1. 1.
    (bkz: modernite)
    (bkz: kapitalizm)
    (bkz: vahşi kapitalizm)
    (bkz: emperyalizm)
    ... ibni maymun