1. 1.
    ikiside zor bu devirde. Maliyetli.
    ... mr forever happy