1. 1.
  Talha, Cennetle müjdelenen on kişiden biri, islâm'a giren ilk sekiz kişiden ve Hz. Ebubekir aracılığıyla müslüman olan beş kişiden biridir *

  Rivayete göre, Talha b. Ubeydullah, Busra panayırında bulunduğu bir sırada, oradaki bir manastırın rahibi: "Sorun bakayım, bu panayır halkı arasında, ehl-i Harem'den bir kimse var mı?" diye seslenir. Talha da: "Evet var! Ben Mekke halkındanım" diye cevap verir. Bunun üzerine rahip: "Ahmed zuhur etti mi?" diye sorar. Talha: "Ahmed de kim?" der. Rahip: "Abdullah b. Abdulmuttalib'in oğludur. Bu ay O'nun çıkacağı aydır. O, peygamberlerin sonuncusudur. Haremden çıkarılacak; hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir. Sakın O'nu kaçırma" der.

  Rahibin söyledikleri Talha'nın kalbine yer eder. Oradan alelacele ayrılarak Mekke'ye döner ve yakında herhangi bir olayın meydana gelip gelmediğini sorar. Abdullah'ın oğlu Muhammedü'l-Emîn'in peygamberliğini ilan etmiş oldûğunu ve Ebubekir'in de O'na tabi olduğunu öğrenir. Hemen Ebubekir'in yanına vararak rahibin anlattıklarını haber verir. Sonunda her ikisi birlikte Resulullah (s.a.v.)'a giderler. Talha oracıkta müslüman olur....

  Ashâbın zenginlerindendi. Zengin olduğu kadar da cömertti. Cömertliği sebebiyle kendisine "el-Fayyâd" denirdi. Vefat ettiği zaman, miras olarak bir hayli gayrimenkul, nakit para ve değerli eşya bırakmıştır. Rivâyete göre gayri menkullerinin tutarı otuz milyon dirhem, nakitlerinin tutarı iki milyon ikiyüz dirhem ve ikiyüz bin dinar idi. Sadece Irak'tan gelen yıllık geliri yüzbin dirhem civarındaydı

  (bkz: aşere i mübeşşere)
  3 ... white pages
 2. 2.
  aşere-i mübeşşeredendir. peygamber efendimizin* yüce dâvetine uyarak islâmiyet'i kabul edenlerin ilklerindendir. en önemli vasıflarından ikisi cömertlik ve kahramanlıktır.

  tahminen 598 yılında mekke'de doğdu. ticaretle uğraştığından sık sık seyahatlerde bulundu. islâmiyet'le müşerref olmasında, bir seyahati sırasında karşılaştığı olay etkili oldu. ticaret maksadıyla gittikleri busra'da, mekke'den birilerini arayan ve kendisiyle karşılaşan bir hıristiyan rahiple görüştü. rahip; "ahmed zuhur etti mi?" diye sorunca, "ahmed kimdir?" diye karşılık verdi. rahip; "abdullah bin abdülmuttalib'in oğludur. o, peygamberlerin sonuncusudur. mekke o'nun peygamberliğini ilân edeceği yerdir. sonra oradan hicret edecektir." diye cevapladı. bu sözlerin etkisinde kalan talha, mekke'ye döner dönmez, kendisi yokken her hangi bir olayın olup olmadığını sordu. "abdullah'ın oğlu muhammed nebilik iddiasıyla ortaya çıktı" dediler. peygamberliğin ilan edildiğini öğrenince büyük bir sevinçle hazreti ebubekir'in yanına koştu. duyduklarını ona da sordu, doğru olduğu cevabını alınca kendisini peygamber efendimize götürmesini istedi. peygamber efendimizin huzurunda kelime-i şahadeti getirerek müslüman oldu.

  müslüman olduktan sonra çok ağır işkencelere maruz kaldı. onu iple bağlayarak, eski dinine dönmesi için işkence yaptılar. bütün işkencelerine rağmen, "beni öldürseniz de dinimden dönmem" diyerek işkencelere dayandı.

  bedir savaşı başlamadan önce müşrikleri takip etmekle görevlendirilenler arasında olduğundan bu savaşa katılamadı. uhad savaşında bulundu. çarpışmanın ve düşman saldırısının en şiddetli olduğu sırada vücudunu peygamber efendimize (asm) siper ederek korumaya çalıştı. gelen darbelerden birine kolunu siper ettiğinden büyük bir yara aldı. sahabeler onun bu kahramanlığına hayran kaldılar. bizzat peygamber efendimiz onu tebrik etti. hz. ebu bekir, "talha bin ubeydullah, bir uhud kahramanıdır" derken, hz. ömer, "uhud gününün en büyük kahramanıdır" ifadelerini kullandı.

