1. .
    (bkz: hamaset dili ve edebiyatı)
    ... bostorgay