1. 1.
  ilk örgütlenmeleri, okullardaydı, ama onlara "öğrenci gençlik hareketi" denilemezdi yine de. Baştan, kendi sorunlarının halkın sorunlarıyla içiçe olduğunun ayırdına varmışlardı. Örgütlendiler, 1965 Martında Kozlu'da direnişe geçen maden işçilerine polis müdahale etti, iki işçi öldü. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun ilk kitlesel eylemlerinden biri bu saldırıyı protesto için düzenlenen eylemdi. Bu çizgi giderek gelişti. Fikir Klüpleri Federasyonu'nun adı, 1969'daki 4. Kurultayı'nda Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu, kısaca Dev-Genç olarak değiştirildi. Bu, sadece bir ad değişikliği değildi. Devrimci bir çizginin giderek netleşmesi, bu çizginin Türkiye devrimine yönelmesi demekti. Kısa sürede Dev-Genç adı bir "öğrenci gençlik örgütlenmesini" ifade etmekten çıktı; "işçi köylü gençlik, Dev-Genç'te birleştik" sloganı, o günkü durumu özetliyordu. Hareketin önder kadrolarının bir çoğu, başlangıçta TiP üyesiydi. Bizzat TiP'in pratiğinden ve programından çıkardıkları sonuç, TiP'in önerdiği "parlamenter yoldan" sosyalizme varılmasının mümkün olamayacağıydı. Hem TiP içinde, hem FKF bünyesinde TiP parlamenterizmine, reformizmine, o dönem YÖN'cüler olarak bilinen cuntacılara karşı yoğun bir ideolojik mücadele dönemi yaşandı. 1970 Aralığında THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi) kuruldu. 1994'te DHKP-C adıyla parti-cepheyi yeniden yaratıtı.
  #295695 :)
 2. 2.
  68 kusağının en büyük sol örgütlenmesidir. acılımı fikir kulupleri federasyonu dur. daha sonra dev gencadını almıstır.
  #911717 :)
 3. 3.
  (bkz: fikir kulupleri federasyonu marşı)
  #928975 :)
 4. 4.
  bugün kendisine devrimci diyen hemen hemen bütün örgütlerin temelini oluşturmuş klüptür.

  (bkz: dev-genç)
  #1709440 :)
 5. 5.
  ilk genel başkanı (bkz: Hüseyin Ergün) dür. Son genel başkanı (bkz: ertuğrul kürkçü)dür.
  (bkz: kavga)
  #5686161 :)
 6. 6.
  bilinenin aksine bir terör örgütü olmayan dev-genç'in nüvesini bu oluşturmuştur. bildiğim kadarıyla en uzun genel başkanlığını yapan kişi de doğu perinçek'tir.
  #5686200 :)
 7. 7.
  ilk Fikir Kulübü, Demokrat Parti iktidarının son döneminde, 1956'da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kuruldu. Bu ilk kulüp, bir küçük burjuva aydınlar hareketi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde Demokrat Parti'ye karşı yürütülen muhalefetin bir parçası olmaya çalıştı.

  Fikir Kulüpleri 1960'lardan sonra ise giderek yaygınlaştı. Tüm okullarda kurulmaya başlandı. Önceleri CHP'nin sol kesiminin etkin olduğu Fikir Kulüpleri, bu kesimlerin etkisinden çıkarak, 13 Şubat 1961'de kurulan Türkiye işçi Partisi'ne yönelmeye başladı. Bu yönelim elbette aynı zamanda öğrenci gençlik hareketindeki sosyalizme yönelimle paraleldi.

  Fikir Kulüpleri giderek, hem teorik, hem pratik merkezler haline geldiler. Hemen her üniversitede/fakültede kurulan Fikir Kulüpleri'nde Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısından devrimin yoluna kadar uzanan çeşitli konularda tartışmalar yapılıyor, gençliğin ekonomik-demokratik mücadelesi, anti-emperyalist ve anti-faşist mücadele de bir bakıma bu kulüplerden örgütleniyordu.