  656 yılında bir savaşta şehit oldu.
  4 ... melezmacir
 3. 3.
  Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa'd b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlib el-Kuraşî et-Teymî. Künyesi, Ebu Muhmmed'dir.

  Talha, Cennetle müjdelenen on kişiden biri, islâm'a giren ilk sekiz kişiden ve Hz. Ebubekir aracılığıyla müslüman olan beş kişiden biridir. Ayrıca, halife seçimini gerçekleştirmeleri için oluşturulan altı kişilik Ashab-ı ,Surâ arasında yer almış meşhur bir sahâbdir. Annesi, es-Sa'be bint Abdillah b. Mâlik el-Hadramiyye'dir (ibn Hişam, "es-Sîretü'n-Nebeviyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalânî, "el-isâbe fî Temyîzi's-Sahâbe", III, 290;ibnü'l-Esîr, "Üsdü'l-Ğâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe", III, 85 vd. 1970).

  Rivayete göre, Talha b. Ubeydullah, Busra panayırında bulunduğu bir sırada, oradaki bir manastırın rahibi: "Sorun bakayım, bu panayır halkı arasında, ehl-i Harem'den bir kimse var mı?" diye seslenir. Talha da: "Evet var! Ben Mekke halkındanım" diye cevap verir. Bunun üzerine rahip: "Ahmed zuhur etti mi?" diye sorar. Talha: "Ahmed de kim?" der. Rahip: "Abdullah b. Abdulmuttalib'in oğludur. Bu ay O'nun çıkacağı aydır. O, peygamberlerin sonuncusudur. Haremden çıkarılacak; hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir. Sakın O'nu kaçırma" der.

  Rahibin söyledikleri Talha'nın kalbine yer eder. Oradan alelacele ayrılarak Mekke'ye döner ve yakında herhangi bir olayın meydana gelip gelmediğini sorar. Abdullah'ın oğlu Muhammedü'l-Emîn'in peygamberliğini ilan etmiş oldûğunu ve Ebubekir'in de O'na tabi olduğunu öğrenir. Hemen Ebubekir'in yanına vararak rahibin anlattıklarını haber verir. Sonunda her ikisi birlikte Resulullah (s.a.v.)'a giderler. Talha oracıkta müslüman olur. (ibn Sa 'd, "et- Tabakâtü'l Kübrâ", III, 215, Beyrut; el-Askalânî, a.g.e., III, 291).

  Birçok müslüman gibi, Talha b. Ubeydullah da islam'a girdikten sonra müşriklerin eziyetlerine maruz kalmış, ama yolundan dönmemiştir. islam'ın azılı düşmanlarından Nevfel b. Huveylid, Talha'nın müslüman olduğunu duyunca, Ebubekir'le onu bir iple biribirlerine bağlamış, uzun süre iplerini çözmemiş, Teymoğulları da bu duruma seyirci kalmışlardır. (ibn Hişam, a.g.e., I, 709; el-Askalânî, a.g.e., III, 291; ibnü'l-Esîr, a.g.e., III, 86).

  Talha ile Zübeyr müslüman olunca, Resulullah (s.a.v.) onları kardeş ilan etti. Hicretten sonra da Medine'de, Talha ile Ubeydullah b. Ka'b'ı, başka bir rivayete göre ise Talha ile Saîd b. Zeyd'i kardeş ilan etmişti.

  Talha, Bedir savaşına iştirak etmemesine rağmen Resulullah (s.a.v.) kendisine ganimetten pay vermiştir. Kimi rivayetlere göre, bu sırada ticaret için Şam'da bulunuyordu. Akla daha yatkın olan bir başka rivayete göre ise, Kureyş kervanı hakkında bilgi toplamak üzere, Resulullah (s.a.v.) tarafından Şam yoluna gönderilmişti. Nitekim, dönüşte Talha'nın ganimetten pay istemesi bunu gösteriyor (ibn Sa'd, a.g.e., III, 216; ibnü'l-Esîr, a.g.e., III, 86).

  Bedir'den sonraki birçok savaşa katılmıştır. Uhud günü Peygamber (s.a.v.)'i kahramanca müdafaa etmiş, O'na bir şey olmasın diye atılan oklara, indirilen kılıç darbelerine karşı vücudunu siper etmiştir. Sonuçta birçok kılıç ve ok yarası almış, aldığı yara neticesi bir kolu çolak kalmış, yine Resulullah'ı müdafaadan geri durmamıştır (ibn Hişam, a.g.e., II, 80; ibnü'l Esîr, a.g.e., III, 86; el-Askalânî, a.g.e., III, 291).

