1. 1.
  iş tatminini etkileyen faktörleri inceleyen bir kuramdır.

  Bu kurama göre, genel olarak herhangi bir işin
  beş önemli temel iş özellikleri (boyutları) bulunmaktadır.
  Bu boyutlar veya temel iş özellikleri ile işinde karşı
  karşıya gelen bir insan, her bir özelliğe göre psikolojik
  bir durum yaşar ve bu durum, insanın işine motive
  olmasını ve dolayısıyla hem kendisi hem de çalıştığı
  iş yeri açısından olumlu ve istendik iş davranışlarında
  bulunmasını sağlar. Ancak, bu ilişki sadece zenginleştirilmiş
  işleri arzu eden veya bu tip işlere ihtiyacı olan
  kişiler için geçerlidir.

  Herhangi bir işte beş ayrı temel
  özellik bulunmaktadır. Bu özellikler sırasıyla şöyledir:
  Birinci özellik beceri çeşitliliğidir (skill variety). Bu
  kavram bir işin, işi yapan kişinin çeşitli becerilerini
  kullanmasına izin verip vermemesiyle ilgilidir. Örneğin,
  bir mühendis işini yaparken çeşitli becerilerini -hem
  zihinsel hem de fi ziksel olarak- kullanır. ikinci özellik
  görev kimliğidir (task identity). Yapılacak bir işin ne
  derece baştan sona kadar ilgili kişi tarafından yapılıp
  yapılmadığı ile ilgilidir. Örneğin, üretim bandında
  çalışanlar bir işin sadece bir kısmını yaparken, takım
  halinde televizyon üretenler bir televizyonu başından
  sonuna kadar kendileri üretirler.
  Üçüncü özellik görevin anlamlılığıdır (task
  signifi cance). Bu kavram, yapılan bir işin başkalarının
  hayatında önemli değişiklikler yapıp yapmadığıyla
  ilgilidir. Örneğin, bir hemşirenin yaptığı görevler
  hastaların hayatlarında anlamlı bir etki yapmaktadır.
  işlerinde bu üç özellik bulunan kişiler psikolojik
  olarak bir “anlamlılık” (meaningfulness) hissederler.
  Dördüncü iş özelliği ise bir kimsenin işinde yaşadığı
  “özerklik veya serbestlik” (autonomy) ile ilgilidir. Bu,
  daha çok bir çalışanın görevini hiç kimseden yönerge
  iş Özellikleri 69
  almadan yapması ile ilgilidir. Örneğin, bit temizlik işçisi
  yapacağı iş için adım adım emir alıyorsa veya bir
  sekreter yazacağı resmi yazı konusunda amirinden satır
  satır emir alıyorsa, bu işlerde serbestlik veya özerklik
  az demektir. Bunun yanında bir mimar tasarım yaparken
  kimseden emir almaz ve işinde serbestlik var
  demektir. işinde serbestlik yaşayan çalışanlar psikolojik
  olarak işleriyle ilgili olarak bir “sorumluluk duygusu”
  yaşarlar.
  iş Özellikleri Modelinin son iş özelliği “geribildirim”dir
  (feedback). Bu kavram, çalışanın yaptığı
  bir işin doğruluyla ilgili olarak işin doğrudan kendisinden
  bilgi almasıyla ilgilidir. Örneğin bir bilgisayar
  programlama mühendisi yaptığı programın
  yanlış olup olmadığını hemen anlarken (çünkü yanlış
  program çalışmaz), tişört üreten bir çalışan ise
  yaptığı yanlışı kalite elemanından amiri aracılığı ile
  öğrenir. işlerinden geri bildirim alanlar “psikolojik
  olarak sonuç bilgisini” hissederler. Bütün bu özelliklerin
  varlığı ancak GiG’ü yüksek olan kişilerde
  olumlu sonuçlar verir. Diğer bir deyişle, bir çalışanın
  GiG’ü yüksekse bu özellikler o çalışanda sonuç
  bilgisi ile ilgili psikolojik duygulanıma neden
  olurken, GiG’ü düşük olan kişilerde işin kendisinden
  gelen geri bildirim herhangi bir etki yapmaz ve dolayısıyla
  işin motive etme potansiyeli hem kişi hem de
  örgüt açısından fazla bir etki göstermez. Yalnız dikkat
  edilmesi gereken önemli bir nokta ise GiG’ü yüksek
  olan kişilerde bile bu kuramın işlerlik kazanması için
  çalışanların amirlerle ilişkiler, ücret doyumsuzluğu,
  iş arkadaşlarıyla problemler gibi alanlarda sorunlar
  yaşamamasının gerektiğidir.
  Kuramın öngördüğü olumlu kişisel sonuçlara
  baktığımızda, bunların başında genel olarak işten alınan
  doyum gelmektedir. ikinci olarak, kişilerin gelişmeleriyle
  ilgili doyum hissetmeleri ve üçüncü olarak da
  kişilerin büyüme motivasyonlarının artmış olması
  gerekmektedir. Örgüt açısından ise, performansın ve
  üretimin artması; iyi iş yapan kişilerin işlerini bırakmamaları
  olumlu getiriler arasındadır.
  1 ... aminiyiyim sulfat