1. 16777214.
    19. yüzyıl sonlarında ingiltere'de ortaya çıkan fabian hareketi; sosyalizme devrim (burjuvazinin al-aşağı edildiği) olmaksızın da ulaşılabileceğine inanan bir grup tarafından, bir tür 'demokratik sosyalizm' hareketi olarak kendisini göstermiş ve 20. yüzyıl ortalarına kadar etkisini sürdürmüştür. günümüzde de bu görüşü benimseyen fabianlar olmakla birlikte etkileri yok denecek kadar azdır.
    1 ... liberalisticcommunist
  2. 16777215.
    barışçı yollarla, toplumda sosyalist inanç ve düşünceleri geliştirmektir. kullandıkları yöntemler, seminerler, konferanslar, broşürler, kitaplar, tartışmalar gibi eğitimsel teknikler. kullandıkları savlar kuramsal olmaktan çok, pragmatiktir.
    ... cuqqa