  Hz. Osman'ın şehid edilmesinden sonra, müslümanların büyük bir kısmının Hz. Ali'ye bey'at ettiğini biliyoruz. Bu bey'atte bulunanlardan biri de Talha b. Ubeydullah'tır. Ancak, bey'atten kısa bir süre sonra, Talha ile Zübeyr ibnü'l-Avvam'ın, Hz. Ali'ye karşı çıkan Hz. Âîşe'nin yanında yer almışlardır. Neticede ez-Zübeyr, Hz. Ali'ye karşı çıktığına pişman olarak savaş meydanını terketmiştir. Talha ise mücadeleye devam etmiş, nihayet Cemel günü (h. 36), Mervan b. Hakem tarafından öldürülmüştür. Vefat ettiği zaman tahminen 60-64 yaşlarındaydı (ibn Hişam, a.g.e., 1, 251; ibn Sa'd, a.g.e., III, 224; ibnü'l-Esır, a.g.e., 111, 87; el-Askalânî, a.g.e., 111, 292; ibn Cerîr, Tarîhü'l-Ümemi ve'lMülûk, XI, 50' Beyrut).

  Talha, Peygamber Efendimizin bacanağıydı. Hanımlarından dört tanesi Resulullah (s.a.v.)'ın zevcelerinin kız kardeşleriydi. Bunlardan Ümmü Gülsüm, Hz. Âîşe'nin; Hamne, Zeynep bint Cahş'ın; el-Fâria, Ümmü Habibe'nin ve Rukiyye, Ümmü Seleme'nin kızkardeşi idi (el-Askalânî, a.g.e., III, 292).

  Talha b. Ubeydullah'ın, onbiri erkek, ikisi kız olmak üzere onüç çocuğu vardı. Erkek çocukların herbirine bir peygamber ismi vermişti. Bunlar: es-Seccâd diye bilinen ve Cemel vak'asında babasıyla birlikte öldürülen Muhammed, imran, Musa, Ya'kub (Harre günü öldürüldü), ismail, ishak, Zekeriyyâ, Yusuf, isâ, Yahya, Salih idi. Kızları ise Aişe ve Meryem idi (ibn Sa'd, a.g.e., III, 214; ibn Hişam,.a.g.e., 1,-307).

  Talha, doğrudan Resulullah (s.a.v.)'dan rivayette bulunduğu gibi, Hz. Ebubekir'le Hz. Ömer'den de hadis nakletmiştir. Kendisinden de, oğulları; Yahya, Musa ve isa ile Kays b. Ebi Hâzım, Ebu Seleme b. Abdirrahman, el-Ahnef, Mâlik b. Ebî Âmir ve başkaları rivayet etmişlerdir (ibn Sa'd, a.g.e., III, 219; el-Askalânî, a.g.e., 111, 290).

  Talha; orta boylu, geniş göğüslü, geniş omuzlu ve iri ayaklı idi. Esmer benizli, sık saçlı fakat saçları ne kısa kıvırcık ne de düz ve uzundu. Güler yüzlü, ince burunlu idi. Saçlarını boyamazdı. Yürüdüğü zaman sür'atli yürür, bir yere yöneldiği vakit tüm vucudu ile dönerdi (ibn Sa'd, a.g.e., 111, 219; el-Askalânî, a.g.e., 111, 291).

  Ashâbın zenginlerindendi. Zengin olduğu kadar da cömertti. Cömertliği sebebiyle kendisine "el-Fayyâd" denirdi. Vefat ettiği zaman, miras olarak bir hayli gayrimenkul, nakit para ve değerli eşya bırakmıştır. Rivâyete göre gayri menkullerinin tutarı otuz milyon dirhem, nakitlerinin tutarı iki milyon ikiyüz dirhem ve ikiyüz bin dinar idi. Sadece Irak'tan gelen yıllık geliri yüzbin dirhem civarındaydı (ibn Sa'd, a.g.e., 111, 221 vd.; ibnü'l-Esîr, a.g.e., 111, 85).
  1 ... smurfs
 4. 4.
  talha bin ubeydullah diyede bilinen kendisini hz.muhammede siper edip kolunu gelen okla kaybeden biridir. ancak islam açısından en önemli özelliği şudur;

  bu arkadaş yüzünden ahzab suresi 53-54 inmiştir.

  nedenide "muhammed öldükten sonra hz.ayşeyi ben kendime nikahlıyacağım" demesidir.
  -2 ... hayvan gibi yazar
 5. 5.
  "Canlı şehit" diye anılan aşere-i mübeşşere'den olan kutlu sahabe. Allah onun yolundan gitmeyi nasip etsin.
  2 ... tezhane
 6. 6.
  (bkz: ahzab suresi 53 üncü ayet/#16511475)
  1 -1 ... firstman