1. .
  http://www.hukuk.gazi.edu.tr/editor/dergi/15_4_3.pdf

  --spoiler--

  --spoiler--

  Evlenme yaşı, MK m. 124-8217;te erkek ve kadın için onyedi olarak belirlenmiş-
  se de, bu yaşı tamamlamadan evlenenlerin durumu kanunda açıkça düzenlenmemiş-
  tir. Bu durum ise doktrinde fikir ayrılıklarına yol açmıştır. Butlan sebeplerinin kanunda tahdidi olarak belirlenmiş olmasından hareket eden bir görüş, bu evliliklerin ge-
  çerli olduğunu savunmakta; buna karşılık başka bir görüş, bu evliliklere MK m. 153
  hükmünün kıyasen uygulanması gerektiğini ileri sürmektedir. Küçük yaşta evlenmenin batıl olduğu görüşü ise butlanın dayandırıldığı gerekçe itibarıyla ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, butlanın kanuna aykırılıktan kaynaklandığını savunurken;
  ikinci görüş, butlanı ayırt etme gücünün yokluğuna dayandırır.
  ... 34prometheus