1. 1.
  Yahudiler ile hristiyanlar söylüyor bunu ilk. Hz isayı gammazlayan yahudiler idi. Eski ahit ve yeni ahit ortada. 325 iznik konsilini toplayanlar da pagan hristiyanlar. Binlerce incili yazan da biz değildik.
  8 -5 ... gazeloglu
 2. 2.
  Bunu kim söylüyor?
  Müslümanlar.
  Dayanakları ne?
  Kuran.
  Peki, kuran'ın doğru olduğunu kim söylüyor?
  Müslümanlar.
  Kaynak ne?
  Kuran.

  Demek ki müslümanlar'ın desteksiz salladığı iddiadır.

  Delinin biri mağaraya kapanmış, melekler buna vahiy getirmiş. Okuma yazması olmayan bedevi binlerce ayeti aklında tutmuş. Ölümünden bilmem kaç sene sonra bu ayetler aynen kağıda geçirilmiş.

  Yersen!?!?
  4 -6 ... mitolojide kokorec tanrisi
 3. 3.
  itiraf ediyorum barnabas ve tomas ı ben yazdım o yüzden Vatikan kabul etmiyor birde Vatikan'da o gizli kitaplığın arkasında saklanmış yasaklı inciller var onu da açıklasınlar.velhasıl Kuran'da tahrif edildiğine dair bir çok ayet var bu bizim için yeterli bilgidir.
  1 ... kalahari 1
 4. 4.
  kendim bizzat okumadım ancak 4 tane değişik incil'in olduğunu söylemeleri bile bize bu durumu açıklıyor.

  ayrıca tanrı, incil'i ve tevrat'ı koruyacağını söylemiyor. sadece kuran-ı kerim'in koruyucusu olduğunu söylüyor.

  tabi bunda son peygamber ve dolayısıyla son kutsal kitap olma olasılığı çok yüksek.
  4 -4 ... bahtsizeskimo
 5. 5.
  hicbir kutsal kitap yada hicbir peygamber tarafindan mujdelenmemis dine mensup kisilerin desteksiz iddiasi.
  2 ... arxaggelou
 6. 6.
  Kendi inandığı kitapla çelişen kişidir. Netekim kuran'da tevrat ile incil'in değiştiğini iddia eden tek bir ayet bile yoktur. Bilakis tevrat ve incil pek çok yerde tasdiklenir. Şimdi sivri zekalılar orada gerçek incil ve tevrat'tan bahsediyor falan diyecek hayır efendim birçok yerde üzerine basa basa 'elinizdeki tevrat', 'elinizdeki incil' ifadeleri kullanılıyor.

  incil ve tevrat değişti iddiası kuran ile aralarındaki çelişkiler ortaya çıkınca müslümanlar tarafından uydurulmuştur.

  Yoksa dört incil yani matta, yuhanna, markos ve luka incillerinin 2 bin senedir hiç değişmeden korunduğu bir gerçektir. 2 bin sene önceki incillerle günümüzdeki inciller aynıdır.

  Gelelim şu meşhur iznik konsili meselesine. Bu konsilde yüzlerce incil arasından 4 tane incil'in seçildiği de bir safsatadır. 4 tane incil yukarıda da belirttiğim gibi 2 bin sene önce oluşturulmuş ve günümüze kadar aynen gelmiştir. Çoğu kez bu incil dediğimiz kitap yeni ahit ile karıştırılır. Yeni ahit tek bir kitaptır ve 27 bölümden oluşur
  ilk 4 bölümü yukarıda bahsettiğim incillerden oluşur ve isa'nın hayatını konu alır.

  iznik konsilinde ise incil'in içeriğiyle ilgili hiçbir şey tartışılmamıştır. bu toplantıda hristiyanlıktaki teslis inancı gibi bazı meseleler tartışılmış ve hristiyanlık belirli bir sisteme oturtulmuş ve mezheplere bağlanmıştır. islamiyet'teki icmaya benzetebiliriz bu olayı.

  Ha ben incil'e inanıyor muyum hayır tabi ki hiçbir masal kitabına iman edecek halim yok.
  2 -2 ... has kemalist
 7. 7.
  Demek tevrat da bozulmamış. Üstelik bunu biz iddia ediyormuşuz öyle mi? O halde bırakın buna tevrat cevap versin;"Allah'ımızın sözlerini değiştirdiniz." (Yeremya, 23/36)

  --spoiler--
  Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?

  - Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere, bizzat Tevrat'tan delil var mıdır?
  - Hz. Muhammed (s.a.s) Tevrat ve incil'de geçiyor mu?
  - Eğer Tevrat tahrif edildiyse / değiştiyse, Kur'an'da neden Yahudilere ve Hristiyanlara, Tevrat ve incil ile hükmetmeleri emri vardır?

