1. 1.
    yunan katildir palikarya zalim.
    1 ... azmhyr