1. .
    -Gästrikland-

    (bkz: Gaastrikland)
    ... pipishik