1. 1.
    kuran ı kerim i hadislerle açıklayan 16 ciltlik tefsir kitabı. ibni kesir in eseridir.

    müellif önce kuran ı tefsir etmiş, sonra hadis âlimlerinin kitaplarından meşhur hadisleri isnadları ile birlikte zikretmiştir.hadislerin isnadları hakkında cerh ve tadil yönünden izah edip genellikle hadislerin garib, münker ve şaz oluşlarını açıklamıştır. sonra da sahabe ve tabiînin sözlerini zikretmiştir.
    4 ... imper