know what's what)
  Wheel wiil TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLi BiR ŞEYi ELLE iTMEK
  Whim whim KAPRiS
  Whisper wispır FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
  Wind Screen wind skriin ARABA ÖN CAMI
  Windpipe windpayp NEFES BORUSU
  Windscreen Wiper windskriin way SiLECEK
  Wing wing KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
  Wisdom wizdım AKIL
  Witch wiρ CADI
  Worship wörşip 1)TAPMAK, TAPINMAK, iBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
  Wrist rist BiLEK
  Zoom zum YAKLAŞTIRMAK
  ... tenay
 5. 5.
  bilgi içerikli entryin suyunu çıkarmış arkadaş.
  kaynaksız verilen kelimelerdir.
  2 ... yazar x
 6. 6.
  okuyanın aq.
  ... sanalvokta