  Fikir Kulüpleri'yle başlayan bu yeni sürecin hemen her aşamasında yeralan Mahir Çayan ve yoldaşları, Fikir Kulüpleri'nin o günkü durumunu şöyle değerlendiriyorlardı:

  "27 Mayıs 1961 Anayasası'nın sağladığı nisbi özgürlük ortamı içinde, küçük burjuva sosyalizmi, 'toplumcu' fikirler moda olmaya başlayınca, fikir kulübü de bu modaya uydu. Türkiye işçi Partisi içinde icazetli sosyalizmi tezgahlayan Aybar, Aren, Boran hainler kliğinin varlığı da fikir kulübünün 'sol' oportünist çizgisini, küçük burjuva sosyalizmi yolundaki atılımını tam anlamıyla etkiledi. Özellikle Aren'in etkisi altında kulüp, görünüşte sol özünde sağ pasifist bir politika izlemeye başladı. Bu politikası onu, uzun süre geniş öğrenci kitlesinden soyutladı; küçük-burjuva sol gevezeliklerinin yapıldığı içine kapanık ufak bir grup olarak bıraktı." (1965-71 Türkiye'de Devrimci Mücadele ve DEV-GENÇ broşürü, Kurtuluş Yayınları)

  Gençlik aynı zamanda siyasal anlamda pratiğe geçerken, diğer emekçi kesimlerle de dayanışma içerisinde oldu. 1965'te Zonguldak Kozlu kömür ocaklarındaki grevde polisin 2 işçiyi katletmesi üzerine öğrenci gençlik yaptığı bir yürüyüşle bu saldırıyı protesto etti. Bu eylemin politik muhtevası son derece önemliydi; öğrenci gençliği, halkın diğer kesimleriyle birleştiren bu tavır, giderek gençlik hareketi içinde devrimci bir geleneği de oluşturacaktı.

  1965-66'lar aynı zamanda sivil faşistlerin saldırılarının da başladığı bir dönemdir. Fikir Kulübü üyesi öğrencilerin eylemlerine, dergi satışlarına saldıran, okullara baskınlar yapan faşistlerin varlığı, gençliği iki açıdan etkiliyordu; Birinci etki TiP'in pasifist çizgisinin sorgulanması biçiminde ortaya çıkarken, ikinci olarak da tek tek fakültelere özgü örgütlenmenin aşılarak merkezi bir örgütlenmeye yönelinmesi gereği gündeme geliyordu.

  Böylesi bir pratik içinde giderek kendine daha fazla güvenmeye başlayan gençlik, bu güvenle gençlik içinde de giderek daha fazla çekim merkezi oluyordu. Faşist saldırılar anti-faşist safları genişletirken, çeşitli fakültelerdeki sol eğilimli gençleri de biraraya toplayan bir rol oynadı. Sonuçta, birçok Fikir Kulübü'nün biraraya gelmesiyle 17 Aralık 1965'te Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.

  FKF'yi, gençliğin ilk merkezi örgütlenmesi olarak değerlendirebiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi, MTTB, TMTF gibi örgütlenmeler, aşağıdan yukarıya bir gelişimden, gençliğin özgün örgütlenmeleri olmaktan uzak, daha düzene angaje olmuş kurumlardır.

  FKF bünyesindeki ideolojik
  mücadele

  Gençlik için bir çekim merkezi olan FKF, ne yazık ki, ilk dönemlerde yönetimine hakim olan pasifist zihniyet nedeniyle, aynı zamanda olumsuz bir rol de oynuyordu: Federasyon, TiP oportünist yönetici kliğinin kontrolünde pasifist bir çizgi izledi. Bu pasifist çizginin, henüz mayalanma halindeki gençlik hareketi üzerindeki etkilerini şu değerlendirmede görmek mümkün:

  "Temsili demokrasiciliğin parlamentosunu tek eylem alanı seçip, 'aman faşizm geliyor' yaygaralarıyla Amerikan emperyalizmine karşı her türlü aktif mücadeleyi reddeden TiP oportünist yönetici kliğinin elinde FKF, hızla bir yozlaşmaya doğru sürüklendi. FKF merkez binası, Aren'in etrafında çöreklenmiş korkak, kariyerist, hain yöneticilerin elinde içkili, kumarlı bir dans salonu haline geldi. Bu yer, haklı olarak 'FKF diskotek' diye anılmaya başlandı." (1965-71 Türkiye'de Devrimci Mücadele ve DEV-GENÇ)

  Ama elbette meydan reformistlere, pasifistlere bırakılmış da değildi. Hayatın her alanında reformizme, revizyonizme karşı güçlü bir mücadele yürütülüyordu zaten. Yepyeni, güçlü devrimci bir damar gelişiyordu. Öte yandan pratik olarak da gençlik TiP yönetimini aşarak anti-emperyalist, anti-faşist eylemlerini giderek yükseltiyordu.

