1. 1.
    Akla arif erdem'i getirdi.

    https://galeri.uludagsozluk.com/r/2121377/+
    -1 ... ekonovich