bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  ilk olarak çocuk koruma kanunu ile hukuk sistemimize girmiş olmakla beraber son olarak cmk'nın 231. maddesinin 5. fıkrası ve devamı fıkralarda düzenleme alanı bulmuştur. bu müessese, yargılaması yapılan sanık hakkında kurulacak hükmün, belli şartlara bağlı olarak, ileri bir zamana bırakılmasıdır. Bu müessesenin düzenleniş amacı, hakkında maddenin kapsamına giren bir mahkûmiyet hükmü verilen kişiyi cezasını infaz etmeden, yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla ıslah etmektir.Kurumun en temel amacı; daha önce kasıtlı olarak bir suç işlememiş sanığa bir olanak daha tanıyarak onu topluma tekrar kazandırmak ve cezalandırıcı adaletin yanı sıra onarıcı adaletin de ön plana çıkartılarak sosyal barışın gelişimine katkı sağlamaktır.

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, dava derdest olmaya devam etmekte ve hakkında hüküm kurulmuş kişi denetim süresi boyunca sanık olma durumunu korumaktadır. Kurulan hüküm sanık hakkında bir hak yoksunluğuna sebebiyet vermemektedir.

  kanuni düzenleme cmk 231:
  5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
  6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
  a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
  gerekir.
  7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.
  8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
  a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
  b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
  c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
  karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
  9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.
  10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.
  11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.
  12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.
  13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
  14)Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.
  10 ... muddeiumumi
 2. 2.
  yargıtay'ın yeni tarihli bir içtihadına göre uzlaşma hükümlerinin uygulandığı suçlarda şayet taraflar uzlaşamamışlarsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması sözkonusu olamayacaktır.

  ayrıca bu kurumun uygulamasında 1 yıllık ceza sınırının 2 yıla çıkartılmasındaki asıl amacın sosyal saiklerden çok yargıtay'ın iş yükünü azaltmak olduğunu düşünüyorum. zira dosyalar esasa girilmeksizin mahkemesine iade ediliyor.

  öte yandan tatbikatta bazı mahkelemeler yeni suç işlenir işlenmez açıklanması geri bırakılan hükmü açıklama cihetine gitmektedirler. oysa ki bunun için sonraki kararın da kesinleşmiş olması gerekmektedir, zira masumiyet karinesi gereği karar kesinleşmeden ortada işlenmiş bir suçun varlığından bahsetmek kanımca yerinde olmayacaktır.
  4 ... grand ekinoks
 3. 3.
  6008 sayılı yasa ile değişik CMK'nın 231/6-son maddesi gereğince verilecek hükmün sanıktan sorulması gerekliliği getirilmiş yasadır.

  Hakim - 6008 sayılı yasayla değişik CMK'nın 231/6-son maddesi gereğince hakkında ihtimalen mahkumiyet hükmü kuracak olsam, bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ister misin?
  Sanık - Buyur?
  1 ... basit insan
 4. 4.
  2 yıla kadar hapis cezalarında hakimin verebileceği karar olmakla birlikte ne yazık ki uygulamada hakime at koşturacağı bir alan bırakan düzenlemedir. Zira bu şekilde verilen kararlara sadece bir üst mahkemeye itiraz edildiğinden yani Yargıtay yolu kapalı olduğundan hakim kafasına göre takılmaktadır. Zira bir üst mahkemeye yapılan itiraz esasa girilerek incelenmediğinden hukuksuzluk alıp başını yürümektedir. Adam komşusu ile kavga eder gelir Sulh Ceza Hakiminin karşısına komşusu evi basmıştır bu yumruk atmıştır hakim dinlemez bile verir 2 yıla kadar cezayı.16 ay 27 gün ordan indirim yapar şu bu en son hükmün açıklanmasını geriye bırakır garibim sevinsin mi üzülsün mü bilemez.
  Şu an milletin şehit babası vay 11 ay hapis cezası aldı diye bağırması da işte bu nedenledir.Zira hakim yine yapmış yapacağını 2 yıla kadar veririm cezayı onda da hükmün açıklanmasını geriye bırakırım ne şiş yansın ne kebap.Hem adama ceza vermemiş oluyo zira hapse girmiyor diğer yandan dostlar alışverişte görsün başbakana hakaret ceza aldı izlenimi.Bu yasayı getirenlere saydıracakları yerde hakimlere saydırıyo millet daha nolsun pes.
  2 ... digestaaa
 5. 5.
  bu karar ile birlikte temyiz hakkı ortadan kalkmaktadır. ya temyiz ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması seçeneği.
  3 ... mrtnyc
 6. 6.
  Duruşma salonunda ilginç diyaloglarla karşılaşılmasına neden olur.

  hakim: Peki sana ceza vermemiz durumund...
  sanık: Ben ne suç işlemişim ki hakimim.
  hakim: Sana suç işledin demiyorum eğer olur da seni suçlu bulursak..
  sanık: ben evde bile değildim hakimim benim çoluğum çocuğum var.
  hakim(yavaştan ayar olur): yahu sana sen suç işledin veya işlemedin demiyorum.
  sanık: ya ne diyorsun?
  hakim: yargılama sonunda aleyhine(farklı bir kelime kullanarak kafa karıştırma taktiği) bir karar çıkarsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını ister misin?
  sanık(anlamadan cevap verir): istemem. asıl ben şikayetçiyim köpeğe kazmaynan vurmuşlar.
  hakim: Bak eğer ceza alırsan hagb'yi kabul edersen cezanı erteleyeceğiz beş sene suç işlemez isen bu cezan düşer. ama verdiğimiz kararı temyiz edemezsin. ayrrıca bu beş sene içinde hukuka aykırı bir davranışta bulunursan verece
  sanık: işlemedim hakimim köpek işte kör olasıca ısırmış.
  hakim: uff tamam yaz; sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasını anladım hakkımda uygulansın dedi.
  1 ... emilio santos olmemeliydi
 7. 7.
  bu gün elime ulaşan tebliğde mahkemenin benim hakkımda verdiği karar ertelemesi.ottan çöpten davalarda genelde mahkemelerin verdiği karardır.
  ... vigilante8
 8. 8.
  suç işlemediğine gerçekten inanan sanığın, kabul etmemesi gereken uygulama. hagb'yi kabul etmesi durumunda temyiz yolu kapanacak, beş yıl boyunca askıda kalan bir ceza ile yaşayacaktır.
  1 ... mrtnyc
 9. 9.
  kişinin sabıkasının olmaması halinde 2 yıla kadar olan cezalarda uygulanan denetimli serbestlik durumu.
  3 ... protest sanayici
 10. 10.
  tecrübe ettiğimiz karar. bundan sonra ne olur ne biter bilen yetkili biri var mısır acaba el uzatacak. karşı taraf itiraz etmese güzel şey aslında.
  ... ayip oluyor beyler