1. 1.
    (bkz: bozuk saatin dogruyu gosterdigi an)
    1 ... bay efendi