1. 1.
    (bkz: parti devleti)
    ... konglamere lenf nodu