  TiP'in FKF'deki etkinliği 1968 yılındaki II. Kongre'ye kadar sürdü. II. Kongrede yönetime MDD'ciler olarak bilinen Milli Demokratik Devrim savunucuları geldiler. Mahir Çayanlar'ın da içinde yeraldığı MDD'ciler de henüz kendi içlerindeki ideolojik ayrışma ve saflaşmayı tamamlamış bir grup değildi. Ancak militanlığıyla, anti-emperyalist mücadeledeki kararlılığıyla TiP'i aşan bir konumdaydılar....

  http://www.yuruyus.com/ww...sh/news.php?h_newsid=2040
  #10966674 :)
 8. 8.
  aşağıda adları sıralanmış, ülkenin dört yanından 193 öğrenci kulübü ve topluluğunun ortak iradesi ile yine ve yeniden kurulmuştur:

  abant izzet baysal ü. sinema ve düşün topluluğu
  adnan menderes ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  ankara ü. evrim çalışkanları topluluğu
  ankara ü. sinema ve sanat topluluğu
  ankara ü. düşünce ve sanat topluluğu
  ankara ü. biyogenetik evrim topluluğu
  ankara ü. aftit (tiyatro topluluğu)
  ankara ü. dans sporları topluluğu
  ankara ü. hitit bisiklet topluluğu
  ankara ü. gıda kültür sanat topluluğu
  ankara ü. müzik etkinlikleri topluluğu
  ankara ü. sosyalist düşünce topluluğu
  ankara ü. sbf müzik topluluğu
  ankara ü. toplumcu hukukçular topluluğu,
  ankara ü. bilim ve sanat topluluğu
  ankara ü. kültür topluluğu
  ankara ü. çeviri gazetesi topluluğu
  ankara ü. sosyal bilimler topluluğu
  ankara ü. dtcf tiyatro topluluğu
  ankara ü. edebiyat topluluğu
  ankara ü. kitap ve edebiyat topluluğu
  ankara ü. sinema ve fotoğrafçılık topluluğu
  ankara ü. toplumcu sağlıkçılar topluluğu
  ankara ü. motor sporları topluluğu
  ankara ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  ankara ü. dilbilim topluluğu
  ankara ü. iletişim fakültesi sinema topluluğu
  arel ü. toplumcu düşünce kulübü
  bahçeşehir ü. müzik kulübü
  bahçeşehir ü. sosyoloji kulübü
  bahçeşehir ü. fikir ve konferans kulübü
  bilgi ü. sosyalist düşünce kulübü
  bilgi ü. toplumcu hukukçular kulübü
  bilgi ü. çağdaş hukukçular kulübü
  bilgi ü. satranç kulübü
  bilgi ü. özgür yazılım kulübü
  bilgi ü. sosyal politikalar ve insan hakları kulübü
  bilgi ü. dağcılık kulübü
  bilkent ü. tiyatro topluluğu
  bilkent ü. gençlerbirliği taraftar topluluğu
  bilkent ü. müzikal topluluğu
  bilkent ü. sosyalist düşünce topluluğu
  bilkent ü. müzik topluluğu
  boğaziçi ü. siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kulübü
  boğaziçi ü. gerçek macera oyunları kulübü
  boğaziçi ü. spontaneous film rxn film yapım atölyesi
  boğaziçi ü. çevre kulübü
  boğaziçi ü. güzel sanatlar kulübü
  boğaziçi ü. mağara araştırmaları kulübü
  bozok ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  çoruh ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  çukurova ü. fen bilimleri kulübü
  çukurova ü. sinema kulübü
  çağ ü. fikir ve sanat kulübü
  dokuz eylül ü. çizgi dergisi topluluğu
  dokuz eylül ü. toplumcu öğrenciler topluluğu
  dokuz eylül ü. bef tiyatro topluluğu
  dokuz eylül ü. mağaracılık topluluğu
  dokuz eylül ü. toplumcu hukukçular kulübü
  dokuz eylül ü. tıp öğrencileri kolu
  dokuz eylül ü. turkmsic topluluğu
  dokuz eylül ü. fizik topluluğu
  dokuz eylül ü. bilgisayar bilimleri topluluğu
  dokuz eylül ü. çağdaş hukuk topluluğu
  dokuz eylül ü. kimya topluluğu
  dokuz eylül ü. istatistik topluluğu
  dokuz eylül ü. genç plancılar topluluğu
  dokuz eylül ü. mühendislik oyuncuları tiyatro topluluğu
  düzce ü. peyzaj mimarları odası gençlik topluluğu
  ege ü. asklepios dergisi topluluğu
  ege ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  ege ü. tiyatro topluluğu
  ege ü. doğa bilimleri topluluğu
  ege ü. edebiyat fakültesi tiyatro topluluğu
  ege tıp bilimsel araştırma topluluğu (ebat) – evrim grubu
  ege tıp fotoğrafçıları (etfo)
  ege tıp tiyatro topluluğu
  ege tıbbıyeli gönüllüler topluluğu
  eütf edebiyat topluluğu
  eütf felsefe topluluğu
  eütf modern dans topluluğu
  eütf sinema topluluğu
  eütf spor topluluğu
  eütf türk halk müziği topluluğu