  Bugün elimizde bulunan Tevrat’ın tahrif edildiğine dair deliller pek çoktur. Hz. Mûsâ’nın levhalar şeklinde aldığı ve Yahûdilere dikte ettirdiği Tevrat, bugün elimizde bulunan Tevrat’ın aynısı değildir.

  Tevrat, Hz. Mûsâ’ya indiği halde, bugün elimizde bulunan Tevrat, Hz. Mûsâ’nın mezarından bahsetmekte, hatta Hz. Mûsa’nın mezarının kaybolduğundansöz etmektedir. Tevrat’ın bu konudaki ifadeleri aynen şöyledir:

  “Ve Rabbin sözüne göre, Rabbin kulu Mûsâ orada, Moab diyarında öldü. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü. Fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez. Ve Mûsâ öldüğü zaman yüz yirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı ve kuvveti eksilmedi. Ve isrâiloğulları Moab ovasında otuz gün Mûsâ’ya ağladılar. Ve Mûsâ için yas ağlama günleri tamam oldu.” (Kitab-ı Mukaddes, Tesniye 34/5-8)
  Bu ifadelerin sonradan Tevrat’a ilâve edildiği açıktır. Halbuki Tevrat’tanmış gibi nakledilmektedir.

  isrâiloğullarının peygamberlerine Allah tarafından indirilen Tevrat'ı, Kur'an tasdik eder. Tevrat'ı bir nur ve öğüt (Enbiyâ, 21/48), hidâyet kaynağı (isrâ 17/2), bir hidâyet ve rahmet (Kasas, 28/43) olarak vasıflandırır. Buna karşılık Kur'an, Tevrat'ın tahrif edildiğini de haber verir. Onlar Kitabı elleriyle yazıp “bu Allah katındandır” diye yalan söylemektedirler. (Bakara, 2/79) Allah'ın kelâmını değiştirmektedirler. (Bakara, 2/59, 75) Kelimeleri konuldukları anlamlardan çıkarmaktadırlar. (Nisâ, 4/46; Mâide, 5/13, 41; A'râf, 7/162) Vahyi gizlemektedirler. (Bakara, 2/159, 174; Mâide, 5/15; En'am, 6/91) Vahyi ciddi muhafaza etmeyip unutulmaya terk etmektedirler. (Mâide, 5/13-14)

  isrâiloğullarının kitapları Tevrat'ı tahrif ettiğini bizzat Tevrat'ın kendisi itiraf ederek, Yeremya peygamberin dilinden şöyle söyler:

  "Allah'ımızın sözlerini değiştirdiniz." (Yeremya, 23/36)

  Tevrat'ın tahrif edildiğini anlamak için derin bir araştırma yapmaya ihtiyaç yoktur. Tevrat satırları arasında yapılacak kısa bir gezinti, Tevrat'ın tahrifine dair birçok örneği gözler önüne serecektir. Tevrat'ta Allah'a oğul isnâd edilir. (Tekvin, 6/2; Mezmurlar, 2/7) Allah'ın, yiyip bitiren bir ateş olduğu ifade edilir. (Tesniye, 4/24) Allah'a yorgunluk isnâd edilir. (Tekvin, 2/2) Allah'ın, Hz. Yakub'la güreşip ona yenildiği gibi komik hikâyeler aktarılır. (Tekvin, 32/28)

  iftira edilen sadece Allah değildir. Onun peygamberleri de türlü iftiralara uğrar Tevrat'ta. Hz. Âdem, Allah'ın dilinden ilâhlaşmış biri gibi tanıtılarak hem Allah'a hem Âdem'e iftira edilir:

  "işte Âdem iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden birisi gibi oldu." (Tekvin, 3/22-23)

  Tevrat'ta, Hz. Nuh'a içki içiren kızlarının onunla zina ettikleri ve öz kızlarının bu peygamberden hamile kaldığı söylenir. (Tekvin, 19/30-36) Yine aynı peygambere yapılan bir başka çirkin isnat da torunu Ken'an tarafından sarhoşken tecavüze uğradığıdır. (Tekvin, 9/20-25) Hz. ibrahim de Tevrat'taki iftiralardan payını alır. Bu yüce peygamber, hanımı Sâra'yı kendi elleriyle Firavun'a peşkeş çeken biri olarak gösterilir. (Tekvin, 12/14-19)

