1. 13661.
    https://video.uludagsozluk.com/v/nick-koymayi-unuttum-179595/

    ... nick koymayi unuttum