  eütf türk halk dansları topluluğu
  ege turkmsic
  eütf rock topluluğu (rocket)
  fırat ü. tiyatro topluluğu
  galatasaray ü. sosyal bilimler kulübü
  galatasaray ü. toplumcu hukukçular kulübü
  galatasaray ü.uluslararası hukuk ve diplomasi kulübü
  galatasaray ü. sinema kulübü
  galatasaray ü. tiyatro topluluğu
  gazi ü. sinema ve edebiyat topluluğu
  hacettepe ü. biyoloji topluluğu
  hacettepe ü. fizik topluluğu
  hacettepe ü. çağdaş yaşam topluluğu
  hacettepe ü. ekoloji grubu topluluğu
  hacettepe ü. toplumcu mühendisler topluluğu
  hacettepe ü. sosyalist düşünce topluluğu
  hacettepe ü. bilim kültür ve sanat topluluğu
  hacettepe ü. yaban hayat ve doğa belgeselciliği topluluğu
  hacettepe ü. kitap topluluğu
  hacettepe ü. turkmsic-hacettepe
  hacettepe ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  hacettepe ü. moleküler biyoloji ve biyoteknoloji topluluğu
  hacettepe ü. bisiklet topluluğu
  hacettepe ü. çocuk gelişimi topluluğu
  hacettepe ü. atatürkçü düşünce kulübü
  istanbul ü. biyolojik araştırmalar laboratuvarı kulübü
  istanbul ü. amatör astronomlar kulübü
  istanbul ü. toplum bilimleri kulübü
  istanbul ü. antropoloji kulübü
  istanbul ü. ökm tiyatro kulübü
  istanbul ü. bilim kültür ve sanat kulübü
  istanbul ü. cerrahpaşa tıp öğrencileri kolu
  istanbul ü. toplumcu hukukçular kulübü
  istanbul ü. siyasal ve sosyal araştırmalar kulübü
  istanbul ü. sinema araştırmaları ve basın kulübü
  istanbul ü. artı değer topluluğu
  istanbul ü. çeviri gazetesi
  istanbul ü. bilimsel ve sosyal araştırmalar kulübü
  istanbul ü. fen fakültesi müzik kulübü
  istanbul ü. toplumcu mühendisler topluluğu
  istabul ü. çapa resim kulübü
  istanbul ü. çapa turkmsic
  istanbul ü. cerrahpaşa tiyatro kulübü
  istanbul ü. iktisat sahnesi
  istanbul ü. doğa sporları kulübü
  istanbul ü. sualtı kulübü
  itü sosyal araştırmalar kulübü
  itü edebiyat kulübü
  itü sinema kulübü
  itü fizik mühendisliği kulübü
  itü astronomi kulübü
  izmir yüksek teknoloji düşünce topluluğu
  izmir yüksek teknoloji enstitüsü dağcılık ve doğa sporları topluluğu
  kadir has ü. hukuk kulübü
  kadir has ü. uluslararası hukuk kulübü
  kırklareli üniversitesi sosyal araştırmalar kulübü
  kültür ü. bilimsel düşünce kulübü
  kültür ü. hukuk kulübü
  kültür ü. fikir ve kültür kulübü
  kocaeli ü. kirpi dergisi topluluğu
  koç ü. toplum ve düşünce topluluğu
  koç ü. sinema kulübü
  koç ü. kuir
  koç ü. tiyatro kulübü,
  koç ü. koç oyuncuları
  koç ü. ekual
  koç ü. edebiyat kulübü
  koç ü. bilişim kulübü
  koç ü. sanat kulübü
  marmara ü. sosyal araştırmalar kulübü
  marmara ü. toplumcu hukukçular kulübü
  marmara ü. fotoğrafçılık kulübü
  marmara ü. tiyatro kulübü
  marmara ü. bisiklet topluluğu
  msgsü dağcılık kulübü
  msgsü metropolis kentsel incelemeler kulübü
  msgsü mimarlık kulübü
  msgsü pantomim kulübü
  msgsü fotoğraf kulübü
  msgsü fantastic bilim kurgu atölyesi
  msgsü sinema topluluğu
  muğla ü. toplumcu eğitimciler topluluğu
  muğla ü. toplumsal araştırmalar topluluğu
  namık kemal ü. bilim ve düşünce topluluğu
  namık kemal ü. türk hemşireler derneği öğrenci komisyonu
  odtü müzikal topluluğu
  odtü toplumcu mühendis mimarlar topluluğu
  odtü frizbi takımı
  odtü sosyalist düşünce topluluğu
  odtü arkeoloji topluluğu
  odtü fizik topluluğu
  odtü biyoloji ve genetik topluluğu
  odtü evrim ağacı
  odtü amatör astronomi topluluğu
  odtü çevre topluluğu
  odtü materyal dergisi
  okan ü. sosyoloji ve felsefe kulübü
  özyeğin ü. fikir ve münazara kulübü
  özyeğin ü. edebiyat kulübü
  özyeğin ü. insan hakları kulübü
  pamukkale ü. toplumsal araştırmalar topluluğu
  süleyman demirel ü. bilim ve toplumcu düşünce topluluğu
  süleyman demirel ü. bilim ve sanat topluluğu
  süleyman demirel ü. havacılık kulübü
  sakarya ü. gazetecilik topluluğu
  sakarya ü. rock topluluğu
  tunceli ü. bilim sanat topluluğu
  ytü toplumcu mühendislik topluluğu
  ytü şehir ve insan kulübü