  Tevrat'ta Hz. Yakub, Allah'a başkaldıran ve onu azarlayan biri olarak gösterilir. (Sayılar, 11/10-15) Hz. Harun, Tevrat'a göre altın buzağı putunu yapıp buna tapılmasını emreden biridir. (Çıkış, 32/1-5; 24, 35)

  Tevrat'ta Hz. Dâvud, Uriya adlı bir komutanının hanımıyla zina eden, ondan gayrimeşru çocuk sahibi olan ve onunla evlenmek için kocası Uriya'ya komplo kurarak öldürten bir zorba olarak takdim edilir. (II. Samuel, 11/2-27) Hz. Süleyman, hanımlarından putperest olanların oyununa gelerek puta tapan biri olarak gösterilir. (Krallar, 11/4) Yine aynı peygamberin ağzından şuh ve müstehcen şiirler verilir. (Neşideler Neşidesi, 1/1-4)

  isrâiloğullarının peygamberlerine önce çamur atıp sonra onu kutsal kitaplarına geçirmelerini Kur'an şiddetle yerer. Tevrat'ta yer alan peygamberlerden birçoğu Kur'an'da da yer alır. Ancak Kur'an, kendisinde adı geçen hiçbir peygamber hakkında onların peygamberlik şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak hiçbir rivayete yer vermez. Üstelik, Tevrat'ta iftiraya uğrayan kimi isimleri de aklar. Bunlardan biri Tevrat'ta puta tapmakla itham edilen Hz. Hârun'dur. Kur'an, olayın doğrusunu vererek, Hz. Hârun'un putçu Yahudilere engel olmaya kalktığını, lâkin buna güç yetiremediğini aktarır. (A'râf, 7/150; Tâhâ, 20/90-94)

  Tevrat'ta iftira edilip de Kur'an'ın akladığı isrâiloğulları peygamberlerinden biri de Süleyman peygamberdir. Tahrif edilmiş Tevrat'ta sırf boy asabiyeti uğruna Hz. Süleyman, küfre düşen ve putperest olan biri olarak lanse edilir. (I. Krallar, 11/5, 9) Kur'an ise, Yahudilerin bu iftirasını "Onlar, şeytanların uydurdukları sözlere uydular." diye reddederek. Hz. Süleyman'ı

  "Süleyman kâfir olmadı, lâkin (onu tekfir eden) şeytanlar kâfir oldu."(Bakara, 2/102) ifadesiyle aklar.

  Ayrıca yaratılış kıssası, Âdem kıssası, Nuh kavmi ve kıssası, Lût kavmi ve kıssası, Kur'an'da, Tevrat'ta geçtiği gibi yalan yanlış değil; doğru ve nübüvvet makamına yakışmayacak isnat ve iftiralardan uzak bir biçimde anlatılır.

  https://sorularlaislamiye...e-nasil-cevap-verilebilir
  --spoiler--
  5 -2 ... gazeloglu
 8. 8.
  Aynı zamanda yalan konusunda uzman kişidir. Hayır yani bu tevrat'ı yazan adamlar o kadar gerizekalı mı ki tevrat'ın değiştirildiğini iddia eden bir ayet yazsınlar içine?

  Evet doğru tevrat'ın içinde pek çok sapıklık var. Bunu biz de biliyoruz zaten. Bunları gösterip tevrat tahrif edildi demen komik. Senin inandığın kuran bu tevrat'ı tasdikliyor. Yani tevrat'ın içindeki tecavüz mecavüz falan her türlü sapıklığı onaylıyor, kabul ediyor.

  Hatta bir kuran ayetinde muhammed'e hitaben deniyor ki "içinde allah'ın hükmü bulunan tevrat dururken seni mi hakem yapıyorlar?" Başka bir ayette de hıristiyanlara hitaben "allah'ın size indirdiği incil ile hükmedin" diyor. Buralarda bahsedilen tevrat ve incil günümüzdeki tevrat ve incil. Bu kitaplar zaten insanlar tarafından yazılmış ve oluşturulmuştur. Daha baştan uyduruktur yani. Ancak bir tahrifat olduğu iddiası doğru değildir.
  2 -3 ... has kemalist
 9. 9.
  Has Kemalist sen Kuran-ı terstenmi okuyorsun yoksa işinemi öyle geliyor.kuranda Allah kötülüğü emretmez diyor.o sapkınların işretlerine niye onay versin???sen Kuran-ı tefsiriyle beraber baştan sona oku siyerlede devam et bütünlüğü ve mantığı yakalarsın uydur buydur sallama.
  1 -2 ... kalahari 1
 10. 10.
  "Kitabın bir satırından yazarı eleştirenler, anüsüne bakıp hayvana iğrenç diyen veterinere benzer."
  ... konusalimbakariz