1. .
    (bkz: gıyaseddin keyhusrev)
    ... liberalisticcommunist