  ayrıca:
  (bkz: fikir kulüpleri federasyonu nun yeniden kurulması)
  #19023371 :)
 9. 9.
  üniversite kongresi'nde alınmış karar gereği kurulmuştur.
  #19023390 :)
 10. 10.
  federasyonun kuruluş komitesi istanbul barosu'nda, kuruluş sürecinde izlenecek yola dair bir basın toplantısı düzenleyerek önümüzdeki dönem atılacak adımlara ilişkin bilgi vermiş:
  http://video.uludagsozluk.com/v/fikir-kulüpleri-federasyonu-75173/

  #19206732 :)
 11. 11.
  Aylar öncesinden hazırlanan ve onlarca forumla ilerleyen üniversite konferansının son anda tam bir gün önüne konulan ve içinde sovyetik tkplilerden başka öğrenci bulunmayan, isim çalmaktan öteye gitmeyen oluşum. bir örgütte az biraz etik olur, sol ahlak olur. ama bu tkp'nin ilk isim çalması değil zaten. daha önce de yurtsever ismi ile bir gençlik örgütü kurmuştu.

  anadilden, barıştan söz edemeyen sözde üniversitenin öz örgütü!
  #19310198 :)
 12. 12.
  hemen ardına üniversite konferansı isimli abidik bir şey konularak provoke edilmeye çalışılan üniversite kongresi'nde alınan kararla kurulmuştur ki hiçbir parti, grup ya da örgütün güdümünde değildir. katılan topluluklara bakacak olursak; atatürkçü düşünce toplulukları da vardır, sosyalist düşünce toplulukları da.
  #19311495 :)
 13. 13.
  kuruluşu sonrasında başlattığı ve haftalardır süren logo kampanyası bugün 00:00 itibariyle sona eren federasyon.

  67 adet logo önerisi oylanmaya başladı. buyrun beğendiğinizi oylayın sözlükçüler:
  http://www.universitekongresi.com/logo-oylama/

  (en fazla 3 tane logoyu oylayabiliyorsunuz)
  #19423974 :)
 14. 14.
  bugün itibariyle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'ın katledilişlerinin 41. yılında "başladığımız işi bitireceğiz" diyerek yeniden kurulmuştur. fkf' nin kuruluş etkinliği kapsamında deniz gezmiş' in heykeli Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bahçesine dikilmiştir.
  #19605994 :)
 15. 15.
  6 mayıs 2013 tarihinde yenilen açılan üniversitelerde solcu öğrenciler üye olduğu örgüt.
  #20089089 :)
 16. 16.
  son zamanlarda cemaatlerin üniversite kayıtlarındaki oyunlarını ifşa eden örgüt. namı diğer göt kılı avcıları.
  #21137428 :)
 17. 17.
  facebook'tan bir girdileri.

