1. 1.
  bir Recaizade Mahmut Ekrem şiiridir.

  gül hazin, sümbül perîşan... bağzârın şevki yok;
  derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok;
  başka bir hâletle çağlar, cûybârın şevki yok;
  âh eder, inler nesîm-i bî karârın şevki yok;
  geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.

  farkı yoktur giryeeden rûy-ı çemende jalenin,
  hun-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin,
  meh bile zücretle âguşunda ağlar hâlenin,
  gönlüme tesiri olmaz âteş-i seyyâlenin...
  geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.

  ruha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb
  cana geldikçe temâşâ-yı ufukdan pîç ü tâb
  ihtizâz eyler çemen, izhâr eyler bin ızdırâb
  hem tabîat münfail hecrinle hem gönlüm harâb
  geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.

  aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazılmıştır. maalesef tanzimat modası öyle olduğundan, ağdalı bir dille ve pek çok aruz kusuruyla donanmıştır.
  1 ... semaatsiz