1. 1.
    h2g2 platformunda entry ekleyenlere verilen isim.
    ... rootz