  Fikir Kulüpleri Federasyonu
  ODTÜ'DE YAŞANANLARIN PERDE ARKASINDAN

  Bir takipçimizden gelen mesajı aynen paylaşıyoruz:

  Listede adımı görünce baya şaşırdım çünkü öylesine bakıyordum nasıl bir fişleme yapmışlar hangi bilgilere sahipler diye. Yani amacım acaba ben listede var mıyım diye kontrol etmek değildi. Sonra kendi bilgilerimi gördüm. Fotoğrafı paylaştığımda arkadaşlarım bana başka tanıdıklarımızın da olduğunu söylediler ve dikkatlice incelediğimde ODTÜ'yü kazanan tüm tanıdıklarımın bu listede yer aldığını farkettim. Daha sonra bana verilen kodun anlamını merak ettim. Sonuçta beni bir sınıfa sokmuşlardı. Kodların anlamlarını kimse bilmiyordu ancak bazı tahminleri vardı FKF'nın. Mesela 'null' kodunun kendilerince belli bir sınıfa koyamadıkları kişilere verdiklerini tahmin ediyorlardı. Ama biraz vakit geçince ellerindeki bilgilerin aslında ne kadar tehlikeli olabileceğini farkettim. Hepimizin telefon numaralarından adreslerine kadar her türlü bilgisi kimlere ulaştığını bilmeden ortalarda dolaşıyor. Bu bizi yazın ortasında ingilizce kursundan, kalacak özel yurtlara kadar arayanların bilgilerimize nasıl ulaştığını açıkça gösteriyor. Ancak biz dikkatli olduğumuz sürece amaçlarına ulaşamayacaklarını bilmekte içimi rahatlatıyor
  #21192713 :)
 18. 18.
  üyelerinden odtü öğrencisi ercan bölükbaşı, "ODTÜ neden hep gündeme geliyor? Kampüsler bir grubun ya da oluşumun arka bahçesi mi? Başı örtülü öğrenciler ODTÜ'de ötekileştiriliyor mu? Üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkarılıp çatışma ovası haline mi getirilmeye çalışılıyor?" gibi sorulara cevap vermek üzerebu akşam 21:00'da cnntürk'te "ne oluyor?" adlı programda olacak.
  #21276058 :)
 19. 19.
  odtü olaylarına duyarlılıkları konusunda kendilerini teprik ettiğim bir topluluk/kuruluş tur.

  kendilerini yararlı cemiyetlere yazdırmışlardır.
  #21658182 :)
 20. 20.
  (bkz: galatasaray üniversitesinde islamofobi)

  olayının kahramanı olan bu örgütün gsü şubesidir.

  ibadethane isteyenlere gördüğünüz yerde tükürün demek faşizm değilde nedir?
  #22092746 :)
 21. 21.
  görüşlerimiz uyuşmasa da azimle çalışmaları takdire şayandır, yoksa yirtilan pankartin yerini 10 dakika başka kim doldurabilir ?
  #22092763 :)
 22. 22.
  bu kampüse müslüman giremez diyen bu kampüse ülkücü giremez diyen bu kampüse akıncı giremez diyen 68'li solcu geçinen faşistlerin izinden yürüyen faşist kulüp.

  neymiş galatasaray üniversitesinde mescide izin vermeyeceklermiş mescit isteyenlerin yüzlerine gördükleri yerde tüküreceklermiş.

  ulan sizin bu halinizi gören çek bir solcu nazi zanneder.

  bu ülkede ülkücülere faşist deyip onlardan çok daha faşist olan bu tarz oluşumlar kollektifler

  bu ülkenin önündeki en büyük engellerdir.
  #22095510 :)
 23. 23.
  çok aktif bulmadığım oluşum. * *
  #22323169 :)
 24. 24.
  tkp'nin üniversitelerdeki gençlik yapılanmasıdır. işçi partisi-tgb gibi düşünebiliriz.
  #22762494 :)
 25. 25.
  Beyazıt Kampüs'ünde "28 Şubat"la ilgili afiş asmak isteyen AKP Gençlik Kolları üyeleri, üniversite öğrencileri tarafından kampüsten çıkaran üniversite gençlik örgütü.. Son günerde ortaya çıkan ses kayıtlarını ve yolsuzluk iddialarını eleştiren öğrenciler, AKP Gençlik Kolları üyelerinin "katledenlerin tarafında" olduklarını belirttiler. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öğrenciler, AKP Gençlik Kolları'nı istanbul Üniversitesi'nde istemediklerini söyleyerek eylemleri ses getirmeye devam eden taze kan.
  #22991807 :)