1. 1.
    (bkz: bilgisayar gayi mahmut)
    https://www.youtube.com/watch?v=m3FuFV3ZPHc+
    ... wozniak