1. 1.
  dış ticaret müsteşarlığına bağlı, ihracat ile ilgili üyelere her türlü teknik konularda destekleme ve problem giderme noktasında birçok görevi olan kuruluşlardır. görevleri D.T.M tarafından belirlenir.

  genel olarak görevleri şunlardır:

  *Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak,

  *ihracatın ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine çalışmak,

  *iştigal sahasına giren maddelerin cins, nevi ve miktar itibariyle üretim ve ihracat potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

  *Çalışma konusuna giren malların ihracatının artırılması ve daha iyi değerlendirilebilmesi için, incelemeler yapmak, kurs ve seminer düzenlemek, üyelerine her türlü hizmeti sunmak,

  *Üyelerin çalışmalarında karşılaşacakları güçlükleri gidermeye çalışmak, alıcısı tarafından haksızlığa uğratıldığı tespit edilen üyelerin hakları için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

  *Uluslararası kuruluşlarla mesleki bazda üyelerin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

  *Amaçlarının gerçekleşmesini teminen bütçe imkanları göz önünde tutulmak ve Müsteşarlığının iznini almak suretiyle gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında hizmet birimleri kurmak,

  *Mensup ve üyelerine hizmet verecek taşınmaz mal almak, yaptırmak,satmak, kiralamak, rehin ve ipotek alıp vermek ve bunlarla ilgili işlemleri bütçe imkanlarını dikkate alarak yerine getirmek,

  *Üyelerine ortak hizmet verecek şirket tesis ve işletmeler kurmak,kurulmuş olanlara iştirak etmek,

  *Sergi açmak ve açılan fuar ve sergilere iştirak etmek,tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, laboratuarlar kurmak,satış mukaveleleri geliştirmek,

  *Konuları ile ilgili olarak Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
  4 ... arcadian
 2. 2.
  ihracat yapmak için gerçek ve tüzel kişilerin üye olması gereken, bölgesel olarak bulunan, ihracatçıyı korumak ve ihracata kolaylıklar sağlamak için bulunan kuruluş.
  1 ... karatekir