bugün

evet sevgili sözlük yazarları, hergün ekonomi hakkında kalemşörlük yapan, asıp kesen, ülke ekonomisini kurtaran, ihya eden onlarca sözlük yazarı arasında bu başlığı açmak da yine bana nasip oldu. şimdi diyeceksiniz ki "ulan bize ne harcama yetkilisinden, bilmesek nolur." ama ekonomiden amatörülerden biraz fazla anlayanlar ekonomide en önemli aktörün devlet olduğunu bilir ve kamu ekonomisini yakından takip ederler.

şimdi gelelim tanımımıza. 5018 sayılı kamu mali ve kontrol kanunu; mülga 1050 sayılı kanundan farklı olarak harcama yetkisini üst yöneticiden alarak bunu bütçede kendisine ödenek tahsis edilmiş her bir birimin amirine vermiştir. her ne kadar bu durum yetki paylaşımı olarak görülse de özellikle mahalli idarelerde durum hiç de öyle değildir. bir nevi davul birim amirinin boynuna asılıdır ama tokmak üst yöneticinin elindedir.

harcama yetkililiği görev ve sorumlulukları, harcama yetkilisinin belirlenme şekli, harcama yetkisinin devri gibi konular 5018 sayılı kanunun 31. maddesinde açıklanmıştır.

Harcama yetkilileri kimlerdir? Harcama yetkisi devredilebilir mi? Devredilebilirse şartları nelerdir?

5018 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca; bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahalli idarelerde içişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler;

a) merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
b) merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,
c) belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
d) mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine kısmen veya tamamen devredebilirler.

her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000 (ikiyüzellibin) YTL sını, yapım işlerinde ise 1.000.000 (bir milyon) YTL sını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.
(bkz: anne) en deneyimli harcama yetkilisidir. bir anneyi başbakan yapın bak nasıl düzeltiyor ekonomiyi. o ki 700 lirayla çocuk okutan, kira, elektrik su telefon ödeyene, bir de üstüne karın doyurandır. 700 lirayla bunları yapabiliyorsa, bütçedeki milyarlarla bu ülkeyi ihya eder!
unutmayın tansu çillerde anneydi ve ülkenin içine etti. anadolumun o halis anneleri var, annemsi taklitler var.

davul misali içi boş olan, en basit yemekleri yapmayı bile başaramayan,makyaj-kuaför,ayakkabı-alışveriş ve kariyerle kafayı bozan kızlardan ne kadar anne ve yuvayı yapan dişi kuş ve geliri çarçur etmek bir yana geçimi sağlamak adına en rasyonelce mali tevzin'i uygulayan bir harcama yetkilisi olur,merak olunur.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.